Ambtsherstel van ds. M. van de Ketterij

Posted by admin | | maandag 27 augustus 2018 7:31 pm

 

PASTORALE BRIEF OVER HET AMBTSHERSTEL VAN DS. M. VAN DE KETTERIJ

 

==========================================================

Van:  Een ouderling uit de O.G.G.
Verzonden: Thursday, August 23, 2018 10:21 AM
Naar: D.J. Kleen [dkleenp@kliksafe.nl]
Onderwerp: Ambtsherstel van ds. M. van de Ketterij

 

Waarde vriend,

 

Bijgaand de pastorale brief die ds. Van de Ketterij in het kerkblad van de gemeente

Urk plaatste nadat hij daar tot predikant bevestigd was (najaar 1978).

Ik kan daar het volgende nog aan toevoegen:

Toen de voormalige ds. Van de Ketterij zich in de zomer van 1978 meldde bij zijn oude kerkverband (Ger. Gem. in Ned) heeft hij op een classisvergadering zijn schuld beleden en tevens naar voren gebracht wie de Heere voor hem geweest was, bijzonder de laatste tijd. Daar werd hij echter afgewezen, omdat men de schuldbelijdenis te vlak vond.

Vervolgens wendde hij zich tot de O.G.G. in Nederland en daar heeft hij op een vergadering van de Commissie van Onderzoek gesproken en is hij unaniem aangenomen tot predikant. In het persbericht dat verspreid werd stond dat in zijn getuigenis de deugden Gods doorblonken.

Vervolgens greep ds. Mallan naar de pen om allerlei smaad en laster over hem uit te storten in het weekblad De Slachter Sions, oh, ik vergis me: het blad heeft de mooie naam De Wachter Sions. Vervolgens nam de heer Van de Ketterij het beroep naar Urk aan. Daar was ook heel wat aan de hand.

Een groep van ca 400 personen roerden zich heftig. Volgens ds. Mallan waren deze mensen in een noodsituatie, zodat ze niet anders konden dan zich los te maken en aan te sluiten bij de Ger. Gem in Ned. Er kwam een ledenvergadering voorgezeten door ds. J. van der Poel.

Een paar bezwaarden durfden wel heel ver gaan: een van hen zei: Van de Ketterij leeft nog steeds met die vrouw in overspel.

Toen ds. Van der Poel vroeg om bewijzen, bleef men het antwoord schuldig. Ds. Van der Poel kreeg toen iets profetisch en zei dat God hierover een uitspraak zou doen.

En dat is gebeurd: Binnen veertien dagen reed een van hen zich te pletter tegen een boom (eenzijdig ongeval). Nummer twee was de stoep aan het vegen, kwam ten val, raakte onder een auto en was op slag dood. Nummer drie, dat heeft wel heel lang geduurd, maar verleden jaar kwam openbaar dat hij in een incestrelatie met zijn schoondochter leeft.

Neem en lees bijgaande indrukwekkende levenservaring van een man die mocht weten wat hij aan zijn God mocht hebben! En die God leeft nog.

 

Hartelijke groet,

Een ouderling uit de Oud Ger. Gemeente

============================================================

 

Van: D.J. Kleen [dkleenp@kliksafe.nl]
Verzonden: Thursday, August 23, 2018 11:10 AM
Naar: Een ouderling uit de O.G.G.
Onderwerp: Re: Ambtsherstel van ds. M. van de Ketterij

 

Hartelijk dank, vriend. Zo zie je maar dat waar de wet heerschappij voert het evangelie geen kracht kan doen.

Die mensen leven enkel in angst en wettische vrees met een eis van vergelding in hun geweten, hetgeen ze op iedereen toepassen. Op een enkeling na misschien, maar hieruit blijkt maar weer dat zij de weg des vredes niet gekend hebben.

Toen ik dit las moest ik denken aan dat de barmhartigheden der goddelozen zeer wreed zijn. Dit is nu de barmhartigheid van de hotemetoten binnen Gereformeerde Gemeenten in Nederland!!

Wat had het toch schoon geweest, en wat was er niet vanuit gegaan, wanneer die GGiN classis hun gevallen broeder in liefde wederom in hun armen hadden gesloten. Maar nee, ze wisten het beter en waren wijzer dan God Zelf. Waar Hij het hem had vergeven ….namen zij geen genoegen met zijn schuldbelijdenis over het kwaad waarin hij was gevallen.

Ze hebben geen liefde en kennen de vergeving der zonden niet. Genade leert vandaag valt hij, morgen ben ik het als God me niet bewaart en staande houd. Genade is immers geen bewaarmiddel voor de zonden, dat is alleen de vreze des Heeren in de beoefening. Waar Jozef in het huis van Potifar de duivelse verleiding in de vreze des Heeren mocht weerstaan, daar viel Simson met Delilah in de zonde van hoererij. Waar Gods volk met de zonden begint te spelen, daar gaat satan door middel van de zonden met Gods volk spelen. 

Ik hoorde uit betrouwbare bron over het aandoenlijk voorval toen dominee Van de Ketterij voor het eerst werd geconfronteerd met zijn onecht kind, in Urk ten huize van ouderling Louwe de Boer. Toen zijn dochtertje van 16 jaar oud de huiskamer binnen kwam viel haar vader Van de Ketterij in vernedering op zijn knietjes voor dat meisje neer en vroeg haar met tranen van berouw hartelijk om vergeving. 

Wat ik nooit ben vergeten is dat, zelfs toen dominee Van de Ketterij op zijn sterfbed zich alsnog met ds Mallan wilde verzoenen….trok ds Mallan z’n schoenen niet voor hem aan.

Ik heb dominee Joh. Van der Poel altijd zeer hoog geacht. Niet om zijn leringen, maar wel om zijn geschonken genade en zijn bijzondere Christusprediking. Hij mocht zijn geschonken genade versieren met dit soort liefdewerken, gelijk de stokbewaarder van Filippi de gegeselde ruggen van Paulus en Silas (wenende) mocht wassen.

Die stokbewaarder was na zijn verlossing van hetzelfde Lichaam geworden als zijn gegeselde broeders, waar Christus Jezus het Hoofd van is, derhalve werd hun pijn ook zijn pijn. Waar Mallan zijn broeder Van de Ketterij bijna dood drukte, ging Johannes Van der Poel onder zijn gevallen broeder liggen. Wat een liefde had deze man.

Maar zo zie je maar, God is in deze ook geen ledig Aanschouwer en Toehoorder.

Hartelijke groet, 

D.J. Kleen

 

==============================================================

 

Lees ook hier over misstanden binnen het kerkelijke leven.pdf