15 onmiskenbare feiten over bootvluchtelingen naar Europa

Posted by admin | | dinsdag 13 september 2016 12:56 pm

In vrijwel alle media aandacht die er is voor het lot van de ‘boot- en andere vluchtelingen’ komen de kille ongemakkelijke feiten nauwelijks aan bod of worden ondergesneeuwd of over overschreeuwd door hen die van mening zijn dat Europa, omwille van ‘het koloniale verleden’, ‘de slavernij’, enzovoort, ‘een verantwoordelijkheid’ zouden hebben jegens de genoemde ‘bootvluchtelingen’.

Omdat er naast ideologische motieven, hoog oplopende ‘emoties’ en nog veel meer ‘argumenten’ ook nog zoiets bestaat als de kille koude feiten hieronder een kleine opsomming van bezwaren.

 1. Europa heeft in velerlei opzichten geen plaats voor ‘bootvluchtelingen’. Niet fysiek, niet qua werkgelegenheid, niet qua huisvesting en niet in economische zin. De Europese landen zitten als vele jaren ver boven hun kunnen,
 2. Veruit de meeste ‘bootvluchtelingen’ vluchten niet voor een aldaar woedende oorlog maar uit economische overwegingen omdat nog altijd het idee bestaat dat de straten van Europa geplaveid zijn met gouden klinkers.
 3. ‘Bootvluchtelingen’ betalen enorme bedragen aan mensensmokkelaars. Geld dat men ook in de lokale economie kan steken opdat een ieder daarvan kan profiteren. Het ‘vluchtelingenprobleem’ is ronduit een ‘money drain’.
 4. De overgrote meerderheid van de ‘bootvluchtelingen’ bestaat uit vitale jonge mannen. Hierdoor is het land overgeleverd aan de barbaren en criminelen maar reduceert dit tevens de lokale ‘workforce’ tot praktisch nul.
 5. Het ‘vluchtelingen’ probleem vernietigd in velerlei opzichten op termijn meerdere continenten in economische alsook in culturele zin. Enerzijds het Afrikaanse en Arabische continent en anderzijds het Europese continent.
 6. Het toestaan van een welhaast ongebreidelde influx van ‘vluchtelingen’ heeft een vernietigende werking op de culturen in Europese landen. Landen, steden en dorpen veranderen in hoog tempo tot onherkenbare oorden.
 7. De druk op de sociale voorzieningen, de zorg en alle andere aspecten van onze ‘welvaartsstaten’ neemt dusdanig dramatisch toe dat er een enorme toename zal zijn van armoede, criminaliteit, gettovorming en verloedering.
 8. Op termijn van nog geen enkele decennia zal het onderscheid tussen 1e, 2e en 3e wereldlanden verdwijnen en rest ons slechts op z’n best een nagenoeg globaal 2e wereld maar veeleer een globale 3e wereld economie.
 9. Door de verwatering van culturen, de ‘Westerse’ normen en waarden, de chaos, de armoede, de gettovorming en de totale verloedering zullen ronduit barbaarse culturele en religieuze levensbeschouwingen vrij spel krijgen.
 10. De autochtone bewoners van de Europese landen, en daarmee hun culturen, normen en waarden, opvattingen inzake mensenrechten en hun daadwerkelijke fysieke bestaan worden hierdoor op termijn ernstig bedreigd.
 11. Europa importeert niet alleen de ‘vluchtelingen’ maar ook de culturen, ideologieën en religies, die vanuit Westers perspectief niets minder dan barbaars zijn, en daarmee ook de conflicten die hen nu noopten om te ‘vluchten’.
 12. Binnen enkele decennia, naar schatting hooguit 20 jaar, zullen er grootschalige rassenrellen en religieuze sektarische en politiek ideologische oorlogen ontstaan tussen de al in de thuislanden conflicterende ‘culturen’.
 13. De islam zal op enig termijn, hooguit 4 decennia, de voornaamste politiek ideologische religie zijn in Europa. Dit zal een enorme impact hebben op het leven en bestaan van ‘niet-islamieten’ en alles dat ‘niet-islamitisch’ is.
 14. De huidige problematiek, zoals jihadisme en religieus fundamentalisme en daaraan verbonden antisemitisme, vrouwenhaat, homohaat en de haat jegens andersdenkende zal t.z.t. de regel i.p.v. ‘de uitzondering’ worden.
 15. Alles samenvattende zal Europa op termijn in cultureel, sociaal, economisch, qua zorg, sociale voorzieningen en qua mensenrechten en beschaving in het algemeen onherkenbaar veranderen. En niet in de positieve zin!

Is dit een zwartgallige kijk op de toekomst van niet alleen Afrika, Arabië maar vooral ook Europa onrealistisch? Wij denken beslist van niet. Is dit proces nog omkeerbaar? Ook dat denken wij van niet. Wij zijn er, als autochtone burgers van Europa, ingeluisd door met name de politiek linkse elite. In de coulisse van deze problematiek trekken linkse organisaties aan de touwtjes. Onder het mom van ‘medemenselijkheid’ voert men niets anders dan de ‘verelendung agenda’ van Marx en derhalve van het Marxisme, die geënt is op de vernietiging van het ‘kapitalistische’ Westen, uit.

 

Bron:  http://personanongrata.nl/15-zeer-onaangename-feiten-over-bootvluchtelingen/