3. Maart – 2009

Posted by admin | | woensdag 1 april 2009 1:00 pm

 

In feite is dit (ook) een vorm van bidden : klik hier

Commentaar – DJK : Het is vreselijk dat er zulk soort duivels-kunstenaars bestaan, en zomaar hun gang kunnen gaan. Maar ik vind het nog erger, en werkelijk ronduit verschrikkelijk, en Godonterend dat het Reformatorisch Dagblad dit soort nieuws verslaat, en plaatst…!!

——————————————————————————–

Filip Dewinter vindt Koran een lisence to kill :   klik hier

Commentaar – DJK :  Eindelijk weer eens een nuchtere Belg die publiekelijk durft te zeggen waar het op staat. Verder weet u inmiddels vanuit de persberichten Jan. & Febr. 2009 hoe ik hier over denk. Ik ben hen niet tot een vijand, maar zij zijn Israel en het Christendom tot een vijand…!! Lees hier verder

——————————————————————————–

Godslastering wordt gelovigenlastering   :  klik hier

Commentaar – DJK :  Weet u waar dit langzaam maar zeker op uit gaat draaien, geachte lezer. Dat het gegriefde godsdienstige schepsel belangrijker is dan Zijn Schepper. Dat de eer van mensen hoger en belangrijker is, dan Gods eer. Wat schrijf ik eigenlijk? Want het is er al. Want heel kort door de bocht omschreven, God moet weg, weg uit ons morele bestaan, weg uit ons denken, weg uit onze rechtspraak, weg uit ons Koningshuis, weg uit de troonrede, weg uit onze maatschappij, weg uit onze gesprekken, weg uit onze gezinnen, weg uit onze scholen. Kerk & Staat gescheiden. Kruist Hem, Kruist Hem. Neen, weet u wat we moeten doen? We moeten het op gaan nemen voor afgodendienaren afkomstig vanuit het Midden-Oosten. Solidariteit betrachten aan hen die onze ondergang op het oog hebben. “Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geeerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen, Rom. 1:25″  (plus kanttekeningen) 

 ——————————————————————————-

 

Vloekende Ali B. choqueert school in vlaardingen :  klik hier

Commentaar – DJK :  Geachte lezer, zelfs de wereld huivert en siddert van de vloeken van deze goddeloze satanische rapper. Hoedanig zouden wij dan Gods toorn over onze zonden, en de straf daarop, welke is de hel, de duivel en zijn engelen, niet behoren te vrezen. Wat kan een mens het toch best uithouden in deze goddeloosheden. Deze rapper stond letterlijk de vloeken te zingen, geliefde lezer. Dat is nu een beeld van hoe het satanische, het beest uit de afgrond, zich openbaart in de mensheid. De hel, en Satan en zijn engelen zijn tot ons gekomen. Deze arme goddeloze dwaas staat liedjes te zingen waarmee hij zijn Rechter en zijn God staat te lasteren, en waarmee hij z’n Schepper smeekt om hem te verdoemen. GOD-MAG-MIJ-VERDOEMEN-TOT-IN-DE-ONDERSTE-DELEN-DER-HEL. Geliefde lezer, wanneer wij hier op deze aarde nimmer waarachtig tot God in Christus bekeerd zullen worden, en dus straks een onverzoend God buiten Christus zullen moeten ontmoeten, dan zullen ook u en ik, voor eeuwig deze goddeloze liederen straks moeten gaan zingen. Want dan zal de volle toorn en de gramschap Gods over uw arme zondige ziel zich gaan ontbranden en ontladen. En dan zult ge van ellende, vanwege de worm die aan u zal vreten, voor eeuwig deze liederen eenmaal moeten gaan zingen, of ge het wilt of niet. Haast u en spoedt u dan om uws levens wil, en vraag of God u nog in Christus zou wilen bekeren. Alvorens het voor eeuwig te laat zal zijn… 

——————————————————————————-

Van der Vlies : “Wilders verdient geen steun…!!” –  klik hier

Commentaar – DJK :  Geachte lezer, ik zou ook nooit op Wilders kunnen en mogen stemmen. Daar hij teveel onchristelijke zaken voorstaat. Ik heb dit al eens eerder geschreven, lees hier. Maar in het beleid tegen het oprukkende Mohammedanisme hebben de SGP en de CU toch werkelijk hun ogen bijna dicht zitten, en nemen zij nog steeds een zeer lakse c.q. laconieke houding aan. Op dit punt laten zij werkelijk een ander de kastanjes uit het vuur halen. Ik vind dat buitenmate lafhartig. Zien zij het dan niet? Natuurlijk wel, maar zij nemen echter in deze wel een houding aan dat of zij het niet zien, dat of het hen niets kan schelen. Ik ben nog steeds van mening, dat zij in dit beleid, in de Tweede Kamer achter de heer Wilders behoren te gaan staan. Het moest hen werkelijk tot beschaming zijn. Want, met name zij als kleine christelijke partijen, moesten als geen ander weten en beseffen, welke gevaren de ISLAM met zich mede brengt. 

 

Joseph Fritzl bekent schuld tijdens rechtszaak :  klik hier  &  klik hier

Commentaar – DJK :  7 kinderen bij z’n dochter verwekt, waarvan 1 kind gestorven. En zijn vrouw geeft aan nooit iets te hebben opgemerkt. Geachte lezer, wanneer een mens toch zou merken dat er zulke begeertes in hem of haar opkwamen, dan zou je toch menselijker wijs, het hele zwikje in één keer gelijk weg laten halen….?? Misschien raar uitgedrukt. Maar hoe kan een vader dit verzinnen, hoe kan zo’n man zoiets zijn eigen dochtertje aandoen. Hoe kan toch een moeder dit jaren toe laten. Zou ze gedurig bedreigd zijn? Dan nog! Het betrof hier immers het leven van haar eigen dochtertje. Kan dan een moeder toch haar eigen zuigeling vergeten…?? Geliefde lezer, en toch maar weer bedenken, dat wij allen in Adam deze gruwelheden zijn toe gevallen. Het is een wonder van Gods bewarende genade dat den Heere ons nog een weinig in toom houdt. Want, wanneer toch een mens geheel los gelaten zou worden, wat zouden er dan nog meer gruwelen uit komen. Wat is het toch een voorrecht wanneer kinderen nog lieve ouders mogen hebben, die voor ze zorgen tot hun trouwen toe. Wanneer kinderen nog ouders hebben, die het beste met ze voor hebben. Bij dit meisje was het echter anders gegaan, zij had het wat minder getroffen. Haar vader was bijna de duivel in eigen persoon. En dan nog geen volledig schuld bekennen, dan nog verschuilen achter een slechte jeugd etc. “Die ouders die Gij mij gegeven hebt…”  dit verwijt jegens onze Schepper, hebben we immers allen van Eva geërfd. Wat kan een mens zijn geweten toch werkelijk dicht geschroeid zijn. Maar ook deze man zal zijn straf niet ontlopen, hier in de tijd, maar ook na de tijd. Terwijl ik dit zo schrijf, komt deze gedachte zo in me op : “zou zulk een tiran, zulk een perverse vuile smeerlap, en zo’n moeder die dit alles oogluikend toe heeft gelaten, nou ooit nog tot bekering kunnen komen?”  Dan moet ik het u eerlijk zeggen, JA. Want, zelfs Mannasse, de zoon van Hizkia, die de profeet Jesaja in brokken heeft laten hakken, ja, die zelfs zijn kinderen door het vuur deed gaan, en heeft geofferd aan de Moloch, is nog door God tot God bekeerd geworden. Maar geliefde lezer, wat moesten wij toch keer op keer weer bedenken, met name door dit soort berichtgevingen, wie en wat wij allen door onze val in Adam voor God geworden zijn. Wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. Het bloed van Jezus reinigt werkelijk van alle zonden.

 

Als je de volgende keer niet met de Koran komt, slaan we je in elkaar : klik hier

Commentaar – DJK : Geachte lezer, dit was het woord dat Christus sprak tot zijn geliefde discipelen, alvorens Hij opvoer ten hemel naar Zijn hemels Vader, om ook hen daar een plaats te bereiden. “Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld.”  Hij zei er echter niet bij dat bij een door een ieder dat gepredikte Woord in liefde ontvangen zou worden. Nee, integendeel. Want zij zouden immers veel verdrukking van de wereld moeten lijden. “Maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen”. Geliefde lezer, of we nu origine een jood of een moslim zijn. Uiteindelijk willen we allemaal geestelijk zeer heimelijk uit de werken der wet zalig worden. Of we nu van de pinksterbeweging zijn of van de zwaarste kerk in behoudend kerkelijk Nederland, uiteindelijk leren ze beiden dat het leven en daardoor ook de behoudenis, (alrede) uit de wet is. Qua leer en uitleg, veeg ik ze beiden op ene godsdienstige hoop. Want, wat zijn we toch allen vijanden van de leer van vrije genade. Van de leer van een gekruisigde Christus. Daar behoeft u niet persé een moslim of een Jood voor te zijn. Het is maar één van twee. Leeft u nog onder de heerschappij der wet, of bent u al, uit vrije genade om niet, door een weg van Gods heilige recht in de vrijheid van het Evangelie gezet geworden…?? Bent u nog een dienstknecht der wet, dan bent u te beklagen en ligt u daarmede verdoemenswaardig voor God. Ben u uit vrije genade een zoon der Vrijheid, c.q. kind van God geworden?  Dan is de eeuwige zaligheid in Christus uw deel. Maar weet dan ook, dat de gehele wereld, moslim of Jood, u gedurig zal haten met een dodelijke haat. Waarom? Omdat gij niet meer van deze wereld bent. Maar ook vanwege dat, de zoon der dienstbare geenszins zal erven met de zoon der vrije, Gal. 4:30. “Ze hebben Mij gehaat, ze zullen ook u haten.”  En wat er aan het groene hout is geschiedt, wat zal er dan nog aan het dorre hout geschieden…    

 

Bidden voor de bankenklik hier    &   klik hier

Commentaar – DJK : Toen ik dit artikel las, moest ik denken aan de godzalige William Huntington. Deze man had op aarde werkelijk geen cent te makken, maar had miljarden in de hemel op zijn geestelijke spaarbankboekje staan. U kent zijn boekje ‘God de Kassier der armen’ toch hopelijk wel? Wat zijn sommige mensen toch werkelijk blind, c.q. krankjorum geworden om het idee in hun hoofd te krijgen om voor geldbanken en of financiële instellingen te gaan bidden. Maar ja, als geld je leven geworden is, wat kan je dan eigenlijk anders begeren? De Heere zegt het ons: “ken Mij in al uw wegen, en Ik zal uw paden recht maken”. Maar wie mag het nu opmerken dat God ons allen, in onze verdorven en goddeloze begeerten geslagen en gekastijd heeft? Wie heeft hier nu over in de schuld voor God mogen komen? Nee, weet je wat we gaan doen? Hetgeen waarin we zo ontzaggelijk getroffen zijn, gaan we weer trachten op te richten, c.q. weer met miljarden vol pompen. Om straks de draad weer op te kunnen pakken, en weer vrolijk verder te kunnen gaan waar we gebleven waren. Wij allen, ja de gehele wereld, is ontzaggelijk geslagen geworden. Maar nu het ergste van alles, we hebben er geen pijn van gevoeld. Een kind dat uit liefde door zijn moeder gekastijd is geworden, rent weer terug naar zijn lieve moeder. Een hond die geslagen is geworden door zijn baasje, kruipt op zijn knieën weer terug naar zijn baasje. “Een os kent zijn bezitter, en een ezel de krib zijns heren; maar Israel heeft geen kennis, Mijn volk verstaat niet, Jesaja 1:3″ 

 

 

Christelijk bord langs de weg is onvoldoende :  klik hier  &  klik hier

 

Commentaar – DJK : Geachte lezer, met name de laatste maanden wordt het bestaan van God door atheïsten, humanisten, filosofen noem verder maar op, weer stevig in twijfel getrokken. Hier bij is de wens van dit soort mensen toch telkens weer de vader van de gedachten. De psalmdichter leert ons het volgende: De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God; zij verderven het, en zij bedrijven gruwelijk onrecht; er is niemand, die goed doet, Psalm 53”   Laat hier geen twijfel over bestaan. Maar waar het mij in deze nu om gaat is, dat veel mensen die nog wél aan God den Heere HEERE geloven, nu eindelijk ook heel duidelijk hun geluid laten horen. Nu met deze borden langs de wegen, maar ook aangaande de vraag : wél of geen schepping etc… Voorheen heerste er op deze punten nogal eens een Jan Malie-geest, zo van: ‘laat maar gaan, ze weten niet beter’. Dit begint nu werkelijk te veranderen. Als is het maar een uiterlijke vorm van belijden, en behoeft dit lang niet altijd zaligmakend te zijn, vindt ik deze manieren van verdediging tegen het vervloekte atheïsme etc. toch prijzenswaardig. Hellenbroek leerde het destijds al in zijn leerboekje, met een van de eerste vragen: “waaruit weet men dat er een God is?” antw.  Uit het Woord Gods en uit de natuur.  — Maar waarom trekken die atheïsten dan zo fel van leer? Waarom heeft men dan onlangs honderden miljoenen in die zgn. protonentunnel in Zwitserland gepompt? Waarom? Alleen slechts om de oerknal vanuit de wetenschap te kunnen bewijzen? Wanneer je toch neer ziet op het christelijke geloof, en alle beschouwingen vanuit dit zgn. belachelijke bekrompen gedoe, dan negeer je dat toch gewoon? Waarom zou een mens zich dan zo druk maken? Of zou het toch zo eenvoudig niet zijn? Zou er vanbinnen, heel diep toch wat knagen? Zou er vanbinnen toch die Stem in het geweten van de mens zijn, die het geheel voorstelt, die het geheel anders verkondigt? Namelijk, dat een mens voelt dat hij moet sterven, en dat er toch iets moet zijn. Denk hierbij ook weer aan die 153 mensen in dat vliegtuig wat neer zou gaan storten op de Hudson bij NY, zie persberichten Jan. 2009. Toen deze mensen voelden dat hun einde naderde, begonnen ze allen tegelijk te bidden. Tot Wie dan? Wat gaan velen zich dan toch in hoeken en bochten wringen om van dat ingeschapen Godsbesef af te komen. Om die wet, die iedere sterveling is gezet, dewelke een afspiegeling is van hun Schepper en Rechter, tot zwijgen te brengen. Paulus zegt ergens in zijn brief aan de Romeinen dat zelfs (ook destijds) de heidenvolkeren zichzelf tot een wet zijn, daar zij (vele) dingen doen die in Gods wet geschreven staat.  Lees hier: Want wanneer de heidenen, die de wet niet hebben, van nature de dingen doen, die der wet zijn, dezen, de wet niet hebbende, zijn zichzelven een wet; Als die betonen het werk der wet geschreven in hun harten, hun geweten medegetuigende, en de gedachten onder elkander hen beschuldigende, of ook ontschuldigende. In den dag wanneer God de verborgene dingen der mensen zal oordelen door Jezus Christus, naar mijn Evangelie.”  Rom. 2 : 14-16  — Maar hoe wisten al die verschillende heidenvolkeren dit dan? Wie had hen dit allen verkondigd? Kijk, dit is nu het ergste van de zondeval geworden, namelijk dat een mens niet meer weet van wie hij is, wie hem gemaakt heeft, wie zijn God is. Een koe weet nog van wie hij te eten krijgt, en de ezel kent de krib van zijn heer, maar de mens weet niet meer van hij te eten krijgt, wie hem nog verdraagt, wie hem nog kracht geeft om zijn arbeid te doen. Maar wat we nog weten, is dat besef wat we in ons verduisterde verstand nog hebben over gehouden, dat er toch iets moet zijn, moet ook weg. Verdwijnen, hoe dan ook. Wetenschappelijk weg redeneren, met borden langs de weg etc… Een zoveelste bewijs hoe dwaas en hoe onmetelijk arm de mens na zijn ontzaggelijke val in Adam voor God geworden is. En daarom moet God in Christus geopenbaard worden, want je kan duizend keer over de Heere Jezus gehoord hebben maar het doet een mens niets. In Joh. 9:35 werd de blindgeborene opgeroepen tot het geloof in de Zoon van God, waarop hij Hem vroeg: “Heere, wie is Hij, opdat ik in Hem gelove”  — terwijl de Zoon van God voor hem stond. Ja lezer, dat is toch wat. Maar als dan de nood bij die man tenslotte onhoudbaar geworden is, gaat de Zoon van God Zichzelf aan zijn arme verloren ziel openbaren. En toen mocht die blindgeborene zien dat Hij God was, zijn Zaligmaker was. En geliefde lezer, wil het nu wel zijn in ons aller leven, zal het toch bij ons allen een keer een onhoudbare nood moeten worden, anders wordt het straks voor eeuwig een onhoudbare nood. Want Zijn Geest, zal toch eenmaal, aan deze zijde van het graf, of aan de andere zijde, werkelijk alle ziel overtuigen van zonden, gerechtigheid en oordeel. Lees daartoe Joh. 16, en in Openbaringen staat er geschreven dat straks op die jongste dag der dagen werkelijk alle knie zich voor Hem zal buigen. Haast en spoedt u dan, om uws levens wil.  

 

 

Atheistische ds. Hendrikse binnen de PKN niet vervolgt : klik hier  &  klik hier

Commentaar – DJK : Geachte lezer, alleen al het feit dat de PKN nog met zo’n godslasteraar om de tafel wil gaan zitten, voor een gesprek. Het feit dat ze deze dwaas nog niet uit hun kerkverband geschopt hebben, geeft toch duidelijk aan wie en wat dit kerverband is en geworden is. Ik kan het niet anders betitelen als vervloekte godsdienstige roomse hoererij. Maar weet dat het allen die aan deze hoererij hebben mee gedaan, vroeg of laat toch eens zeer duur zal komen te staan. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. (Efeze 5 vers 11)  Indien iemand tot ulieden komt, en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hem niet: Zijt gegroet. Want die tot hem zegt: Zijt gegroet, die heeft gemeenschap aan zijn boze werken. (2 Joh. 1 vers 10-11)  En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. (Openb. 18 vers 4)