Ds. A.J. Britstra vervalt helaas ook in Ger-Gem leer

Posted by admin | | woensdag 17 september 2014 6:10 am

Ds. A.J. Britstra over Joh. 20 vs 6-17 :  hele preek  &   preekfragment

Het is werkelijk ontstellend om op te merken hoe talentvolle begaafde jonge predikanten langzaam maar zeker beginnen af te wijken van de leer die naar de godzaligheid is, dat is de leer van kruisdood en opstanding van Jezus Christus zoals verwoord in de leerbrieven van Zijn apostelen. Persoonlijk heb ik altijd een stille hoop gehad dat deze jonge redenaar eens mocht uitgroeien tot een leraar der kerk. Maar helaas niets is minder waar! Soms moet je iemand weleens een poosje beluisteren om erachter te komen hetgeen hij leert. Ik geloof evenwel dat hij weet waarover hij spreekt wanneer het over de bevinding van het hart gaat. Maar helaas weet hij niet geheel wat hij leert noch bevestigd, wanneer het de leer der Schriften betreft. Kan het dan dat iemand een zuivere bevinding voorstelt vanuit een on-Bijbelse leer? Jazeker kan dat, en juist dezulken zijn nog op te scherpen omdat zij de zaken der woorden deelachtig zijn, uit vrije genade om niet. Wat bedoel ik dan te zeggen?

Let wel, in deze predicatie durft ds. Britstra te stellen dat een ongelovige Maria Magdalena aan het graf verscheen van de opgestane Heiland. Dit wil zoveel zeggen dat Maria Magdalena (verlost van zeven duivelen) daar nog onverenigd was met Hem Die zij innig liefhad, derhalve niet kon missen, en Die haar verlost had uit de heerschappij des satans!! Je moet maar durven, waar haalt deze jongeman het vandaan? Om vanuit haar gestalte vervolgens te stellen dat God een zondaar leven moet maken zal hij/zij ooit om verzoening verlegen worden, zal hij/zij ooit om bekering gaan bidden, zal hij/zij ooit gaan hongeren en dorsten naar onderwijs van het Woord dat alleen ons kan zalig maken. Vanuit deze leerstelling herhaalt hij met andere woorden: “God moest (bij Maria) leven scheppen….., God moest er (bij Maria) aan te pas komen, enzovoorts.