Ds. P.J. Dorsman – mp3

Posted by admin | | donderdag 19 februari 2009 11:38 am

Het downloaden van deze preken is uitsluitend toegestaan voor privégebruik.   ‘www.dewoesteweg.nl’ verbiedt het op CD/DVD zetten van deze preken voor commerciële doeleinden. 

 

 

Leespreek van ds. P.J. Dorsman over Jesaja 33 vers 22 : klik hier

 

Citaat uit deze leespreek:

  

 

DJK : Een enkele opmerking over sommige uitspraken die ds. Dorsman met name in deze preek, maar ook in andere preken gebruikte, is dat ‘een openbaring van Christus de schenking van Zijn Persoon nog niet is, ofwel, de zondaar moet dan nog met een geopenbaarde Middelaar in de dood gebracht worden’. Deze uitspraak die ds. Du Marchie Van Voorthuysen, en vele anderen uit de Afscheiding, ook regelmatig gebruikten, is beter bedoeld dan Bijbels op zijn plaats gezegd, en behoeft daarom enige nadere uitleg. Wat ds. Dorsman met deze uit het gezelschapsleven afkomstige kromme uitspraak feitelijk bedoeld is, dat een liefelijke heenwijzing vanuit het Woord, waarin een Weg tot zaligworden en een mogelijkheid tot behoud in Christus door het Woord wordt aangewezen, nog geen schenking  van de Persoon van Christus is door de weg van Gods heilige recht. Dit is het wezenlijke verschil tussen de instelling en de daadwerkelijke viering van het Pascha. (Lees hier meer daarover)

 

En dat is zeker geen onwaarheid, maar het valt of staat er wel mee hoedanig we deze bedoelde zaak verwoorden. Wanneer hij het alzo gezegd zou hebben, en dat heeft hij naar mijn bescheiden mening ook bedoeld te zeggen, (lees daartoe het verband van de hele preek), dan zou het wat meer op zijn plaats zijn gezegd, en wat minder on-Bijbels geklonken hebben. Ik merk dit slechts op om ernstige verwarringen te willen vermijden. Lees namelijk hier wat Gods’ Woord zegt over de openbaring van Christus in verband met de vergeving der zonden door Zijn volbrachte werk. In dit verband is openbaring bekendmaken door de Goddelijke toepassing van de Heilige Geest. Lees ook wat de kanttekenaren van de getrouwe Statenvertaling daarbij opmerken. Ik citeer nu Gods’ onfeilbaar Woord: 

 

 

De HEERE heeft Zijn heil bekend gemaakt; Hij heeft Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen der heidenen, Psalm 98 vers 2 (met kanttek. 1 en 2)

 

 

Alzo zegt de HEERE: Bewaart het recht,1) en doet gerechtigheid;2) want3) Mijn heil4) is nabij om te komen, en Mijn gerechtigheid5) om geopenbaard te worden,  Jes. 56 vers 1.

 

 

In diezelve tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde! dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt,32) en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard.33),  Ja, Vader! Want alzo is geweest het welbehagen voor U.34)  Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader; en niemand kent den Zoon dan de Vader, noch iemand kent den Vader dan de Zoon, en dien het de Zoon wil openbaren.35)  Matth. 11 vers 25-27.

 

 

En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus13), de Zoon des levenden Gods. En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-Jona! want vlees en bloed heeft u [dat] niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is, Matth. 16 vers 17.

 

 

Te dier ure verheugde Zich Jezus in den geest, en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde; dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard; ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U, Lukas 10 vers 21.

 

 

Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea, en heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem.14),  Joh. 2 vers 11.

 

 

Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders, maar [dit is geschied], opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden, Joh. 9 vers 3-7, ….En hij zeide: Ik geloof, Heere! En hij aanbad Hem.40)   Joh. 9 vers 35-38.

 

 

Want de rechtvaardigheid Gods33) wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof;34) gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige35) zal uit het geloof leven, Rom. 1 vers 17.

 

 

Maar nu is de rechtvaardigheid Gods40) geopenbaard geworden zonder de wet,41) hebbende getuigenis van de wet42) en de profeten: Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.43), Rom. 3 vers 21-22.

 

 

Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld, en zijn besloten geweest tot op het geloof, dat geopenbaard zou worden. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder den tuchtmeester, Gal. 3 vers 23-25 met kanttek. 102-110  &  (Lees hier ook Luthers commentaar op deze verzen)

 

 

Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods; Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen; Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid, Kol. 1 vers 25-27

 

 

Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen; Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onzen Zaligmaker Jezus Christus, Die den dood heeft te niet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie, 2 Tim. 1 vers 9-10.

 

 

Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, en onze handen getast hebben, van het Woord des levens; (Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij getuigen, en verkondigen ulieden dat eeuwige Leven, Hetwelk bij den Vader was, en ons is geopenbaard), 1 Joh. 1 vers 1-2.

 

 

Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden, 1 Joh. 4 vers 8-10.