M. Ezinga over Geloofsdoop versus G.A. Van der Brink over Kinderdoop

Posted by admin | | woensdag 6 juli 2016 9:45 am

Geloofsdoop versus Kinderdoop

.

 

Commentaar – DJK :  …….volgt binnenkort DV

========================================================

 

En alzo zij over weg reisden, kwamen zij aan een zeker water; en de kamerling zeide: Zie daar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. (Hand. 8:36-37)

. 

Kan ook iemand het water weren, dat dezen niet gedoopt zouden worden, welke den Heiligen Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? (Hand. 10:47-48)

.

Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? (Rom. 6:3-8)

. 

Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft. (Kol. 2:12-14) 

.

Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen in een Geest gedrenkt. (1 Kor. 12:13)

.

.

J.C. Philpot : Twee belangrijke brieven over Doop en Avondmaal

.

J.C. Philpot in een weerlegging : De doop is geestelijke ordinantie!

.

J.C. Philpot in een brief over de Heilige Doop aan de heer Isbell

.

J.C. Philpot in een predicatie over Romeinen 6 vers 5

.

John Kershaw over Hand. 10:47-48a  Over het bevel van de doop  &  mp3

.

John Bunyan over het sacrament en gebruik van de Heilige Doop

.

John Norcott over het recht Bijbels gebruik van de Heilige Doop

.

John Norcott : 22 tegenwerpingen tegen de geloofsdoop Bijbels weerlegd 

.

C.H. Spurgeon : weerlegging kinderdoopvisie Thomas Watson

.

C.H. Spurgeon : citaten over de Heilige Doop en Heilig Avondmaal

.

C.H. Spurgeon over Rom. 6 vers 3-4 : De doop een begrafenis

.

C.H. Spurgeon : kinderen tot Christus…en niet naar doopvont brengen

.

C.H. Spurgeon :  noodzakelijk dooponderzoek voor de doopbediening

.

C.H. Spurgeon over Marcus 16 vs 16  Wie gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn

.

Mozes en het volk Israel en hun wonderlijke doortocht door de Rode Zee.pps

.

Schematisch overzicht van de geestelijke betekenis van de Heilige Doop.pps

.

DJK : Gij zijt niet meer onder de wet, maar onder de genade (schets)

.

Statenvertaling: vooringenomen foutieve vertaling, dopen met = dopen in water

.

Leerzame brief omtrent weigering kinderdoop binnen de Ger. Gemeenten

.

Eenmalige reactie/weerlegging artikel GPPB omtrent visie kinderdoop DJK

.

DJK : De uitwendige en geloofsdoop van Naäman de Syriër in de Jordaan

.

DJK : Verhandeling over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan

.

DJK : De dienstbaarheid van Gods volk onder de eerste beginselen der wereld

.

DJK : briefje aan ds. W. Pieters over de doop    &   bijlage van ds. WP

.

DJK : Enkele opmerkingen omtrent het verband van besnijdenis en doop

.

DJK : vraag per mail over het verband van de doop tot de besnijdenis

.

DJK : vraag over selectief citeren van oudvaders omtrent leerstuk over de doop

.

DJK : lees, luister en download hier verder op deze website

.

Ds. KV in Ter Aar: theologische verklaring van Gal. 3:27   &   DJK commentaar

.  

Toespraak ds. KV op Balkanzendingsdag met uitspraken over de geloofsdoop

. 

Enkele opmerking M.G. Van der Hoeven aan DJK omtrent de kinderdoop

.

Via een inzendster : De betekenis van de Doop der gelovigen. 

.

Hollebrandse: Is er een Bijbelse grond voor de zuigelingendoop.pdf   

.

Gereformeerde doopleer in kaart gebracht :  “Terug naar Golgotha”   &  vervolg

.

=========================================================

..

Doopformulier om zuigelingen te besprengen  &  Ontstaangeschiedenis   &  HHK

.

Calvijn doopte zuigelingen op grond van verondersteld toekomstig geloof.pdf

“….de kinderen worden gedoopt tot de toekomstige bekering en het toekomstige geloof; want ofschoon die nog niet in hen gevormd zijn, ligt toch het zaad van beide door de verborgen werking des Geestes reeds in de kinderen besloten. (Institutie, boek 4, hfst. 16, par. 20)”

 

=================================================================

 

William Huntington over de Heilige Doop

Huntingtons standpunt over de Doop was mild. Hij was een voorstander van de kinderdoop, maar wilde de baptisten niet veroordelen. Wanneer iemand in zijn gemeenten de volwassendoop of overdoop door onderdompeling begeerde, dan liet hij een baptistenpredikant komen. Velen onder de zogenaamde ‘strict baptisten’ in de 19e eeuw waren erg op Huntington gesteld. Zij stonden, evenals hij, kritisch tegenover de leer van Andrew Fuller en hadden vaak dezelfde visie over de wet als Huntington aanhing. Toch zocht deze geen contact met hen, omdat zij een strenge toelating hadden en niemand dan alleen baptisten aan hun Avondmaal duldden. Huntington voelde zich in dit opzicht meer aangesproken door John Bunyan, die met alle gelovigen, van welke kerk dan ook, aan de tafel des Heeren gemeenschap begeerde. Door verschillende is geprobeerde te bewijzen, dat Huntington in zijn hart baptistische gevoelens had. Wel had men hem bijna bewogen baptist te worden, maar uiteindelijk miste hij de vrijmoedigheid om zich opnieuw te laten dopen. Later wees hij op de nutteloosheid van de Doop als er geen sprake was van de doop met Gods Geest. “De doop met de Heilige Geest is onmisbaar tot zaligheid, maar het water daartoe is van geen betekenis. Als zou u iemand van Dover naar Calais door het water slepen, het zou hem niet baten.”

 

Citaat uit :  Van kolendrager tot predikant (blz. 194) –  L.J. Van Valen

.

==================================================================

.

J.C. Philpot over de geestelijke doop

Door deelgenoten gemaakt te zijn van de Geest van Christus hebben de leden van Zijn symbolische lichaam een levende vereniging met Hem, want ‘die de Heere aanhangt, is één geest met Hem’ (1 Kor. 6:17). Door alzo gedoopt te zijn door de Heilige Geest zijn ze eensgeestes gemaakt met de Heere en hebben zo een gemeenschap met Hem in Zijn lijden, dood en opstanding. Zoals Hij stierf onder de vloek der wet en de schuld en last van de zonde, ja, de dood stierf aan de wet en de zonde, door de dood bevrijd zijnde van de vloek der wet en de straf der zonde, zo sterft de gelovige onder de vloek van de wet en de last van schuld en zonde in zijn geweten. (overgenomen uit dit artikel