Mary Winslow

Posted by admin | | zondag 10 juni 2012 3:53 pm

Enkele brieven van de godzalige Mary Winslow

Het trof me zeer te horen dat u ziek bent, ernstig ziek, en dat u waarschijnlijk spoedig voor God zult verschijnen. Mag ik u, uit liefde en oprecht meeleven, iets vragen? Bent u gereed? Bent u voorbereid op de ingrijpende verandering die u staat te wachten? U hebt de ontzagwekkende eeuwigheid voor u en u hebt een ziel te redden die anders voor eeuwig verloren gaat! Wat kan er nu, op dit moment, voor u belangrijker zijn dan de wetenschap dat u een zondaar bent voor een heilig God. Een God, Die harten doorzoekt. U moet zich ervan bewust zijn dat u tot nu toe uw ziel verwaarloosd hebt. U hebt God vergeten en de eeuwigheid genegeerd. Uw geest werd geheel beheerst en uw hart volledig in beslag genomen door de wereld met al z’n pracht en praal, z’n zwier en vrolijkheid. U hebt geleefd zonder God en zonder hoop in de wereld. Ik geef toe dat u de godsdienst naar de vorm hebt nageleefd, maar God laat Zich niet bespotten door louter uiterlijkheden.

Het gaat Hem om uw hart. Hij spreekt: “Mijn zoon, geeft Mij uw hart!” U staat nu op het punt voor het Aangezicht van deze heilige God te verschijnen. God is volmaakt rechtvaardig, maar tevens volmaakt barmhartig voor een zondaar. Met zeer veel klem wijs ik u er op dat u nu uw eeuwige belangen onder ogen moet zien. Uw ziel is in gevaar. Speel niet met uw onsterfelijke ziel. Zelfs nu, te elfder ure, kunt u genade vinden. In uw huidige omstandigheden is het een dodelijke vergissing te rusten op valse gronden. U vergist zich voor eeuwig als u meent te kunnen vertrouwen op Gods lankmoedigheid. U beseft niet dat Hij -als u niet in Christus gerechtvaardigd bent- voor u tot in eeuwigheid een verterend vuur zal zijn.

Vlucht dan tot de Zaligmaker als een verloren, bankroete en hulpeloze zondaar. Luister naar Zijn eigen woorden: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.” Antwoord toch niet: “Ik geloof ”, als uw geloof slechts bestaat uit het verstandelijk instemmen en begrijpen van dit Evangelie. “Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid” (Rom. 10: 10).

Als u daarentegen -net als de boetvaardige stokbewaarder- oprecht gelooft in de Heere Jezus Christus, als uw geloof een eenvoudig komen tot Jezus is als een verloren, verdorven zondaar en u Hem met geheel uw hart ontvangt, dan zult u een vreugde ervaren, een vrede en hoop die deze arme wereld u nooit kan schenken en nooit weg kan nemen. Houd niet op met Hem te worstelen in uw gebed, totdat Hij u zegent. Als uw hart gebukt gaat onder overtuigingen van schuld, als verdriet uw gemoed bezwaart, geef het over aan de liefelijke nodiging van de Zaligmaker: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.” Zoekt die rust toch nergens anders dan in Christus. Jezus’ hart vloeit over van liefde voor zondaren. Verspil uw tijd niet langer!

Ieder moment heeft nu meer waarde voor u dan tienduizend werelden. Sluit uw deur en uzelf af voor alles buiten Christus. Val Hem lastig zonder ophouden, geef Hem geen rust voordat u rust vindt in Zijn verzoenend werk. Geen rust, voordat de Heilige Geest in de rijke overvloed van Zijn barmhartigheden dat kostbare bloed van Christus toepast aan uw geweten. Dat bloed alleen kan vrede schenken aan een arme, schuldige, verloren zondaar. Verban uit uw geest elke gedachte dat u zelf vrede kunt maken met God. Het is de Heere Jezus alleen Die onze vrede kan bewerkstelligen door, zoals Hij ook heeft gedaan, het zoenoffer te worden in onze plaats! Vlucht dan tot Hem!

Moge de Zaligmaker Zich aan u openbaren, dat is het voortdurend gebed van

Uw Mary Winslow

——————————————————————–

Lieve lady B…, Hoe vriendelijk was het van jou mij dat kleine briefje te schrijven toen dit toch voor je hoofd, waarmee je tobt, grote inspanning moet hebben betekend! Het is voor jou en voor mij een genadeweldaad dat er een Hoofd is Dat altijd in orde is en eveneens een Hart, Dat altijd bereid is ons zoveel mogelijk goed te doen. O, om zulk een Vriend te hebben als Jezus in het hemelhof, Die al onze smarten aanvoelt, al onze lasten draagt en Die beloofd heeft ons behouden heen te voeren door deze benauwde wereld en ons ten slotte aan Zijn rechterhand te zetten, waar noch ziekte, noch smart ooit zullen komen! Lieve vriendin, laat ik je aanraden je dicht bij deze dierbare Vriend te houden, Die alleen in geestelijk opzicht door het oog des geloofs gekend en gezien kan worden.

Voor allen die dat missen, is Hij onzichtbaar. Het geloof kan Hem onderscheiden, wanneer het gevoel ons totaal in de steek laat. Maar het is voor ons een weldaad dat, hoewel deze wereld hem niet kent of ziet, Hij Zichzelf bekend maakt aan degenen, die Hem met hun ganse hart zoeken. O, die hartelijkheid, die goedertierenheid, die het hart van Jezus vervult jegens een arme, wankelmoedige ziel die slechts een zucht, een wens, een begeerte naar Hem kan uitzuchten! Aan dezulken geeft Zijn hart in een ogenblik gehoor. O, hoe aandachtig luistert Hij om de eerste polsslag, die in de ziel naar Hem klopt, te horen, en hoe verlangend is Hij om hierop antwoord te geven!

Die begeerte Hem te leren kennen en lief te hebben is het gezegende werk van Zijn Heilige Geest. Lieve vriendin, ga tot Hem, precies zoals je bent en rust niet zonder een heilig, vertrouwend en uitziend besef van Zijn tegenwoordigheid. Hem te kennen is het leven, het eeuwige leven. Hij zegt: “Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven.” Hoe liefelijk en beminnelijk nodigt Hij ons uit: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.”

Wanneer jij en ik zijn gekomen en onszelf aan Zijn gezegende voeten hebben neergeworpen, dan behoeven we niets te vrezen, want Hij zal alle dingen voor ons, hier en hiernamaals, in orde maken. Ik zou wel een dozijn schrijfvellen kunnen vullen over dit kostelijke onderwerp, maar ik wil je niet vermoeien om meer te lezen dan nodig is en om je te verzekeren van mijn oprechte begeerte naar en goede wensen voor de terugkeer van je gezondheid en dat beide, lichaam en ziel, mogen gedijen.

De hartelijke groeten aan de lieve Miss T… Zij is het eigendom van Jezus en is een van Zijn kudde. Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve en zij volgen Mij. Ik ken de Mijnen en worde van de Mijnen gekend. O, het is een weldaad boven alle weldaden om Jezus als mijn Herder te leren kennen. Dat Hij je steeds dichter naar Zich toe mocht trekken, bidt

Je oprechte vriendin, Mary Winslow

—————————————————————————–

Aan mrs. C…., in een tijd van diepe bedproeving

Leamington, 9 mei

Lieve zuster in Jezus,

Mijn lieve zoon heeft mij toegestaan je droevig gestemde brief te lezen. En daar ik zelf door de donkere wateren van tegenspoed ben heengegaan, kwam de gedachte bij me op je een enkel regeltje te schrijven om je te bemoedigen in den Heere. Als we ons indenken dat Jezus en Zijn heiligen één zijn – Ik in u en gij in Mij – dat deze gezegende vereniging eeuwig is en nimmer kan worden ontbonden, dan is Hij in al onze wederwaardigheden en beproevingen, hetzij groot of klein, aanwezig. Niets kan met ons gebeuren of het is in het bijzonder bestemd tot de bevordering van het leven der Godzaligheid.

Hij heeft je nu precies in die toestand geplaatst om Zijn getrouwheid en liefde te bewijzen. Wacht op Zijn tedere handelingen met jou en zie of Hij niet waarlijk bewijst dat Hij beter is dan tien echtgenoten of tienduizend vrienden. Hij begeert dat je nog meer bekend raakt met Hem Zelf, om Hem meer persoonlijk te leren kennen. Hij begeert dat je meer met Hem te maken zult krijgen opdat je meer van Zijn wezenlijke hoedanigheid zult verstaan, beide naar Zijn Goddelijke en menselijke natuur. Dit zijn van wijsheid getuigende handelingen die Jezus nu met je ziel houdt. Hij zegt tot je: ‘Komt nu dichter bij Mij, Mijn kind, zie meer in Mijn liefhebbend hart, zie jouw naam daarin geschreven staan, die nooit zal worden uitgewist. Vrees niet. Ik zal je nooit verlaten, want wij zijn één.’

Tot nu toe heb je Christus bemind omdat Hij je ziel gered heeft. Nu zou Hij begeren dat je Hem liefhebt om hetgeen Hij in Zichzelf is. Hoe kan dit het geval zijn tenzij je in nauwer betrekking tot Hem wordt gebracht? Hij heeft je man weggenomen om Zichzelf in zijn plaats te stellen. Hij begeert dat je een leven zou leiden van lieflijke, heilige afhankelijkheid van Hem als jouw Man, Vriend, Verzorger, Bewaarder, en Weldoener. Hij verwaardigt Zich om alles voor jou en je kinderen te zijn, een Vader voor de vaderlozen en een God der weduwen. Geliefde, je bent hoog bevoorrecht door God, je bent nu in een toestand om leven des geloofs in de Zoon van God te leven, het gelukzaligste, heiligste leven dat een sterveling in deze wereld genieten kan.

Je hebt nu een tweevoudige vordering op God, als Zijn aangenomen en Zijn weduwe geworden kind. Neem Hem dan aan als Een, Die het op Zich heeft genomen om in al je behoeften en die van je kinderen te voorzien. Ga tot Hem voor alles wat je nodig hebt, niet allereerst tot het schepsel, maar terstond tot Jezus. Als we het schepsel meer eer bewijzen dan Christus, moeten wij verwachten dat Hij zal toelaten dat teleurgesteld worden. Zeg alles aan Jezus, verberg niets voor Hem. Vertrouw Hem slechts volkomen. Bewijs Hem eer door Hem volkomen te vertrouwen. Wij leven op een te grote afstand van Christus. Hij wil dat wij meer van Zijn mededogen zullen ondervinden, van Zijn oneindige liefde, van Zijn nabijheid tot en Zijn vereniging met ons.

Vergeef me, nu ik zo vrij ben geweest deze raad te geven aan iemand, die ik enkel heb leren kennen door haar aangename brief. Ik ben een bejaarde pelgrim, die dit doornige pad reeds vóór jou heeft afgelegd. Dat het mij mocht worden vergund om een woordje ten gunste van Jezus te spreken tot iemand die, tot op zekere hoogte dezelfde weg reist. Den Heere moge geven dat deze weinige raadgevingen je een beetje tot steun mogen zijn op je pelgrimsreis, bidt je zuster in Jezus,

Mary Winslow