Archief wekelijkse meditaties – 2010

Posted by admin | | maandag 11 januari 2010 9:31 pm

 

Week 01   (Th. Halyburton over de rechtvaardiging in de wedergeboorte)

 

Week 02   (Tien valse schijnbekeringen in het Christendom – Van der Groe)

 

Week 03   (Hugo Binning over de vrijmakende wet des Geestes des levens)

 

Week 04   (Hugo Binning over Rom. 8:3   Mijn zonden veroordeelt in Zijn vlees)

 

Week 05   (Visscherus – De grote waardij van de genade des geloofs)

 

Week 06   (Thomas Watson – Over het eeuwige onveranderlijke Wezen Gods)

 

Week 07   (Van de valse rechtvaardigmaking der waangelovigen – v/d Groe)

 

Week 08   (DJK over Hooglied 1 vers 13  “Mijn liefste is mij een bundeltje mirre”)

 

Week 09   (Mc Cheyne over Joh. 6 vs 66-69     “Wilt gijlieden ook niet gaan?”)

 

Week 10   (G.D. Krummacher over de eerste legerplaats v/d kinderen Israels)

 

Week 11   (Letterlijke vervulling profetieen – deel 4 : uit Verwachting 2002)

 

Week 12   (Onze schuld aan Israel, naar Rom. 1:16  –  R.M. Mc Cheyne)

 

Week 13   (DJK :  De Heere Jezus komt in het huis van Zacheus de tollenaar)

 

Week 14   (Toespraak James Guthrie voor zijn marteldood op het schavot)

 

Week 15   (DJK over Micha 7:5-7    “Vertrouwt niet op een voornaamste vriend”)

 

Week 16   (DJK : Gods voorzienigheid in het leven van Naaman de Syrier)

 

Week 17   (VDB : meditatie over 2 Timotheus 4 vers 6-8)

 

Week 18   (DJK : De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan)

 

Week 19   (DJK over 1 Kor. 14:8 Want indien de bazuin een onzeker geluid geeft)

 

Week 20   (J.C. Philpot : Over het beproeven der geesten, naar 1 Joh. 4:1a)

 

Week 21   (Kohlbrugge over Rom. 5:9 Zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed)

 

Week 22   (DJK over Lukas 8:5-11   Over de gelijkenis van de zaaier)

 

Week 23   (DJK : Het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat in akker)

 

Week 24  (Toespraak ds. KV op Balkanzendingsdag 2010, over Gal. 3:23-25)

 

Week 25  DJK : “Want er zal een tijd zijn dat men de gezonde leer niet zal verdragen”

 

Week 26  (Th. Van der Groe over de droefheid naar God, 2 Kor. 7 vers 10)

 

Week 27  (Durham: Het zaligmakend geloof aan de rechtvaardiging vooraf)

 

Week 28  (W. Huntington over de onbarmhartige dienstknecht, Matth. 18)

 

Week 29  (Van der Groe over het afsterven van de oude mens, Efeze 4:22-24)

 

Week 30  (DJK over Rom. 7 vers 4     “Opdat gij zoudt worden eens Anderen”)

 

Week 31  (Kohlbrugge over Gal. 4:30b “Werpt de dienstmaagd uit en haar zoon”)

 

Week 32  (W. Huntington over de wet Gods en de wet der zonde, Rom. 7)

 

Week 33  (Thomas Watson over de krachtdadigde inwendige roeping)

 

Week 34  (Thomas Watson over het zaligmakende geloof)

 

Week 35  (Thomas Watson over de rechtvaardigmaking)

 

Week 36  (Thomas Watson over de aanneming tot kinderen)

 

Week 37  (DJK over Rom. 8:15,  verhandeling over vermenging Wet & Evangelie)

 

Week 38  (DJK over Lukas 7:38   Een wenende zondares aan de voeten van Jezus)

 

Week 39  (DJK over Psalm 37 vers 4-5     En verlustig u in den HEERE…..)

 

Week 40  (Mc Cheyne over Gen 19 vs 26 : “En gedenk aan de vrouw van Lot”)

 

Week 41   Biddagpredicatie Van der Groe over  Jeremia 2 vers 13

 

Week 42   (DJK over Joh. 15 vers 18-19  “Indien de wereld u haat, zo weet….”)

 

Week 43   (DJK over Mark. 8 vs 22-25  “Ik zag de mensen als bomen wandelen”)

 

Week 44   Herdenking van de door God geschonken hervorming en reformatie in EU 

 

Week 45   Biddagpredicatie Van der Groe over  Ezechiël 33 vers 11

 

Week 46   Biddagpredicatie Van der Groe over  Handelingen 17 vers 30

 

Week 47   (Leerzame verhandeling over Rom. 7 vers 1-6 door dr. H.F. Kohlbrugge)

 

Week 48   Thomas Shepard :  Over het waarom er zovele mensen verloren gaan  

 

Week 49   Johannes Calvijn over Mattheus 1 vers 18-21.pdf

 

Week 50   Johannes Calvijn over Mattheus 1 vers 22-25.pdf 

 

Week 51   (DJK over Luk. 1 vs 77  “Om Zijn volk kennis der zaligheid te geven.”)

 

Week 52   (DJK : Meditatie over Ezechiël 2 vers 6-7, en een korte terugblik 2010)