ROBERT JENSEN NIEUWS 2020 — HET ECHTE GELUID

Posted by admin | | donderdag 19 maart 2020 6:46 pm

EUROPA IS VERVALLEN TOT EEN MODERNE VORM VAN SLAVERNIJ 

’t Corona-virus-patent is van… Bill Gates..!

Bill Gates: ‘Ouders ongevaccineerde kinderen moordenaars’..!

 

DJK: Ik zie deze Robert Jensen als de Alex Jones van onze Lage Landen. Een seculier mens, maar toch een nuchtere Hollander met een boodschap en een vrij heldere visie op het wereldgebeuren. Er zijn zo weinig mensen meer met een eigen mening die iets te zeggen hebben, maar ik vind dat deze man nog wel iets te zeggen heeft. Ik kan het uiteraard niet in alles met hem eens zijn. Maar waarin velen in onze gezindte nog half slapen of kijken en luisteren zonder op te merken, merkt deze dappere klokkenluider nog dingen op tot beschaming van veel ware christenen. Bijvoorbeeld de versatanisering van onze samenleving, en hoe wij onder het mom van leugenachtige verzinsels langzaam maar zeker als makke schapen in moderne gevangenissen gedreven worden en het merendeel van de mensheid in dienstbaarheid gesteld zal worden ten behoeve van de schatrijke plutocraten die met onbarmhartigheid en wreedheid over hen willen heersen tot vermeerdering van hun goud, geld, goederen, roem, macht en eer die ze door middel van aanbidding van hun geldgod de mammon verkregen hebben, Luk.4:6-7. De emotie in zijn spreken waarmee hij zijn hoorders wil toeroepen, zo van: ‘Mensen, wordt toch eens wakker!!’ kan ik heel best begrijpen. Want ik geloof dat bij velen het kwartje nog moet gaan vallen. Velen beseffen nog niet wat er momenteel aan de hand is. Hij waarschuwt bijvoorbeeld ernstig tegen miljardairs en globalisten als Bill Gates, George Soros en Michael Bloomberg, die van depopulatie van de wereldbevolking, wereldwijd anarchie en chaos zaaien, en het destabiliseren van de huidige wereldorde hun levenswerk hebben gemaakt. De brutaliteit en profaniteit waarmee ze hun goddeloze missie en boodschap uitdragen is werkelijk hemeltergend. Bill Gates heeft bijvoorbeeld jaren geleden al gezegd dat de wereld meer bevreesd moest zijn voor de uitbraak van gevaarlijke virussen dan voor een kernoorlog. Waar God de mens had bevolen om zich over het ganse aardrijk te verspreiden en vruchtbaar te zijn, gaf satan daarentegen zijn dienstknechten de laatste decennia het bevel tot het aanzetten van 56 miljoen wrede abortussen wereldwijd per jaar, tot geboortebeperking en giftige vaccinaties, genetisch gemanipuleerd voedsel te kweken, tot doding van de mensheid die uiteindelijk naar Gods Beeld en naar Zijn gelijkenis was geschapen. Opdat Zijn huis vol worde! Alzo schept satan er een groot behagen in om Gods kroon op Zijn schepping op vreselijke wijze te smaden en te tarten. De harmonie en orde waarin God alles zo  wonderlijk mooi heeft geschapen, wenst satan het liefst te verstoren en waar mogelijk te vernietigen om daarmee de eerkroon (corona) van de Heere Jezus Christus te ontroven. Let wel, in het leven van Job werd alles op een dag onder de toelating Gods door satan omgekeerd en verwoest. Op dergelijke wijze beschouw ik momenteel ook de chaos in het huidige wereldgebeuren, opdat de beker van Gods gramschap sneller gevuld zal worden, en openbaar worde wie God vreest en wie het kwaad aanhangt, Openb.22:11. Mijn enige troost in deze bange dagen is Openbaringen 18 waarin de val en de verwoesting van dit duivelse Babylonische wereldrijk wordt voorzegd, en de Heere Jezus Christus als grote Overwinnaar uit deze strijd zal komen. Kiest dan heden wie gij dienen zult!

 

Vergelijk deze CBS sterftecijfers van 1e kwartaal 2019 versus 1e kwartaal 2020

 

   vervolg

 

  06-04-2020

 

  03-04-2020

 

  02-04-2020

 

  01-04-2020

 

  31-03-2020 

 

  26-03-2020

 

  25-03-2020

 

  24-03-2020

 

  21-03-2020

 

  20-03-2020

 

  19-03-2020

 

  18-03-2020

 

  16-03-2020

 

=====================================================

 

Wee, wee, de grote stad Babylon, de sterke stad, want uw oordeel is in een ure gekomen!

Openbaringen 18 – En na dezen zag ik een anderen engel afkomen uit den hemel, hebbende grote macht, en de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid. En hij riep krachtelijk met een grote stem, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte; Dewijl uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken gedronken hebben, en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht harer weelde. En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Want haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot den hemel toe, en God is harer ongerechtigheden gedachtig geworden. Vergeldt haar, gelijk als zij ulieden vergolden heeft, en verdubbelt haar dubbel, naar haar werken; in den drinkbeker, waarin zij geschonken heeft, schenkt haar dubbel. Zoveel als zij zichzelve verheerlijkt heeft, en weelde gehad heeft, zo grote pijniging en rouw doet haar aan; want zij zegt in haar hart: Ik zit als een koningin, en ben geen weduwe, en zal geen rouw zien. Daarom zullen haar plagen op een dag komen, namelijk dood, en rouw, en honger, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt. En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd en weelde gehad hebben, zullen haar bewenen, en rouw over haar bedrijven, wanneer zij den rook haar brands zullen zien; Van verre staande uit vreze van haar pijniging, zeggende: Wee, wee, de grote stad Babylon, de sterke stad, want uw oordeel is in een ure gekomen. En de kooplieden der aarde zullen wenen en rouw maken over haar, omdat niemand hun waren meer koopt; Waren van goud, en van zilver, en van kostelijk gesteente, en van paarlen, en van fijn lijnwaad, en van purper, en van zijde, en van scharlaken; en allerlei welriekend hout, en allerlei ivoren vaten, en allerlei vaten van het kostelijkste hout, en van koper, en van ijzer, en van marmersteen; En kaneel, en reukwerk, en welriekende zalf, en wierook, en wijn, en olie, en meelbloem, en tarwe, en lastbeesten, en schapen; en van paarden, en van koetswagens, en van lichamen, en de zielen der mensen. En de vrucht der begeerlijkheid uwer ziel is van u weggegaan; en al wat lekker en wat heerlijk was, is van u weggegaan; en gij zult hetzelve niet meer vinden. De kooplieden dezer dingen, die rijk geworden waren van haar, zullen van verre staan uit vreze van haar pijniging, wenende en rouw makende; En zeggende: Wee, wee, de grote stad, die bekleed was met fijn lijnwaad, en purper, en scharlaken, en versierd met goud, en met kostelijk gesteente, en met paarlen; want in een ure is zo grote rijkdom verwoest. En alle stuurlieden, en al het volk op de schepen, en bootsgezellen, en allen, die ter zee handelen, stonden van verre; En riepen, ziende den rook van haar brand, en zeggende: Wat stad was deze grote stad gelijk? En zij wierpen stof op hun hoofden, en riepen, wenende en rouw bedrijvende, zeggende: Wee, wee, de grote stad, in dewelke allen, die schepen in de zee hadden, van haar kostelijkheid rijk geworden zijn; want zij is in een ure verwoest geworden. Bedrijft vreugde over haar, gij hemel, en gij heilige apostelen, en gij profeten, want God heeft uw oordeel aan haar geoordeeld. En een sterke engel hief een steen op als een groten molensteen, en wierp dien in de zee, zeggende: Aldus zal de grote stad Babylon met geweld geworpen worden, en zal niet meer gevonden worden. En de stem der citerspelers, en der zangers, en der fluiters, en der bazuiners, zal niet meer in u gehoord worden; en geen kunstenaar van enige kunst zal meer in u gevonden worden; en geen geluid des molens zal in u meer gehoord worden. En het licht der kaars zal in u niet meer schijnen; en de stem eens bruidegoms en ener bruid zal in u niet meer gehoord worden; want uw kooplieden waren de groten der aarde, want door uw toverij zijn alle volken verleid geweest. En in dezelve is gevonden het bloed der profeten en der heiligen, en al dergenen, die gedood zijn op de aarde.