Roomse zaligsprekingen binnen de HHG Katwijk aan / zee

Posted by admin | | zondag 1 juni 2014 9:24 am

Overgenomen uit de Hervormde Nieuwsbrief 16 mei 2014 – Katwijk aan/zee

Belijdenis des Geloofs

Calvijn doopte zuigelingen op grond van een verondersteld toekomstig geloof.pdf  “….de kinderen worden gedoopt tot de toekomstige bekering en het toekomstige geloof; want ofschoon die nog niet in hen gevormd zijn, ligt toch het zaad van beide door de verborgen werking des Geestes reeds in de kinderen besloten. (Institutie, boek 4, hfst. 16, par. 20)”

 

Commentaar – DJK : Geliefde lezer, waar de Gereformeerde Gemeenten (in Ned.) een veronderstelde wedergeboorte leren wanneer een zondaar aanvankelijk zijn zonden thuis krijgt en deze vanuit een houdbare nood in het heimelijke gaat leren belijden en bewenen, om vervolgens zijn bestaan vanuit een wettische ijver probeert te verbeteren voor God….etc, daar leren de meeste predikanten binnen de Hersteld Hervormde Kerk een verondersteld geloof, eerstens wanneer men de zuigelingen besprenkelt, vanuit de Calvinistische doopsleer gaat men er vanuit dat het zaad des geloofs in de harten van de zuigelingen ‘der gelovigen’ is geplant, (lees hier), en ten tweede wanneer na ongeveer 20 jaar van de opgewassen gedoopte kinderen verwacht wordt dat zij belijdenis doen van dit veronderstelde toekomstige geloof dat zij evenwel (indien het Gode behaagt) nog hopen te ontvangen. De namen in het kerkblad met sierlijke Bijbelteksten erbij vermeld betreffende de vergeving der zonden. Voor hoevelen of weinigen zal dit waarheid zijn? Zou God er vanaf weten? Dit is niet zozeer een aanval op hen die belijdenis doen van een verondersteld (waan) geloof, wat in de meeste gevallen wezenlijk niet meer dan een historisch geloof is, maar temeer gericht op hen die deze onwetende kinderen vanuit de traditie der kerk hiertoe gedreven hebben. Zoals u weet, is het niet alleen hier ter plaatse, het wordt haast in alle protestantse kerken in Nederland gepraktiseerd. Het betreft hier dus geen persoonlijke aanval op (in dit geval) dominee Vlietstra, die op navraag van mening is: heel Israël onder het verbond en derhalve op Gods bevel besneden – en in dezelfde lijn en navolging daarop (ook alle gelovigen en hun) pasgeboren zuigelingen op het erf der kerk uit de heidenen onder het verbond en daarom gedoopt, bekeerd en/of onbekeerd, geloof en/of geen geloof, de Heilige Geest ontvangen of niet doet dus wezenlijk niet terzake. Dominee Vlietstra doopt naar eigen zeggen dus niet op grond van een verondersteld geplant zaad des geloofs, hier neemt hij afstand van Calvijn, (hoewel hij wel het doopformulier dat vanuit de Calvinistische doopvisie is opgesteld ter hand neemt en verdedigd, en het dankgebed hieruit als een wensbede beschouwt!!), nee, hij doopt de pasgeboren zuigelingen – naar eigen zeggen – alleen op grond van Gods bevel, want….. bewijs hem eens vanuit de Heilige Schrift waar dit verboden wordt…..etc. En alhoewel hij er vervolgens ook niet van verzekerd is dat alle gedoopte jongelingen, die belijdenis van hun geloof wensen af te leggen, het geloof in Jezus Christus deelachtig zijn, neemt hij toch de vrijmoedigheid om hen een tekst mee te geven die de vergeving der zonden betreft. Ook dit slaat volgens ds. Vlietstra – net als het dankgebed van de kinderdoop – niet zozeer op het aanstaande belijdende kerklid, hiermee wordt (mede volgens jarenlange gewoonte) wezenlijk niet meer dan een stille hoop en bede mee uitgesproken. Hoe bruin wil je ze gebakken hebben? Toen ik dit overdacht en schreef dacht ik aan hetgeen de apostel aan Timotheus schreef: Willende leraars der wet zijn, niet verstaande, noch wat zij zeggen, noch wat zij bevestigen (1 Tim. 1 vs 7).

Dit on-Bijbels geredeneer heeft veel weg van de denkwijze der evolutionisten, waarbij de wens de vader van de gedachten is. Men kijkt eerst waar men wil eindigen, of misschien beter gezegd hoe men hoopt dat het is, en past daarop hun theorieën aan. Veel dominees uit protestants kerkelijk NL die deze schoen past mogen hem ook beslist aantrekken. Sommige dominees menen dat God bedelt om het ja-woord van de kinderen, andere dominees zeggen dat de kinderen geen ja zeggen tegen de kerk… maar tegen God. Lees vooral ook eens wat dominee A.C. Uitslag uit Urk en dominee G.A. Van der Brink hier onlangs over in het refdagblad schreven. Ja lezer, je ijst ervan! Dit verrotte en vermetele vooruitlopen op de vermeende geschonken beloftenis mocht ons allen eens tot een nationale kerkschuld worden. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal. (Hand. 2:39) Heeft de geschiedenis dan niet bewezen dat God vaak als een rode draad door de lijn der geslachten heeft willen werken? Jazeker wel, maar wij kunnen en mogen op deze zaken niet vooruit lopen, om de eenvoudige reden dat een testament pas gaat spreken wanneer de dood van de Testamentmaker is tussengetreden. Want een testament is vast in de doden, dewijl het nog geen kracht heeft, wanneer de testamentmaker leeft. Hebr. 9:14-18. God heeft een verbond met het aardse bondsvolk Israel dat Hij had gezegend en afgezonderd (dat is geheiligd) van alle volkeren, dit volk Israel was een type of afschijnsel van het geestelijk verkoren Israel dat eenmaal zalig worden zou, en God heeft een eeuwig verbond met het geestelijk verkoren Israel vergaderd uit Jood en heiden, deze laatsten zijn het  die – in de zalige stonde toen zij werden afgesneden van hun oude wortel in Adam en ingelijfd in Jezus Christus – hun geestelijk vader Abraham zijn gevolgd in de voetstappen van zijn geloof, Rom. 4:10-12. Hierom werd men in de Bijbel gedoopt wanneer men door geestelijke besnijdenis innerlijk door God geroepen was geworden door de prediking van het oordeel Gods en des geloofs in Jezus Christus, dat is door Wet en Evangelie, maar wij dopen onze kinderen alvorens God hen daadwerkelijk geroepen heeft. Waarom? Omdat velen denken dat de Christelijke doop in plaats van de Joodse OT besnijdenis gekomen is, zonder te beseffen dat het zgn. protestants belijdenis doen van de Waarheid (= heeft niets met geloofsbelijdenis te maken) in plaats van de roomse communie gekomen is!! Waarom dan ook meisjes gedoopt dienen te worden kan men evenwel niet verklaren, daarbij denken velen ook dat God een verbond met hen heeft omdat men op het erf der kerk geboren is en derhalve een welbehagen in hen heeft en in hun zaad, en omdat wij nog immer in de traditie staan waarin men vanuit de vervangingsleer stelt dat de kerk in plaats van Israel gekomen is. Van deze stelling hebben de meeste leraren in onze kerken wel afstand gedaan, mede ook toen in 1948 de staat Israel werd uitgeroepen en wereldwijd werd erkend. Men heeft ruiterlijk erkend dat dit een kerkelijke dwaling was, maar van de kerkelijke tradities hierop gestoeld en gegrondvest, zoals kinderdoop en belijdenis doen, wenst(e) men geen afstand te doen. Waarom niet? Omdat anders onze half-roomse kerken als een kaartenhuis ineen storten. Waar zullen die vele onbekeerde dominees en ambtsdragers dan hun macht, hun roem, eer en aanzien vandaan halen? En waar moet alles dan van betaald worden? Hier hadden de huisgemeenten in de tijd der apostelen geen last van. Zij brachten hun geld via de godzalige diakenen bij de armen en waar het verder van node was, zij beleden hun geloof wanneer zij gedoopt werden, zwoeren de satan af, en waren volhardende in de brekingen des broods. (Hand. 2:37-42, Hand. 8:36-37).

Maar het moet allemaal doorgaan, we blijven gewoon door marcheren, er zal en moet kerkje gespeeld blijven worden. Er moeten ook ouderlingen blijven komen, bekeerd of onbekeerd maakt weinig verschil, als er geen goud meer is nemen we zilver, en als er geen zilver meer is dan nemen we koper, en in het uiterst geval roestig ijzer, wat maakt het ons uit of het geen mannen zijn vol des Heiligen Geestes, de vacatures moet ingevuld, zolang het maar keurige nette mannen zijn die in het paadje der kerk wandelen. Ik hoorde onlangs een HC preek van een geliefd rechtzinnig predikant over de sleutelen des hemelrijks, waarin hij opmerkte dat er wezenlijk geen tucht beoefend kan worden over dode kerkleden. Ik dacht: “Ja kijk dominee, dat krijg je er nu van met al die gedoopte zuigelingen onder een verbond waar God niet vanaf weet en vervolgens al die aangenomen jonge waangelovige kerkleden die het verschil niet weten tussen hun linker- en rechterhand!” Ik schreef ds. Vlietstra eens over dit gevoelige onderwerp, waarbij ik een vergelijking maakte met de goedbedoelde geboden hulp van veel westelingen die lijfelijk een helpende hand wilde bieden na die vreselijke aardbeving in Haiti, 2010. Men wilde dus niet alleen geld doneren, maar er ook zelf naar toe om daar te gaan helpen. Het Rode Kruis wees deze lijfelijk geboden hulp af, vanwege een gebrek aan medische kennis en deskundige hulpverlening. Die westerlingen hadden met hun goede bedoelingen meer doden gemaakt dan mensen in leven behouden. ZO OOK IN ONZE GEMEENTE, DOMINEE !! Een goede vrind van me vroeg onlangs eens aan een ouderling tijdens een huisbezoek, nadat hij eerst enkele dingen uit zijn eigen leven had verteld, hoe hij dan voor God verloren was gegaan en behouden was geworden door de tussentreding van Jezus Christus. Dat kon die ouderling (die een leidsman voor anderen moest zijn) niet verklaren, hij meende getrokken te zijn door de liefde en verder was het allengskens gegaan. Over geestelijke kennis en inhoud spreken we dus niet meer, en of  we hiermee meer toorn dan zegen vergaren wordt niet over gesproken, zolang de ogenschijnlijke schijnvrome vormendienst maar gehandhaaft blijft, en zolang het merendeel iedere zondag maar weer een innerlijk gerust gesteld gevoel heeft wanneer zij ter kerke zijn geweest. Of ze er net zo uitgaan als hoe men er inging doet niet ter zake. Jawel, het doet natuurlijk wel ter zake, we moeten bekeerd worden, maar over het waarom het zo stil geworden is en Gods Geest verre van ons geweken is, daar spreken we liever niet over. Het is ROME ten top gevoerd!!

Rome leert de wedergeboorte door de doop, Calvijn doopte op grond van een verondersteld zaad des geloofs in de harten van de  zuigelingen der gelovigen. Verklaar mij het wezenlijke verschil eens? Sommige leraren doen dit af door te durven stellen dat er gedoopt kan worden op het geloof, en tot het geloof, echter zonder dat zij hier Bijbelse voorbeelden bij (kunnen) noemen. Sommige godzalige predikers zijn hier destijds voor zichzelf weleens mee in de knoop gekomen. Het is bijvoorbeeld van dominee Th. Van der Groe bekend dat hij een groot aantal zielen in zijn gemeente onder de tucht der kerk bracht. Hij maakte hen het volgende verwijt: “Geliefden, hoe kan het dat gij die van jongsaf zijt gedoopt en rond de huwbare leeftijd uw geloof in Jezus Christus beleden heeft, nooit aan de Tafel des Heeren komt om Zijn dood te gedenken en verkondigen?” Ja lezer, daar moest u eens goed over nadenken. Hierbij ook niet vergeten dat Van der Groe alleen kinderen doopte van waar gelovige ouders! Maar, wanneer deze zielen die onder de tucht der kerk gebracht waren de geschriften van hun godzalige leraar begonnen te lezen en zijn preken aanhoorden, moesten de meesten van hen tot het besluit komen dat zij hier (ondanks hun doop en belijdenis) nog buiten stonden en geen geestelijk deel aan hadden. Werkelijk waar lezer, omtrent deze zaken is de kerk nog HALF-ROOMS gebleven. De doopsleer van Calvijn (en Luther) waren geenszins hervormd, maar on-Bijbels gefilosofeer en vreselijke misvattingen, het was eerder een baarmoeder van een veronderstelde geloofsleer waaruit meer schijnvrome godsdienst dan ware godsvreze is ontstaan. Nu is het in onze dagen wellicht nog veel erger dan hoe het toen in de kerken gesteld was. Reformeren betekent terug gaan tot de leer van de Heilige Schrift, hetgeen voornoemde hervormers met het geschonken licht des Heiligen Geestes voor wat betreft de rechtvaardigingsleer der apostelen als geen ander gedaan hebben.

Tegenwerping I : Is dan het licht des Geestes niet helder genoeg geweest wanneer het deze zaken betrof? Antwoord: Alleen de apostelen hebben voor wat betreft de leer nooit gedwaald, alle anderen na hen, (ook ik), hebben slechts ten dele geweten en geprofeteerd. Hoewel ik Luther en Calvijn vele malen hoger acht dan mezelf, kan ik niet anders vast stellen dan dat zij in deze zaken in de roomse traditie zijn blijven staan waarin ook zij geboren waren. Hun rechtvaardigingsleer kon de toets der Schriften doorstaan, maar hun sacramentsleer en verbondsleer geenszins. Luther en Calvijn dachten echt dat het volk der Joden voor God had afgedaan, en dat de kerk waarin zij geboren en getogen waren hun plaats had ingenomen, lees daartoe hun geschriften hierover eens.

Tegenwerping II : Ja maar, men doet geen belijdenis van een zaligmakend geloof van de leer der kerk die alhier geleerd wordt…etc. Antwoord: Waar staat dit gebruik in de Heilige Schrift dan omschreven, waar deed men dit alvorens men tot waarachtige bekeringe was gekomen, en waarom dan toch met grote KOEIENLETTERS erbij vermelden dat de volgende jongelingen belijdenis van hun geloof wensen te doen? En dan ten laatste, waarom dan ook die Bijbelteksten erbij betreffend op de vergeving der zonden. Het hoogste goed voor tijd en eeuwigheid wat een mens uit vrije genade om niet deelachtig worden kan, hetgeen wezenlijk niet meer is dan een wens en bede die de vader der gedachten geworden is.

Note, ik schrijf hier telkens over dopen (doelende op de zuigelingendoop) omdat dit in de volksmond zo wordt genoemd, terwijl er van dopen wezenlijk geen sprake meer is. Door de besprenkeling der zuigelingen is het beeld van ondergaan in en opkomen uit het oordeel, het beeld van vloek en zegen, het beeld van geestelijke kruisdood en opstanding, het beeld van oordeel en vrijspraak, verduisterd en verloochend geworden. Ik durf hierbij te stellen dat mede hierdoor velen niet meer weten dat de Bijbelse doop een beeld is van het geestelijk badwater der wedergeboorte. Lees hier wat de apostel hiervan betuigt: “Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft. Ik doe de genade Gods niet te niet; want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven.” (Gal. 2:19-21)

Lees ook het dankgebed op grond van het voornoemde toekomstige veronderstelde geplante geloof in Jezus Christus. Hier dankt men God voor een geloof dat nog niet geschonken is geworden, er op vertrouwende dat God de dopeling genadig wil zijn: “Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat U ons en onze kinderen door het bloed van Uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt. En dat U ons door Uw Heilige Geest tot leden van Uw eniggeboren Zoon en zo tot Uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de Heilige Doop verzegelt en bekrachtigt. Wij bidden U ook door Hem, Uw geliefde Zoon, dat U deze gedoopte kinderen door Uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godvrezend opgevoed worden en meer en meer groeien in de Heere Jezus Christus. Geef dat ze zo Uw Vaderlijke goedheid en barmhartigheid die U hun en ons allen hebt bewezen, zullen belijden en in alle gerechtigheid onder onze enige Leraar, Koning en Hogepriester Jezus Christus leven en moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en mogen overwinnen. Dan zullen zij U en Uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Amen.”

Hoevelen hangen de herinnering van hun doop en belijdenis niet prachtig mooi ingelijst boven hun bedje, om vervolgens iedere avond in hun gebed voor het slapen gaan te pleiten op hun doop en belijdenis. Heere, U wilde mij toch hebben, dat heeft U mij toch beloofd toen ik werd gedoopt….etc? En zo worden er duizenden bedrogen voor de nimmereindigende eeuwigheid. Want zeg mij nu eens eerlijk, bij hoeveel gedoopte kinderen (en belijdende leden) is dit veronderstelde geplante zaad des geloofs tot doorbraak, bloei en opwas gekomen? Ja maar, werpt iemand mij tegen, wat moeten wij onze kinderen dan voorhouden? Antwoord: Gewoon hetzelfde zeggen als hetgeen de Heere Jezus des nachts tot Nicodemus zei: Wat uit het vlees geboren is is vlees, en wat uit water en Geest geboren is is Geest. Tenzij een mens wederom geboren is…hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. Wij moeten onze kinderen onvoorwaardelijk Wet en Evangelie verkondigen, ofwel, de dood in Adam en het leven in Jezus Christus. Gij die vermoeit en belast zijt kome tot Mij, sprak de Heere Jezus. En wie tot Hem komt met al zijn vele ondraaglijke zonden waaronder hij gebukt gaat zal Hij geenszins uitwerpen. Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage….(…) Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Tenzij dat gij het vlees des Zoons des mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven. Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. Want Mijn vlees is waarlijk Spijs, en Mijn bloed is waarlijk Drank. Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij, en Ik in hem. (Joh. 6:44-56)

Sommige rechtzinnige dominees die beter (behoorden te) weten, en een verbondsmatige prediking verafschuwen, doen er ook aan mee, omdat ze anders nergens meer kunnen preken. Zij nemen derhalve een kerkpolitiek standpunt in. Wanneer het de kinderdoop betreft doen zij wezenlijk niet anders als spitsvondige ger-gemleraren die vanuit een bepaalde kerkleer de leer der Schriften zoeken te verklaren / verdraaien. Hiermee vermengt men de leer der kerk met de leer van de Heilige Schrift. Men kijkt niet ALLEEN naar de leer en de praktijk zoals verwoord in de Heilige Schrift, maar rekent ook met de traditie waarin men geboren is en de kerkelijke praktijk waarin men staat. In de gemeente van HHG Alblasserdam bijvoorbeeld moeten diegenen die voor het eerst wensen deel te nemen aan de Tafel des Heeren enkele dagen vooraf een eenvoudig verslag doen van de gegronde hoop die in hen geboren is. Op zich een kostelijke Bijbelse gewoonte, maar behoorde men dit dan ook niet te doen wanneer er gedoopt wordt en belijdenis des geloofs wordt gedaan?? Wat zei Filippus tegen de kamerling uit Candace, toen hij water zag en gedoopte wenste te worden? Indien gij van ganser harte geloofd, zo is het geoorloofd!! Dit kunnen we ook omdraaien, lezer. Indien gij niet van ganser harte geloofd, zo is het dan ongeoorloofd.

Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. (2 Tim. 4 vs 2-5)

 

—————————————————————————-

DJK – Deze onderstaande kernachtige brief van de godzalige Mary Winslow aan een aartsbisschop uit de Anglicaanse kerk in de United Kingdom zou tevens gericht kunnen zijn aan alle predikanten in behoudend kerkelijk Nederland die in de lijn van Calvijn en Luther een geplant zaad des geloofs in de harten der zuigelingen veronderstellen en op grond daarvan de zuigelingendoop door besprenging tegen Gods Woord in praktiseren, verdedigen en handhaven.

IMG IMG_0001 IMG_0002