Profetieën en Tekenen der tijden

Posted by admin | | woensdag 2 mei 2018 8:42 am

Beest uit de aarde = Religie van antichrist

En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen. (Openb. 13:11-13)

  NL

In deze filmpjes krijgt u een dieper inzicht over het beest uit de aarde, dat lijkt op een lam (christen) maar spreekt vanuit de bek van een slang (duivel). Het deed me denken aan de heks en duivelskunstenares te Endor die in opdracht van koning Saul de geest van Samuel opriep. In zijn leven sprak Samuel altijd het Woord Gods, bij deze gelegenheid greep satan zijn kans als een engel des lichts een onheilsboodschap te voorzeggen door de mond van een gestorven profeet waarbij koning Saul dacht dat het de Stem des Heeren was door de opgeroepen geest van Samuel.  Toen de wanhopige Saul dacht dat het Samuel was, zo neigde hij zich met het aangezicht ter aarde, en hij boog zich….en aanbad en vereerde daarmee de duivel die hem bedroog. Op dergelijke wijze buigen zich velen (eveneens onwetend) ootmoedig neder voor de paus in Rome die zich als een God laat aanbidden en vereren, niet beseffend dat hij een dienstknecht des satans is ofwel een zoon des verderfs die zijn kerkvolk als een wolf in schaapsklederen op duivelse wijze bedriegt en misleidt. (Lees 1 Sam. 28 met bijbehorende kanttekeningen, en beluister deze preek). Het is de vervloekte religie van de antichrist! Het gaat hier over het ontwerp van the Paul VI Audience Hall in Rome, ontworpen door de architect Pier Luigi Nervi, dat in 1971 tegen het Vaticaan is aangebouwd. Het is gebouwd tot eer en verheerlijking van de vorst der duisternis, een meesterstuk uit de hel binnen het Luciferianisme. Let op, het is ontworpen naar de vorm van een slangenkop, het dier dat de duivel gebruikte om de mens ten val te brengen en in het eeuwig verderf te storten. Aan de bovenzijde heel duidelijk de structuur van een slangenhuid, aan weerskanten twee slangenogen in de muren, en aan het einde tussen de twee giftanden is de paus gezeteld met daarachter een macaber brons/koperen beeld, ontworpen door de Italiaanse beeldhouwer Fazzini, dat de verrijzenis van Jezus Christus uit een apocalyptische atoomoorlog op aarde moet voorstellen. Maar als je goed kijkt dan zie je aan de achterzijde van het hoofd wederom de kop van een reptiel, en vanuit het hele corpus vrij duidelijk een gehoornde duivelse bokkenkop. Kijk hier voor meer en uitgebreidere uitleg.

.

=====================================

2 Thess. 2 – En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem, Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware. Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs; Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geeerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is. Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb? En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst; Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen; En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van den Heere bemind zijt, dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des Geestes, en geloof der waarheid; Waartoe Hij u geroepen heeft door ons Evangelie, tot verkrijging der heerlijkheid van onzen Heere Jezus Christus. Zo dan, broeders, staat vast en houdt de inzettingen, die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onzen zendbrief. En onze Heere Jezus Christus Zelf, en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad, en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, Vertrooste uw harten, en versterke u in alle goed woord en werk.

=============================================

 

Walter Veith over de islamitische aansluiting tot het rooms katholicisme

====================================