www.pentahof.nl

Posted by admin | | donderdag 24 september 2009 3:37 pm

Enkele dingen over P.F. Van der Meer

 

Geachte lezer, het is soms niet te bevatten waar een mens in zijn leven zoal tegen aan kan lopen. Het Woord leert ons dat wij alle dingen moeten beproeven, en het goede moeten zien te behouden, de geesten beproevende of zij uit God zijn. Daarnaast zegt de apostel in één van zijn zendbrieven dat wij niet al te snel bewogen moeten worden, over sommige lieden of bepaalde dingen. Onlangs kreeg ik van iemand het boek ‘geloofszekerheid’ van P.F. Van der Meer, cadeau. In begon er wat in te lezen. Voor mensen die bedeeld zijn met een onderzoekerige Bereeërsgeest, is dit best een interessant boek. Het geeft vrij nauwkeurig gedetailleerd aan, hoe en vanaf omstreeks welke tijd, de zuivere leer der Reformatie ontspoord en verwaterd is geworden. Stapsgewijs neemt van der Meer u mee vanaf de tijd der reformatie tot op de dag van heden. Leerstellig ook best zuiver. Het boek verdedigt de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze, naar Rom. 4:5. Geheel overeenkomstig de leer der apostelen, met name naar de Galaten en Romeinenbrief. Toen ik dit boek las, heb ik er rechtstreeks via PFM een paar nabesteld om hier en daar weg te geven, aan kennissen of vrienden. In de hoop dat er bij hen op dit gebied ook een zekere interesse geboren mocht worden. Ik heb er destijds zelfs een reccensie over geschreven op deze website. Sommigen van mijn kennissen vonden het boek wat ‘schelderig’ overkomen. Daar had ik geen last van. Een hoop mensen krijgen tegenwoordig al gauw een beetje de kriebels wanneer er enkele dingen over hun kerkverbandje of domineetje wordt gezegd. Allemaal pure afgoderij, beste lezer! Enfin, ik was het daar dus niet mee eens, en verdedigde PFM zelfs in de meeste dingen. Tot het moment, dat de man van wie ik dit boek gekregen had, me onlangs opbelde. Hij vertelde me dat iemand hem had verwittigd over enkele werkelijk on-christelijk gedachtegangen, waarmee PFM nu, of voor geruimer tijd, mee bezet is geworden. Deze on-Bijbelse filosofieën heeft hij ook bepaald niet voor zichzelf gehouden. Sommigen zeggen weleens: ‘de allergeleerdsten zijn de verkeerdsten’, hetgeen me deed denken aan wat ik nu allemaal van PFM heb gelezen, middels zijn ‘verboden’ boek: ‘de totale reformatie’, waarin hij bij de inleiding van dit boek zichzelf omschrijft als een veelzijdig techneut, uitvinder, ontwerper en als een bouwer. Maar, ook middels zijn website www.pentahof.nl  Want, wanneer je enkele dingen over zijn bekering leest, en je niet meer dan dat over hem zou weten, zou je er in eerste instantie best wat voor geven. Lees hier.  Maar, wanneer je dan iets meer over zijn filosofieën te weten bent gekomen, sla je toch al gauw van verbaasdheid bijna achterover. Over hoe zulke on-christelijke gedachtegangen in een zgn. ‘bekeerd’ mens kunnen leven. Deze man heeft zoveel gestudeerd, gefilosofeerd, maar ook héél veel gesproken met Joodse rabijnen, dat hij op een vreselijke wijze is ontspoord geraakt. Deze man is ook helemaal geobsedeerd geraakt van het getal 5. Vandaar de naam van zijn website penta-hof, daarnaast schijnt het ook dat hij zijn huis in de vorm van een pentagram heeft laten bouwen, of zelf heeft gebouwd. Just like the Pentagon in teh USA. Op zijn website staat op de home-page een afbeelding van een leeuw met een kroon op zijn kop, met op de achtergrond de vijfpuntige ster. Dit moet dan een gelijkenis zijn van de Leeuw uit Juda’s stam, met daaraan verbonden het beeld van wellicht, de Morgenster. Kijk lezer, een ziel kan vallen in zonden, of in bepaalde duivelse strikken terecht komen, waarvan hij denkt daar nooit meer uit te zullen komen. Het is ook nog iets anders, wanneer iemand in bepaalde dingen dwaalt. Maar dit noem ik werkelijk geen dwalen meer. Want, deze dingen raken namelijk de wortels en de fundament van het Christelijk geloof, maar tarten ook het Heilige Wezen Gods aan. Ik zal u enkele dingen van zijn meer dan 500 uitgebrachte brochures noemen. Voor mensen die snel beïnvloedbaar zijn, en geestelijk nogal wankel op hun benen staan, raad ik dringend af, deze dingen te lezen. Aan anderen wil ik zeggen, wie meent te staan, zie toe dat hij niet valle, en doe gelijk destijds de Bereeërs deden aangaande hetgeen Paulus hen verkondigde, Hand. 17:11.

 

Over dat PFM de leer der uitverkiezing loochent :  lees hier

 

Over dat PFM de leer der verwerping loochent :  lees hier

 

Over dat PFM de Goddelijke Drieëenheid loochent :  lees hier

 

Over wat PFM over de Heere Jezus schrijft :  lees hier  &  lees hier

 

Over wat PFM schrijft over de verzoeningsleer :  lees hier  &  lees hier

 

Over wat PFM schrijft over de erfschuld van de mens :  lees hier

 

Delen alle rassen in het verlossingswerk? :  lees hier

 

Lees hieronder wat PFM in zijn boek ‘de totale reformatie’, over negroïde mensen, over het bedrijven van zendingswerk, én over enkele geachte kerkvaders durft te schrijven :

 

 

 

Geliefden, toen ik deze dingen allemaal had gelezen, keerde mijn maag zich drie keer om in mijn buikholte. Over wat hij over het zwarte ras schrijft, zou je bijna denken dat deze man een member is van de Ku-Klux-Klan. Ik moest denken aan de woorden uit Johannes 16:13-15, waarin geschreven staat : “Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, en u verkondigen.”

 

Ik dacht zo bij mezelf: “Zou dan de Heilige Geest deze gruwelen, die PFM hier heeft durven schrijven en ook heeft willen publiceren, dan uit Christus genomen hebben om het PFM in zijn hart te verkondigen?” Of zou het ook zo kunnen zijn, namelijk dat PFM terug is gekeerd tot zijn uitbraaksel, en daardoor nu bediend wordt middels een geest uit de afgrond. Dat die afgrondsgeest het nu uit de geest van de antichrist neemt, en het hem nu al deze gruwelen inblaast…?? En zouden dan nu deze woorden uit Hebreeën 6nu geestelijk op PFM van toepassing zijn geworden? Daarom, nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren; niet wederom leggende het fondament van de bekering van dode werken, en van het geloof in God, Van de leer der dopen, en van de oplegging der handen, en van de opstanding der doden, en van het eeuwig oordeel. En dit zullen wij ook doen, indien het God toelaat. Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht geweest zijn, en de hemelse gave gesmaakt hebben, en des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn, En gesmaakt hebben het goede woord Gods, en de krachten der toekomende eeuw, En afvallig worden, die, zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelven den Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken, Hebr. 6:1-6.

 

Ik ben geen Rechter, maar ik vrees met zeer bange vreze. Al hetgeen ik hier schreef, heb ik hem ook persoonlijk per mail geschreven. Lees hier en hier. Ik wilde daarom ook mijn lezers op deze gevaren attenderen en waarschuwen. Welk een boosheden hangen er allemaal toch niet in de lucht, of het nu van links of rechts komt. Blijf de geesten maar gedurig beproeven of zij uit God geboren zijn.  

 

Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon, 2 Joh. 1:9

Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent. Een iegelijk, die den Zoon loochent, heeft ook den Vader niet, 1 Joh. 2:22-23.

 

Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God; En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld, 1 Joh. 4:1-3.

 

 

geest, maar

Dat is, leraar, die voorgeeft dat zijn leer is uit openbaring van den Heiligen Geest; zie 1 Tim. 4:1.

 

beproeft de geesten

Namelijk aan den toetssteen van Gods Woord. Zie 1 Thess. 5:21.

 

of zij uit God zijn

Dat is, of hun leer van God is ingegeven en met Gods Woord overeenkomt.

 

valse profeten zijn

Dat is, valse leraars. Want gelijk profeten genoemd worden, niet alleen die toekomende dingen voorzeggen maar ook die de Schrift uitleggen, 1 Cor. 14:3,37; zo worden ook valse profeten genoemd, niet alleen die iets voorzeggen dat niet waar is maar ook die de Schrift verkeerd uitleggen, en valse leringen drijven; zie Matth. 24:24.

 

uitgegaan in de wereld

Zie 1 Joh. 2:19.

 

kent gij

Of kent hieraan den Geest Gods, gebiedender wijze.

 

den Geest van God

De leer, die door Gods Geest ingegeven is. Of een recht leraar die door Gods Geest gedreven wordt.

 

geest, die

Dat is, leraar. Zie 1 Joh. 4:1.

 

belijdt

Dat is, openlijk leert en bekent.

 

dat Jezus Christus

Grieks Jezus Christus in het vlees gekomen zijnde. Zie 1 Joh. 4:3, en 2 Joh.:7

 

in het vlees gekomen is

Dat is, de menselijke natuur heeft aangenomen, om ons als de enige Middelaar in deze met God te verzoenen. Zie Joh. 1:14; Rom. 1:3. Dit is het voornaamste hoofdstuk der christelijke religie, en als het geheel daarvan. Zie Matth. 16:16; Mark. 8:29; Joh. 20:31; Rom. 1:3,4; en daaruit blijkt dat Hij de Zoon Gods geweest is eer Hij de menselijke natuur heeft aangenomen.

 

die is uit God

Die is een oprecht leraar, die de goddelijke waarheid en leer voorstelt.

 

de geest van

Dat is, de leer van den antichrist, die strijdt tegen de waarheid van den persoon en het ambt van Christus.

 

 

 

D.J. Kleen