4. April – 2009

Posted by admin | | dinsdag 9 juni 2009 10:24 am

 

Andries Knevel: ‘wrang om gewantrouwd te worden’ : klik hier

Commentaar – DJK :Geachte lezer, deze keer is het deze Knevelwolf niet gelukt, daar hij te weinig draagvlak bij de achtban van de EO vond. Maar ik verzeker u dat hij het 5 of 10 jaar later weer eens gaat proberen. Want, wie namelijk niet in de Schepping gelooft, zoals God den Heilige Geest het in de middelijke weg heeft laten beschrijven, door de hand van Mozes, gelooft namelijk ook niet in de herschepping in de ziel van een verloren zondaar, welke is de wedergeboorte. Nu hoor je daar toch al nooit over bij deze Evangelische Ondergang-organisatie. Want, een mens belijdt even zijn zonden en je gelooft in Jezus, en klaar is kees. Samen zalig worden met Jezus. Zelf een hoop doen, en Hij doet de rest voor je. Je neemt daartoe toch Jezus aan? Hoevele zielen heeft deze vervloekte goddeloze omroep, met dit soort leugens niet bedrogen? Hoevelen zijn er onder hun leugenleer en leugenprediking niet met een ingebeelde hemel voor eeuwig ter helle gevaren? Want, over de bloedwrekende werking der wet, over Gods heilige eisende recht tot betaling, over de ellendekennis, en over een dodelijkst tijdsgewricht wordt nooit een woord gesproken. Waarom niet? Immers, waar een mens nooit zelf is geweest, kan hij ook nooit over of uit spreken…!! Inmiddels vreest Knevel voor zijn hachje bij de EO, en probeert daarom op alle gebied de kool en de geit te sparen. Van hetgeen hij overtuigd is kan en wil hij, vanwege zijn wetenschappelijke goddeloze geredeneer, niet loslaten. Maar ondertussen probeert hij toch nog vriendjes en broedertjes te blijven bij zijn collega’s en zijn behoudende achterban. Want ja, wat heb je aan een directeur die meer leden doet verliezen dan doet werven? In ieder geval heeft Knevel nu aangegeven in het voortaan nergens meer zijn nek voor uit te willen steken. Immers veels te veel risico…   “Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven, Matth. 7:15”

———————————————————————————————————–

Abbas: ‘Netanyahu gelooft niet in vrede’klik hier

Commentaar – DJK :Geliefde lezer, Abbas beschuldigt Netanyahu ervan niet in een gedurig vrede met de Palestijnen en/of de Arabieren te geloven. Als deze beschuldiging nu waar zou zijn, dan vind ik deze Netanyahu een wijs en verstandig man, met een Bijbelse visie. Want, ik geloof er op grond van de Bijbel namelijk ook helemaal niet in. Want, evenmin het vrede tussen Izak en Ismaël, Jacob en Ezau, Christus en de duivel kon worden, kan het vrede tussen Israël en de Arabieren worden. Waarom niet? Om de eenvoudige reden dat het een gezworen en een gezette vijandschap tussen het vrouwenzaad (Christus) en het slangenzaad is( Duivel), lees Genesis 3:15. Want de zaligheid is uit de Joden, en dat is Christus. Dit is een waarheid naar het aardse, vanwege de beloften die aan Adam, Noach en Abraham, Izak en Jacob zijn gedaan aangaande het Vrouwenzaad wat uit hen geboren zou worden, namelijk Christus Jezus de Heere. Maar dit heeft ook een geestelijke betekenis aangaande de geestelijke (verloste) Joden, Gods verkoren volk, waaruit en waarin Christus ook geboren is geworden. En ook dat geestelijke volk zoekt een gedurige (gewapende) vrede met haar driekoppige vijand, satan – wereld – eigen verdorven vlees, waar nimmer een vrede te vinden zijn zal. Dat volk zoekt hier op deze aarde ook een bepaalde rust te vinden, waar echter geen ware rust en vrede te vinden is, vanwege dat God die geestelijke Joden, Zijn verkoren volk, geen vrede laat. Nee, zij dienen deel te nemen aan de goede strijd des geloofs. “In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moet, want Ik heb de wereld overwonnen”, zegt Christus tot Zijn lieve verkoren volk. “Ze hebben Mij gehaat, en ze zullen ook u haten…” Kijk, en dit is nu weer een waarheid naar het aardse, maar ook naar het geestelijke. Men haat de Joden en de geestelijke Joden niet om dat volk zelf, nee, maar ze haten ze vanwege het geboren levende Kind, wat uit hen en in hen geboren is geworden, geliefde lezer….!! Kijk, en in dat levende Kind is nu een erfenis te verkrijgen die de honden nooit verkrijgen zullen. Welke erfenis dan, zult u mij vragen? Namelijk het land Kanaän, welk het land Israël is naar het aardse, en het eeuwige leven in het hemelse Kanaän, naar de geestelijke uitleg.  Waarom dan niet, zult u mij tegenwerpen…?? Wel, er staat geschreven: “Jacob heb IK lief gehad, en Ezau heb IK gehaat…!!” (Maleachi 1:2-3) En tegen dit vrijmachtige welbehagen Gods komt nu de gehele strijdmacht der hel in opstand, en voert een gedurige heilige oorlog tegen diegenen die nu die erfenis uit vrije genade om niet verkregen hebben, gewrocht in en door het volbrachte werk van Jezus Christus op Golgotha’s kruisheuvel.

 

—————————————————————————————————————————-

 
 

 

 

Boekrecensie – Moordenaars genocide Rwanda 1994 vrij gelaten : klik hier

Commentaar – DJK : Geachte lezer, daar ik geen Trouw-dagblad lezer ben, was dit artikel mij wellicht geheel ontgaan, wanneer iemand mij hier niet even op geattendeerd zou hebben. Ik vond het een treffend en lezenswaardig maar ook schokkend artkel. Want, dat wil toch wat zeggen, wanneer de moordenaars van je vrouw of kinderen na enkele jaren gewoon weer naast je komen wonen. In 100 dagen tijd hebben de Hutu’s onder ophitsing en leiding van hun leiders ongeveer 800.000 Tutsi’s vermoord. Met stokken, knuppels, bijlen en kapmessen zijn deze Tutsi’s destijds letterlijk op straat doodgeslagen of in de bossen in brokken gehakt geworden. Dit artikel gaat dus over de confrontatie tussen de daders en de overlevenden. “In 2003 besluit het Rwandese regime gevangenen amnestie te verlenen die een deel van hun straf hebben uitgezeten en die geen leiding hebben gegeven aan het moorden. Voorwaarde is dat ze hun daden hebben bekend. Gedeeltelijke bekentenissen weliswaar, want waarom zou je alles bekennen als je voor minder al amnestie kunt krijgen? Na een heropvoedingscursus keren de moordenaars terug naar hun dorpen en hun akkers.” Wat heeft toch werkelijk de gehele wereld op deze massaslachtingen lijdelijk toe zitten te kijken. Hoe anders had het wellicht geweest wanneer dit Afrikaanse landje evenveel oliebronnen had gehad als bijv. het land Kuweit, of als Irak. Om er vanaf te zijn stuurde de VN en de USA destijds een paar honderd manschappen. Maar wat moesten zij beginnen tegen een overmacht van honderdduizenden moordlustige Afrikanen? Geliefden, wat hebben de zonden toch teweeg gebracht. En wat heeft het land van Cham en zijn nakomelingen toch niet te verduren gekregen. Wat een hongersnoden, droogtes, plagen en ellende zijn er niet over dit werelddeel met zijn volkeren gekomen. Denk ook aan de slavernij en het racisme. Ook deze slachting vloeide met name voort vanuit het heersende racisme in Rwanda onder de Hutu’s ten opzichte van de Tutsi’s. De Tutsi’s waren lichter van kleur, tengerder van bouw etc… Geliefden, wanneer we dit lezen en zien moest ons dit weer doen beseffen wie wij van nature zijn toegevallen, namelijk de duivel. Maar ook wat wij in de duivel geworden zijn. Onze werken in het paradijs waren eerst rein en vlekkeloos voor God, maar zijn nu onrein en des duivels geworden. Telkens maar weer bedenken dat ook dit vervloekte kwaad in ons allen leeft. Het is een wonder van algemene bewarende genade wanneer wij dit vervloekte kwaad niet komen uit te leven. Kijk wat Turken destijds in 1915 met de Armeniërs hebben gedaan? Dit zou daarna natuurlijk nooit meer mogen gebeuren. Maar kijk eens wat de Nazi’s het volk der Joden 25 jaar later weer aandeden. 1940-1945, zes miljoen Joden vermoord. Elk jaar werd het herdacht, opdat zulke gruwelen toch nooit meer zouden gebeuren. Denk eens aan het schrikbewind van Stalin en Pol Pot, hoeveel miljoenen hebben onder hun bewind niet het leven gelaten. Kijk eens naar Uganda 1971-1979, naar schatting 300.000 Ugandezen door Idi Amin en zijn beulen afgeslacht. Rwanda 1994, weer 800.000 zielen omgebracht. En weer mocht dit nooit weer geschieden!! Maar kijk eens naar de massaslachtingen van voormalig Joegoslavië. Hoe lang geleden is niet gebeurd? Nog maar pas geleden. Kijk daarnaast ook eens hoeveel Christenen er vermoord zijn geworden, onder ophitsing van Rome. Leert de mens het dan nooit? Nee lezer, wij leren het nooit. We zijn uit de aarde aards, en als er geen wonder van genade gebeurt, blijven we uit de aarde aards, en een kind des satans. De lijdenstijd is weer aangebroken, en ook naast Christus hingen er destijds twee moordenaars. Ja geliefden, Hij was gelijk gerekend geworden met de moordenaars, met het uitschot der aarde. Opdat zondaren, die zich als moordenaars en uitschot zouden leren kennen, nog zalig konden worden. Een van die twee moordenaars kwam tot bekering. Hoeveel mensen zou deze moordenaar destijds vermoord hebben? En wat nou, wanneer deze moordenaar uw dochter of uw zoon in brokken gehakt zou hebben? Zou u hem dan kunnen vergeven. Zou u naast hem kunnen wonen, zoals de Tutsi’s nu naast de moordenaars van hun vrouwen, mannen en kinderen moeten leven. Geliefden, wat onmogelijk is bij mensen is mogelijk bij God. Dat alleen is de reden waarom er nog hope ten leven was voor die helwaardige moordenaar die het tenslotte naast Jezus uitriep: “Heere, gedenk mijner…” En op het moment dat die moordenaar dacht voor eeuwig verdoemd te worden, klonk daar een Stem, zo schoon en heerlijk, als hij tevoren nog nimmer had gehoord: “Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn” Wat zal die man tot aan zijn laatste snik toe Zijn lieve en dierbare Redder, Koning en Zaligmaker gedurig gedankt en aanbeden hebben. Het bloed van Jezus reinigt van alle zonden…
  

———————————————————————–

Duizenden Britten willen van hun doop af : klik hier

Commentaar – DJK : Geachte lezer, ik citeer hier even een klein stukje uit dit persbericht. “Hunt behoort tot de groeiende groep Britten die vindt dat de doop in de kinderjaren „een belasting is van het CV”. De atheïstische belangenvereniging National Secular Society heeft ten behoeve van deze ontkerstende Engelsen een „ontdopingsverklaring” opgesteld. Inmiddels hebben honderdduizend Britten deze van internet gedownload.” Uit deze woorden blijkt dus zeer duidelijk dat de tijd alrede is aangebroken, dat het een groot nadeel schijnt wanneer iemand het teken van de doop op zijn voorhoofd draagt, al is het maar in de uiterlijke vorm. Ja lezer, het teken van de afwassing der zonden blijkt een nadeel te zijn geworden. Mensen die dus op hun CV hebben staan dat ze gedoopt zijn, en daarmede wellicht een christelijke levensvisie voorstaan, worden blijkbaar meer en meer geweerd. Anders hadden er intussen geen honderdduizenden Britten het formulier niet gedownload. Wat zegt de Bijbel hier ook alweer over? ” En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns Naams, Openb. 13:15-17″ Ja lezer, en het is toch niet zo ver bij ons vandaan. Slechts aan de overzijde van de Noordzee ligt de United Kingdom. Het land waar destijds mannen op de kansels hebben staan schitteren van de eer en de glorie van Christus Jezus en Dien gekruisigd. Ook dit land heeft Zijn wetten en Zijn Woord grotelijks verlaten, net als ons arme blinde vaderlandje, en wordt nu geslagen en overspoeld door het opkomende Atheïsme, en de goddeloze afgodendienst uit het Midden-Oosten. Een godsdienst die de Godheid van Christus loochent. Wie God verlaat, heeft immers smart op smart te vrezen. Telkens wanneer destijds het volk Israel afweek van Zijn Woord en wetten, sloeg den Heere Zijn volk met hun omringende vijanden. En nu is de tijd gekomen, dat God het Israel van het westen, te weten de UK en Nederland, ontzaggelijk zal gaan slaan en zal gaan bezoeken met onze omringende vijanden, dewelke zijn de Islam en het Atheïsme. Maar wie ziet het, wie mag deze dingen gedurig opmerken, wie draagt er smart over, en wie gaat er voor op de knieën. Maar misschien zijn deze zaken niet meer af te bidden, en moesten we ze wellicht juist gaan aanbidden. Anders krijgen we ook hierin God tegen ons. Maar voor mij staat een ding vast, dat ontzaggelijke oordeel wat nu boven Engeland, Schotland en Nederland hangt, zal toch beginnen van het huis Gods. Want daar is men begonnen, daar is men afgeweken van de waarheden. Men heeft toegegeven aan de (leer)dwalingen, dewelke God tot een Leugenaar maken. Wat de wereld niet aan zonden kan doen, kunnen de kerken juist op hun allerbest. En door deze dwalingen is de H. Geest gaan wijken, en worden er geen zielen meer waarachtig tot God bekeerd. Voorheen was er nog een algemeen beslag wat uitging van Gods ware bekeerde volk. Dat weerhield velen om uit te breken in bepaalde zonden, maar dat is nu niet meer. De remmen zijn nu volledig los. Zalig die ziel die in deze ontzaggelijke tijden zich geborgen mag weten onder de beschermende vleugelen van de Allerhoogste God in de Hemel, Die alles ziet, weet en hoort…

——————————————————————————————————

Schadevergoeding voor klokkenluider Ad Bosklik hier
Commentaar – DJK : Eindelijk gerechtigheid! Maar wat heeft deze man, samen met zijn vrouw, een hel op aarde achter de rug. De beerput die de heer Ad Bos in de bouwwereld open trok, bleek uiteindelijk van dezelfde aard als die bij het financiële bankwezen. Van het geldgraaien in de bouwwereld, waren de kopstukken bij de banken immers ook geheel niet vies. De ene hand waste de andere hand. U ziet wat het o.a. teweeg heeft gebracht. Allemaal over de ruggen van het zgn. ‘klootjesvolk’, die er ong. 20 jaarvoor nodig hebben om hun huisje af te lossen. Ook hier is weer gebleken dat geldgierigheid de wortel van alle kwaad is. Maar ook de overheid deed er net zo hard mee. Want, inmiddels heeft de overheid honderden miljoenen aan fraudegelden opgestreken, om tenslotte de heer Bos en zijn vrouw te laten barsten. Hij en zijn vrouw moesten het verder maat uitzoeken in hun campertje. De overheid heeft de grootste jongens in de bouwwereld inmiddels aangepakt, maar het ontbrak ze aan financiële middelen, rechters, lust en energie om de rest van de andere duizenden fraudeurs aan te pakken. Maar het ontbrak ze NIET om hem nog even juridisch te vervolgen, aan wie ze die honderden miljoenen te danken hadden. Een verschrikkelijke schande! Recht is recht, en krom is krom. Na een zeer lang juridisch gevecht en getouwtrek, wordt de heer Bos nu toch bij hoge uitzondering een schadevergoeding toegewezen. Maar de mentale knak, die hij en zijn wellicht hebben opgelopen, is natuurlijk met geen geld te vergoeden. En de volgende klokkenluider zal zich nog wel een paar keertjes bedenken aleer hij zijn noodklokje zal gaan luiden. Wee u, land! welks koning een kind is, en welks vorsten tot in den morgenstond eten, Pred. 10:16