Tientallen schades ex-neuroloog uitgekeerd

Posted by admin | | dinsdag 26 juni 2012 12:23 am

   Bron : www.nu.nl 

HENGELO – Tientallen patiënten van de omstreden ex-neuroloog Ernst J. hebben een schadevergoeding gekregen. Het gaat om bedragen die variëren van enkele honderden euro’s tot een som van 280.000 euro.

Letselschadespecialist Yme Drost zei maandag naar aanleiding van een artikel in het AD dat 80 mensen die hij bijstaat, een schadevergoeding hebben gekregen van het Medisch Spectrum Twente.

Hij staat nog eens 25 mensen bij voor wie de schadeafwikkeling nog loopt. Ook zagen enkele tientallen mensen af van een civiele claim. 

Eind mei maakte het Openbaar Ministerie (OM) in Almelo bekend dat het J. gaat vervolgen, omdat hij jarenlang verkeerde diagnoses zou hebben gesteld.

Volgens Drost kreeg een man 280.000 euro uitgekeerd, omdat hij een jaar lang een verkeerde diagnose kreeg. J. zou hem hebben verteld dat hij leed aan ms, een aandoening van het centrale zenuwstelsel. Maar in werkelijkheid ging het om een beginnende dwarslaesie, aldus Drost.

”Hij is rolstoelafhankelijk geworden. Als hij direct een goede diagnose had gekregen, was dat mogelijk niet het geval geweest.” 

Drost zei dat de hoogtes van de uitgekeerde bedragen uiteindelijk gemiddeld genomen meevallen. ”Dat komt met name omdat het gaat om oudere mensen.”

De letselschadespecialist zegt dat veel mensen de zaak nog niet achter zich hebben kunnen laten. ”Dat kan pas als J. zich voor de rechter heeft moeten verantwoorden. Ze zitten nog vol vragen. Waarom heeft deze arts dit gedaan? Wat waren zijn motieven?”

 
Lees evt hier verder – Telegraaf:
 
‘Misdadig en verschrikkelijk’
 
————————————————————————-
 
 
Commentaar – DJK :  Het is natuurlijk vreselijk en werkelijk onbevattelijk wat deze kwakzalver op zijn geweten heeft. Hem hangt een rechtzaak boven het hoofd, hij zal zijn straf niet ontlopen. Maar toen ik dit las, dacht ik….het is zeer terecht dat zijn patienten de gerechtigheid van hem afeisen en derhalve hun claims bij hem neerleggen. Veel van deze mensen zitten de rest van hun leven met de onherstelbare brokken. Deze dokter kon zich lang verborgen houden, en gaf zich uit voor wat hij niet was. Eindelijk is hij ontmaskerd, maar hoeveel leed heeft deze man niet veroorzaakt. Maar wie zal toch de kwakzalvers op geestelijk gebied eens aan de kaak stellen? Wat een geestelijk leed hebben zij niet te weeg gebracht? Bij een onkundig en onervaren arts durft geen mens zich te laten opereren, maar wanneer het onze geestelijke gezondheid of staat betreft….laat het de meesten onverschillig wie hun heelmeester is. Zo men elke zondag maar weer eet wat de kerkelijke pot schaft, is er geen vuiltje aan de lucht. Hoe wilt u de biefstuk gebakken hebben? Voor elk wat wils, of het gezonde kost is en/of dat men er dodelijk ziek van wordt, daar maken de meesten zich geen zorgen om. Hoe is dat toch mogelijk…?? Dat komt omdat wij de duisternis liever hebben dan het licht, en de leugen prefereren boven waarheid van Gods Woord. We zijn uit de aarde aards, en zijn de vader der leugenen toegevallen. Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. (Joh. 3:20-21)
 
Waar je ook komt, bijna overal begint men te zalven alvorens er gesneden is met het stenen wetsmes van Gods gerechtigheid. Men zalft op de etterbuilen van de werkheiligheden van een ontwaakt zondaar die zijn leven voor God aanvankelijk begint op te knappen. Men behoeft niet meer besneden te worden alvorens men van het door vuur geroosterde vlees van het geslachte Paaslam eet. Men stelt een levendmaking vanuit een verondersteld geloof door de overtuigingen der wet, en een valse wedergeboorte onder de heerschappij der dienstbaarheid. Men leert een geestelijke opstanding waaraan geen geestelijke kruisdood aan vooraf is gegaan. Men weegt derhalve geld uit voor hetgeen geen brood is en arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan. (Jes. 55:2) Maar wie maalt zich er nog om dat er wekelijks vele dienstknechten des satans op de kansels hun gemeenten staan te misleiden? Wie bekommert zich om hen die derhalve haast nergens meer ter kerke kunnen gaan? Zolang zij nog onbekeerd zijn, wie het ook mocht zijn, zijn het niet anders dan dienaren van de duisternis, gelijk destijds Bileam, koning Saul, Judas en Simon de tovenaar. Want, tenzij een mens wederom geboren is….hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. Maar toch hebben de meesten de duisternis liever dan het licht, en verheffen daarbij de leugen boven de waarheid der Schriften. 
 
Men roemt in een derde grijze tussenweg tot Christus waar God niet vanaf weet, waarin geen enkele zekerheid en nog minder een vast vertrouwen op God in Christus is, en dit soort waangelovigen roemen alrede in de weldaden zonder hun Weldoener te kennen! Hoe is dat toch mogelijk? Men waant zich op deze weg van Gods’ kant alrede genezen en gerechtvaardigd, maar wenst niet te weten of te horen van de rechtvaardige eis van Gods’ heilige wet die voldaan moet worden wil het wel zijn voor de eeuwigheid. Men huppelt om de gemaakte breuk heen en wenst niet te weten hoe de oorzaak van zijn geestelijke doodstaat teniet gedaan moet worden. Wat maakt het uit of God nog aan Zijn eer komt? Wat kan u het schelen of de deugden en rechten Gods hierdoor onteert, ontheiligt en geschonden worden? Wanneer voornoemde patienten zich bedrogen weten door zulk een valse doktor, dan zoeken zij de gerechtigheid. De bewijzen spreken voor zich. Maar wanneer de mens God schade heeft berokkend door het schenden van Zijn heilige wet, dan mag God Zijn recht en de gerechtigheid niet opeisen in het hart en geweten van zondaren? Bedenk toch dat ook God bewijzen te over heeft op het geweten van ieder schepsel dat uit Zijn hand voortkwam. schepselen. Elke zonde staat gegrift op het geweten van de mens, dit is het handschrift dat tegen de mens getuigt voor God.
 
Maar de mens zondigt maar voort, en laat zich liever bedriegen dan eerlijk waarschuwen voor de eeuwigheid. Deze patienten hebben het leven nog kunnen behouden, en er valt nog iets te claimen. Maar waar zal u straks heengaan en uw geestelijke claims neerleggen als blijkt dat u zich voor eeuwig hebt laten bedriegen door een stel dode letterknechten die niet weten wat zij leren noch bevestigen? Zult u dan straks met de dwaze maagden ook moeten bemerken dat uw valselijk ontstoken lampje langzaam begint uit te gaan, en zult u het dan ook de wijze maagden toeroepen: ‘Geef ons van uw olie!’ Maar dan zullen de wijze maagden het u eerlijk aanzeggen: ‘Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelven.’ (Matth. 25)
 
Geliefde lezer, u gaat toch ook niet over een nacht ijs wanneer u besluit zich waar en door wie te laten opereren? Ziet dan temeer ook eens op uw geestelijke zaak en schenk daarom acht aan het lot van uw onsterfelijke ziel voor de eeuwigheid. Doorzoek de Schriften want die zijn het die van Christus Jezus getuigen. Toets al hetgeen u hoort of leest daaraan. Bedenk toch dat God een Verterend Vuur is bij wie niemand wonen kan, indien Christus uw Deel nooit geworden is. Al uw uitwendige vromigheden, al uw verbeteringen, en al uw gebeden en tranen zullen niet baten indien ge niet besloten ligt in Zijn voorbede en in Zijn volbrachte werk. Bedenk dat het ware geloof uit een stondelijke doding en levendmaking bestaat, uit een dodelijke afsnijding en levenmakende inlijving…..gewerkt en geplant door de Geest der dienstbaarheid en de Geest der aanneming tot kinderen. Tweeerlei geestelijke bediening door een God den Heilige Geest! Diegenen die menen onder de zegen te zijn, zonder hun leven te hebben verloren onder de dodende vloek van Gods heilige wet…..hebben zich laten bedriegen voor de eeuwigheid. 
 
 
Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan; Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden. Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen? Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen. Een ieder boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.
Zo zult gij dan dezelve aan hun vruchten kennen. Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan?
En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt! (Matth. 7:13-23)