Metro – gemeenten in NL teleurgesteld om geld nu asielzoekers wegblijven

Posted by admin | | vrijdag 9 september 2016 11:55 am

Metro – gemeenten in NL teleurgesteld om misgelopen vergoedingen nu asielzoekers wegblijven 

 

DJK : Het is haast niet te geloven! Eerst zijn de ‘wijze’ heren van onze regering en overheid zo dwaas geweest om onze nationale deuren zo wijd mogelijk open te zetten voor al het boevengespuis uit de Oost-Blok-Landen, om ze vervolgens ruimschoots de mogelijkheid te geven het Nederlandse volk, vooral ouderen en ondernemers, van hun goederen te laten beroven. De media staat er vol van! Vervolgens besluit men de deuren wagenwijd open te zetten voor de Arabieren uit het Midden-Oosten. Want multiculturaliteit en diversiteit in onze samenleving, daar draait het immers om! Heel veel jonge mannen -zonder gezinnen- kwamen naar het noorden van Europa, om de boel hier te verkennen, om misbruik te maken van onze opgebouwde voorzieningen, om te stelen, om chaos te scheppen, en onze vrouwen te verleiden en te misbruiken, en in het ergste geval ook te verkrachten, uitgenomen de enkelen die zonder kwade intenties kwamen die wat mij betreft hartelijk welkom zijn zolang ze zich aanpassen en netjes gedragen binnen onze samenleving en weer vertrekken wanneer de vrede in hun land van herkomst is wedergekeerd. Maar wie gaat daarop toezien en wie zal de goeden van de kwaden kunnen scheiden? De meesten komen met heidense religies en dominante gebruiken om de Joods/Christelijke wortels van Noord-Europa te ondergraven en te ondermijnen, proberen regeringen te beïnvloeden en te infiltreren…etc. Kijk ook eens wat er is gebeurd in Duitsland, in Frankrijk en in de Scandinavische landen. Men lapt de Europese normen en waarden aan hun laars, zijn zo brutaal als de beul en nemen een loopje met het gezag op straat die veelal niet weet wat te doen. Met de komst van al deze narigheid is er een geselslag over Europa heen gekomen. We moeten nooit vergeten, namelijk dat toen in de 16e eeuw het vervolgde volk der Joden uit Zuid-Europa richting Noord-Europa werd verdreven, wij hierop een gouden 17e eeuw ontvingen. Hiermee ging de voorzegde belofte uit Gen. 12 vers 2 en 3 in vervulling: “En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen! En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.”  Maar toen kwam de vervolging der Joden vanuit Nazi Duitsland voor en tijdens WO II waaraan ook velen van ons Nederlandse volk hebben meegedaan, de Joden die de Holocoast -of liever gezegd de Shoa- overleefden waren niet meer welkom in het land waar ze vandaan weggevoerd waren geworden. Men had hun goederen ingepikt of verbeurd verklaard, en ze moest maar terug gaan naar hun eigen land Kanaan. Het heeft allemaal mee moeten werken dat veel Joden terug keerden tot het beloofde land van hun vaderen. God heeft er dwars doorheen gewerkt vanwege de wonderen die nog staan te gebeuren. Maar wee diegenen die hieraan hebben meegewerkt. Veel Joden zeiden in die tijd, 1945-1948, dat het beter was een verslagen Duitser te zijn dan een bevrijde Jood. Inmiddels is er een vloek over Europa gekomen doordat God het Europese volk, dat God en Zijn wetten meer en meer heeft verlaten, heeft geslagen met dezelfde stok waarmee men Zijn bondsvolk Israël heeft geslagen. Hoewel het volk der Joden tot op de dag van heden zich haters van de boodschap van het Evangelie betoond hebben, zijn en blijven het toch de beminden om der vaderen wil die straks als geheel volk tot het geloof in Jezus Christus gebracht zullen worden. Wat zal dat een heerlijke tijd zijn wanneer het verachte en vervolgde volk der Joden de bazuin van het evangelie aan hun lippen zullen zetten. Vele moslims zullen dan ook door hun getuigenis tot God tot bekering worden gebracht. In Joh. 4 kwamen vele Samaritanen tot het geloof in Jezus Christus vanwege het getuigenis van die ene zondares die met de Heere Jezus gesproken had, en in Hem geloofde. Welk groot wonder zal er dan niet gebeuren wanneer een gehele Joodse Natie zal gaan uitroepen: “Ziet hier een Mens die mij gezegd heeft wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus?” (Joh. 4:39-42, 1 Joh. 5:1) Dan zal er weer een zegen uitgaan over het ganse aardrijk van het volk der Joden, maar dan een geestelijke zegen. Want de zaligheid is uit de Joden, vanwege dat dit volk de bedding was van de beloofde Messias en Zijn Heil dat uit de kinderen van Abraham, Izak en Jacob geboren wilde worden. Maar wanneer zij dan Hem door het geloof aangenomen zullen hebben, zal Hij door Zijn verworven Geest in hun harten geboren worden. Dan zullen zij geestelijk gedoopt worden in Zijn kruisdood en heerlijke Opstanding, en zal hun stenen harten splijten en barsten, hun wetsbenen gebroken worden, hun harten gescheurd en besneden, het voorhangsel van boven naar beneden, hun oren doorboord, de schellen van hun ogen vallen, en zal God rein water op hen sproeien en het reinigend bloed van Zijn lieve Zoon strijken over hun geweten, lees Ezech. 36, en zullen zij nooit meer roemen in Gods heilige Wet maar in een vervulde Wet (het evangelie) en het volbrachte Werk en enige Offer van en door Jezus Christus. God bracht ons veel uitwendige zegen met de komst van het volk der Joden, maar een vloek middels de komst van de vijanden der Joden en Christenen die niets anders dan hun vernietiging voor ogen hebben. Europa is geslagen met de stok waarmee ze zelf heeft geslagen. Wie gelooft er nog in God en Zijn onfeilbaar Woord?

 

Maar wanneer dan het heugelijke nieuws komt dat naar verloop van tijd veel asielzoekers wegblijven omdat velen niet vonden wat ze zochten of waar ze van droomden, is men niet enigszins verblijd of verheugd met deze niet geringe lastenverlichting, integendeel, men is verdrietig, gefrustreerd en teleurgesteld vanwege gedane moeite door vele vrijwilligers en (misgelopen) vergoedingen waarop men stilletjes had gerekend. Men had de huid al verkocht voordat de beer was geschoten. Ik moest even mijn ogen uitwrijven toen ik dit las. Lees hier verder:

15 onmiskenbare feiten over bootvluchtelingen naar Europa

 

http://www.franklinterhorst.nl/Anti-Israël%20organisaties%20in%20Nederland.htm

 

http://www.franklinterhorst.nl/Diepe%20Jodenhaat%20in%20Nederlandse%20samenleving%20gedurende%20de%20oorlog.htm

 

http://www.franklinterhorst.nl/Moslimextremisten%20terroriseren%20Denemarken.htm

 

http://www.franklinterhorst.nl/Ook%20Zweden%20gaat%20gebukt%20onder%20moslimterreur.htm

 

http://www.franklinterhorst.nl/Frankrijk%20in%20de%20ban%20van%20Jodenhaat%20en%20islamitisch%20extremisme.htm

 

http://www.franklinterhorst.nl/Europa%20onder%20het%20zwaard%20van%20de%20islam.htm

 

http://www.franklinterhorst.nl/Groot%20Brittannië%20in%20de%20ban%20van%20de%20islam.htm

 

 

Ik ben verblijd, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: “Zie wij staan
Gereed, om naar Gods huis te gaan.
Kom, ga met ons, en doe als wij.”
Jeruzalem, dat ik bemin;
Wij treden uwe poorten in;
Daar staan, o Godsstad, onze voeten.
Jeruzalem is wel gebouwd,
Wel saamgevoegd: wie haar beschouwt,
Zal haar voor ’s Bouwheers kunstwerk groeten.

 

.
De stammen, naar Gods Naam genoemd,
Gaan derwaarts op; waar elk zich buigt
Naar d’ ark, die van Gods gunst getuigt,
Waar elk Zijn Naam belijdt en roemt;
Want d’ achtbre zetel van ’t gericht,
Is daar voor Davids huis gesticht,
De rechterstoelen staan daar binnen.
Bidt, met een algemene stem,
Om vrede voor Jeruzalem.
Het ga hun wel, die u beminnen.

 

.
Dat vreed’, en aangename rust,
En milde zegen u verblij’;
Dat welvaart in uw vesting zij,
In uw paleizen vreugd’ en lust.
Om vriend en broedren spreek ik nu:
“De vrede zij en blijv’ in u,
Nooit moet haar nijd of twist verkloeken.
Om ’s Heeren huis, in u gebouwd,
Waar onze God Zijn woning houdt,
Zal ik het goede voor u zoeken.”