Waar staan de Ger. Gemeenten – A.A. Bart

Posted by admin | | donderdag 30 juni 2011 3:07 pm

   digitale versie

 

Anno 2007 bestonden de Ger. Gemeenten honderd jaar. Dit boek is geschreven uit zorg over de prediking van het Evangelie binnen het kerkverband. De auteur neemt de lezer mee naar het ontstaan en de grondslag van de gemeenten. De namen van de ds. R. Kok en dr. C. Steenblok en wat zij leerden over het aanbod van genade en de heilsorde passeren de revue. De uitgestrektheid van de verzoening, een van de grootste kwesties voor de verkondiging van het Evangelie, komt uitgebreid aan bod. De lezer krijgt een overzicht van wat Luther en Calvijn, de afgevaardigden op de Dordtse Synode en enkele theologen van recenter datum hierover hebben gezegd.

 

Vervolgens wordt aangetoond dat er een nauw verband bestaat tussen de visie op de heilsorde en het aanbod van genade. Ds. G.H. Kersten en dr. C. Steenblok verschilden van mening over het aanbod van genade. Maar in hun visie op de orde van het heil stemden zij overeen. En juist die heilsorde was voor dr. Steenblok reden om zich te verzetten tegen het aanbod van genade. Zij was de angel in het conflict van 1953 en vormt tot op de dag van vandaag een struikelblok.

 

De visie op de overtuiging van zonden en de toeleidende weg tot Christus is terug te voeren op Comrie. Zijn opvattingen worden op hun eigen consistentie beoordeeld en vergeleken met die van Luther en Calvijn en de theologen van Heidelberg. Vervolgens wordt de visie van Comrie op de rechtvaardigmaking in de vierschaar der consciëntie vergeleken met die van ds. G. H. Kersten. Daarbij wordt een ingrijpend verschil geconstateerd. Ten slotte wordt de balans opgemaakt. De auteur bepleit dat de Ger. Gemeenten eenvoudig zullen staan op de grondslag van Schrift en belijdenis.

 

 

Enkele criticasters over dit boek:

 

http://www.dsrkok.nl/website/docs/waar_gergem_bram_bart.pdf

 

http://www.afwachtenofverwachten.nl/lw-bart.htm

 

http://www.afwachtenofverwachten.nl/lw-pubbartnd.htm

 

http://www.vergadering.nu/boekbart-waarstaandegergem.htm

 

 

 

 

Citaat op bladzijde 207: “De eerlijkheid gebied te zeggen, dat dit verloren gaan onder Gods recht niet alleen is terug te vinden in het werk van dr. Steenblok, maar ook een prominente plaats had in de publicaties van ds. G. H. Kersten. Het is ook een voortdurend terugkerend thema in de prediking onder ons heden ten dage. Leerstellig vindt men dit in de Heilige Schrift echter op geen enkele plaats. Om deze opvattingen te staven moet men dan ook de toevlucht nemen tot typen en analogieën. Het boek Ruth is zo’n geliefde geschiedenis waarin men analogieën ziet van Gods werk in de bekering van een zondaar.”

 

Kanttekening – DJK : Een zondaar zal wel degelijk verloren gaan onder Gods recht, om behouden te worden in Christus. Wanneer een zondaar niet gestorven is aan de wet, zal Christus Zich niet openbaren als Betaler en Vervuller van de wet. Het einde der wet is Christus een ieglijk die gelooft tot zaligheid. De apostel Paulus spreekt hier veelvuldig van in zijn zendbrief aan de Romeinen, Rom. 6:3:8, Rom. 7:4-6, Rom. 8:2-4. Dit kunt u derhalve ook meerdere malen terug vinden in mijn geschreven artikelen en weerleggingen. Waar God door Zijn heilige wet de gerechtigheid en heiligheid in ons hart opeist, dat is het Beeld waarin Hij ons geschapen heeft, daar moet een zondaar omkomen en verdrinken in zijn bedreven ongerechtigheden voor God. God kan een zondaar alleen met Zichzelf verzoenen door de weg van kruisdood en geestelijke opstanding. Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding, Rom. 6:3-5. Deze zaak van geestelijke afsnijding en inlijving geschiedt vóór de weg van heiligmaking, c.q. ‘Hij moet wassen en ik minder worden’. Een ziel kan immers nooit opwassen en vruchten dragen uit zijn Tweede Man, indien hij nog verenigd / getrouwd is met zijn eerste man. In Romeinen 5 spreekt de apostel over de rechtvaardiging door het geloof dat geschonken/geplant wordt door de Geest der aanneming tot kinderen, werkende door de ingestorte liefde, Die het uit Christus neemt en het Zijn verkorenen tot zaligheid, blijdschap en vrede verkondigt. Aan het begin van Rom. 6, én aan het begin van Rom. 7 en Rom. 8 wordt diezelfde zaak op zinnebeeldige wijze telkens herhaald tot verduidelijking en tot lering wat in de rechtvaardigmaking door het geloof is geschied, waarna in elk hoofdstuk het leven der heiligmaking op zakelijke wijze verklaard wordt. Opdat de verkoren Kerk van Christus nader en dieper onderwezen wordt in hetgeen zij in Christus deelachtig geworden zijn. Verder best een lezenswaardig en leerzaam boek (219 blz.) waarin kort en bondig uitéén wordt gezet waarin de Ger. Gemeenten tenslotte zijn afgeweken van de nije leer der reformatoren. Geschreven door een moedige ger-gemmer die zich, net als ik, ernstige zorgen maakte omtrent de heilsleer die aldaar verkondigt wordt, en daardoor onder censuur werd geplaatst, en tenslotte genoodzaakt werd zijn kerkverband te verlaten. Van harte aanbevolen voor de Bereërs onder ons. Onderzoekt alle dingen, behoudt het goede!Dit boek is in overleg met de auteur in prijs verlaagd van 17,50 EUR naar 5,00 EUR incl. verzendkosten. Bestellingen zo lang de voorraad strekt, alleen per mail :

 

dkleenp@kliksafe.nl

.

achterzijde