C.H. Spurgeon

Posted by admin | | donderdag 14 februari 2019 8:39 pm

The Baptist Confession of Faith (1689)

 

De kaars   Matth. 5:15-16

De twee bouwers en hun huize   Matth. 7: 24-27

Eerst de genezing en dan het dienen  Matth. 8:14-15

De vraag van de Heere aan twee blinden  Matth. 9:27-30

De weg van de eenvoudigen tot de vrede  Matth. 9:27-30

De gelijkenis van de bruiloft   Matth. 12:2-4

De verdorde hand   Matth. 12: 10, 13

Gezaaid onder de doornen   Matth. 13:7

De parel van grote waarde  Matth. 13:45-46

Jezus geen spooksel   Mattheüs 14:26

Klein geloof en groot geloof   Matth. 14:31, 15:28

De hondekens    Matth. 15:26-27

Hoop in hopeloze gevallen  Mattheüs 17: 17

Éen verloren schaap   Matth. 18:12-13

De verdorde vijgenboom   Matth. 21:17-20

De verdorde vijgenboom  Matth. 21: 17-20 (zelfde, iets andere vertaling)

Arbeid in de wijngaard des Heeren  Matth. 21:28

De twee zonen   Matth. 21: 28-32

Vroeg en laat in de wijngaard  Matth. 22:1,3,5,6

Zij, zulks niet achtende   Matth. 22:5

De bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten  Matth. 22:10

Wat is het bruiloftskleed?   Matth. 22:11-13

De twee talenten   Matth. 25: 22-23

De schapen en de bokken, het loon der rechtvaardigen  Matth. 25:31-36

De schapen en de bokken, de laatste scheiding  Matth. 25:32

De Heere en de melaatse   Mark. 1:40-42

Jezus’ toorn en droefheid over harde harten  Markus 3: 5

Het zaad op de steenachtige grond  Mark. 4:6

Het zaad, groeiende in het verborgen   Mark. 4:26-29

Christus slapende in het schip   Mark. 4:38

Christus’ hulpprediker in Dekapolis  Mark. 5:17-19

Het wonder der broden  Markus 6:52

Ziende en niet ziende, of de mensen als bomen wandelende Mark. 8:22-25

Niet dan bladeren   Markus 11:13

Nazareth, of Jezus door Zijn vrienden verworpen  Luk. 4:28-30

Tweeërlei visvangst   Luk. 5:4

Van vier gedragen   Luk. 5:16-26

Blinde leidslieden der blinden, of, de keuze van een gids  Luk. 6:39-40

Fondamenten  Luk. 6:46-49

De hoofdman over honderd, of een vermaning tot de deugdzamen Luk. 7:4-9

Jongeling, is dit voor u?  Luk. 7:11-17

Het zaligmakend geloof  Lukas 7: 50 en 18: 42

De gelijkenis van de zaaier  Luk. 8:4-8

Satans vaardigheid, zijn macht en zijn doel  Lukas 8: 12

Ten laatste genezen   Luk. 8:43-44

Zij was niet verborgen  Luk. 8:47

De barmhartige Samaritaan (een leerrede voor ziekenhuizen) Luk. 10: 25-37

De barmhartige Samaritaan (Goede tijding voor u) Lukas 10: 33

De onvruchtbare vijgenboom   Luk. 13:7-8

Het oprichten van de neergebogene  Luk. 13:10-13

Het grote avondmaal   Lukas 14:17

Het grote avondmaal   Lukas 14:18

Het grote avondmaal   Luk. 14:23

De man die een toren wilde bouwen  Luk 14:28-30

De gelijkenis van het verloren schaap  Luk. 15:4-7

De verloren penning  Lukas 15: 8-10

De verloren zoon  meerdere preken over Luk. 15:11-32

De kloof zonder brug   Luk. 16:26

Een prediker uit de doden  Luk. 16:31.

Waar zijn de negen?   Luk. 17:15-19

De onrechtvaardige rechter  Lukas 18: 1-8

De Farizeeër en de Tollenaar   Luk. 18:13

De dienstknechten en de ponden  Luk. 19:12-13

Het gehoorzamen van Christus’ bevelen  Joh. 2 : 5

Het geloof van de koninklijke hoveling   Joh. 4:46-53

Een zonderlinge, maar nodige vraag   Joh. 5:6

Jezus wist wat Hij doen zou   Joh. 6: 6

Gods werken geopenbaard   Joh. 9:3

De ogen van de blinde geopend, of het onpraktische christendom Joh. 9:3-4

De schapen en hun Herder   Johannes 10:27

Andere schapen en één kudde   Joh. 10:16

De veiligheid van de gelovigen    Joh. 10:27-30

Het eeuwige leven   Joh. 10:28

Geliefd, en toch bedroefd  (preek voor zieken in Menton) Joh. 11: 3

Een mysterie. De heiligen treurende en Jezus blijde   Joh. 11:14-15

Het ontbinden van Lazarus  Joh. 11:43-44

Zonder Christus – niets   Joh. 15:5

 

============================================

 

Een wijselijk woord van C.H. Spurgeon

De Geest Gods wordt ook wel de Geest der wijsheid genoemd, en in die hoedanigheid hebben wij Hem dringend nodig, omdat kennis gevaarlijk kan zijn als ze niet gepaard gaat met wijsheid, die de kunst is om hetgeen wij weten recht te gebruiken. Het is even belangrijk het Woord van God goed uit te delen als ten volle te verstaan. Sommigen immers, die een deel van het Evangelie goed hebben begrepen, hebben aan dat ene deel een te grote nadruk gegeven en daardoor een verwrongen christendom voorgesteld, tot schade van hen, die dat hebben aangenomen, omdat deze als gevolg daarvan op hun beurt er ook weer een verdraaide voorstelling van hebben gegeven. Iemands neus is een belangrijk deel van zijn gelaat, maar het is mogelijk deze zo groot te tekenen, dat ogen en mond en al het andere hun betekenis verliezen en dan is zulk een tekening een karikatuur en geen portret meer. Op dergelijke wijze kunnen ook belangrijke leringen van het Evangelie zodanig overdreven worden verkondigd, dat zij de rest van de waarheid in de schaduw stellen en dan is de prediking niet langer het Evangelie in zijn eigen schoonheid, maar een karikatuur van de Waarheid. Sommige mensen echter – sta mij toe dat ik het zeg – zijn op deze karikatuur bijzonder gesteld. De Geest van God zal u het offermes leren hanteren om de offers te verdelen en Hij zal u laten zien, hoe ge de weegschalen van het heiligdom moet gebruiken om de kostbare specerijen in de juiste hoeveelheden af te wegen en te mengen. Elke ervaren prediker weet, dat dit van het hoogste belang is en het is goed, als hij elke verzoeking om dit te verwaarlozen, kan weerstaan. Helaas begeren sommigen van onze hoorders niet de volle raad van God te horen. Zij hebben hun geliefkoosde leerstellingen en zij zouden willen, dat wij van alle andere zwegen. (einde citaat)