Zevenkoppig beest uit de volkerenzee

Posted by admin | | dinsdag 28 oktober 2008 4:51 pm

Rome is de antichrist en de hoer op het beest uit de zee, dronken van het bloed der heiligen

Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs; Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is. Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb? En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. (2 Thess. 2)

Link naar pagina over – Op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde

 

  EN

 

  EN

 

DJK – de hoerachtige rooms katholieke kerk in het licht van Daniël 7 en Openb. 13

 

========================================

Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren; Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn harer hoererij. En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der godslastering, en had zeven hoofden en tien hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. (Openb. 17:1-5)

.

Lees hier hoe Rome zich vanaf hun keizers als antichristelijke macht heeft geprofileerd

 

 

DJK – note : De rooms katholieke paus zit als een God in zijn Vaticaanse tempel, laat zich op handen dragen en als God vereren. De roomse paus laat zich heilige Vader noemen, een titel die alleen God toekomt. Sommigen denken dat de antichrist nog moet komen, hetgeen een vreselijke misvatting is ongeveer van dezelfde aard als dat de Joden denken dat de beloofde Messias der Schriften nog moet komen, en dat de moslims hun beloofde Mahdi nog verwachten. Antichrist betekent in dit geval: in plaats van Christus, hetgeen een verloochening en minachting van het verworven middelaarsambt en enig volbrachte offer van de Heere Jezus Christus is, en een lastering tegen Zijn Godheid, en ziet derhalve op de pauselijke titel Vicarius Filii Dei, hetgeen plaatsvervanger van de eniggeboren Zone Gods betekent, die met zijn pauselijke helpers vanuit hun duivelse waangeloof de autoriteit en macht menen te hebben de zonden van mensen te kunnen vergeven (absolutie) waarmee God lijdelijk mag instemmen. Dit zijn en blijven de twee meest blasfemische hoofdzonden van het vervloekte roomse pausdom. Middels haar goddeloze valse dogma’s misleidt ze haar onkundige kerkvolk en heerst men over hun gewetens, wedergeboorte door het sacrament van de doop, kruisigt en offert het vlees van Christus telkens opnieuw door de paapse misdiensten en minacht daarmee het enig volbrachte werk door Jezus Christus Gods Zoon, en plaats Maria boven Jezus Christus onze dierbare Zaligmaker. Middels de leer der goede werken predikt ze helpende genade in plaats van vrije geschonken genade alleen, alzo vermengt deze kerk nietig mensenwerk met het enige volbrachte werk en offerande van Jezus Christus, hetgeen een gruwelijke vermenging is van wet en evangelie. Over de ruggen der armen en middels de grofste leugenleringen – zoals de aflaathandel – heeft deze kerk zich verrijkt en haar kerken van goud gebouwd. Het goddeloze duivelse systeem van de Rooms Katholieke Kerk dat de gewetens van zijn kerkvolk door angst en dreiging regeert, en in slaafse vrees onder haar macht houdt, is een derhalve een blauwdruk van het heidense babylon de moeder van alle hoererijen op aarde! Het leven onder dit systeem is een leven van slavernij en dienstbaarheid, waarin geen vrijheid, noch enige zekerheid des geloofs of vertroosting te vinden is. Ze heeft gemeenschap met, en tolereert, de grootste ongerechtigheden binnen en buiten haar muren die een kerk niet past en betaamt. De roomse gruwelen die binnen haar systeem werden bedreven worden in uiterst gevallen bij kardinalen of pausen opgebiecht, maar zeker niet ootmoedig voor God beleden, en liever geheim en verborgen gehouden. Het is een duister systeem waar de schijn regeert, die het licht en de praktijk der godzalige christenen nooit heeft kunnen verdragen. Gedurende ruim 600 jaar heeft ze de ware Bijbelgelovigen op gruwelijke wijze vervolgd, vreselijk gemarteld en vermoord. Derhalve is de RKK de antichrist gebleken die de Bijbel heeft voorzegd. 

Lees hier verder wat de oudvaders hierover hebben opgemerkt

 

===================================================

 

C.J. Buys:  Rome is en blijft de antichrist, al is het dat sommigen stellen: “Rome kan de antichrist niet zijn; immers, zij loochent de Zoon en de Vader niet.” Wij stellen: Wat doet Rome dan? Door haar Mariaverering loochent zij niets minder dan de enig geldende offerande van de Zoon in Zijn hogepriesterlijk ambt, als de enige voorspraak in de hemel, 1 Johannes 2:11. Door Hem te loochenen in Zijn ambten, verloochent zij Hem totaal. En daarom ook de Vader, 1 Joh. 2:23. In 1 Joh. 2:18 lezen we, dat er vele antichristussen waren uitgegaan. Zie ook Mattheüs 24:24a.

 

Richard Bennet (voormalig rooms priester) over de RKK en inquisitie

   kijk hier verder

========================================

  kijk hier verder

Prof. Walter J. Veith on the Islamic Connection to Roman Catholic Church

  NL

==========================================

In onderstaande video krijgt u een dieper inzicht over het beest uit de aarde, dat lijkt op een lam (christen) maar spreekt vanuit de bek van een slang (duivel). Het deed me denken aan de heks en duivelskunstenares te Endor die in opdracht van koning Saul de geest van Samuel opriep. In zijn leven sprak Samuel altijd het Woord Gods, bij deze gelegenheid greep satan zijn kans als een engel des lichts een onheilsboodschap te voorzeggen door de mond van een gestorven profeet waarbij koning Saul dacht dat het de Stem des Heeren was door de opgeroepen geest van Samuel. Toen de wanhopige Saul dacht dat het Samuel was, zo neigde hij zich met het aangezicht ter aarde, en hij boog zich….en aanbad en vereerde daarmee de duivel die hem bedroog. Op dergelijke wijze buigen zich velen (eveneens onwetend) ootmoedig neder voor de paus in Rome die zich als een God laat aanbidden en vereren, niet beseffend dat hij een dienstknecht des satans is ofwel een zoon des verderfs die zijn kerkvolk als een wolf in schaapsklederen op duivelse wijze bedriegt en misleidt. (Lees 1Sam.28 met bijbehorende kanttekeningen, en beluister deze preek). Het is de vervloekte religie van de antichrist! Het gaat hier over het ontwerp van the Paul VI Audience Hall in Rome, ontworpen door de architect Pier Luigi Nervi, dat in 1971 tegen het Vaticaan is aangebouwd. Het is gebouwd tot eer en verheerlijking van de vorst der duisternis, een meesterstuk uit de hel binnen het Luciferianisme. Let op, het is ontworpen naar de vorm van een slangenkop, het dier dat de duivel gebruikte om de mens ten val te brengen en in het eeuwig verderf te storten. Aan de bovenzijde heel duidelijk de structuur van een slangenhuid, aan weerskanten twee slangenogen in de muren, en aan het einde tussen de twee giftanden is de paus gezeteld met daarachter een macaber brons/koperen beeld, ontworpen door de Italiaanse beeldhouwer Fazzini, dat de verrijzenis van Jezus Christus uit een apocalyptische atoomoorlog op aarde moet voorstellen. Maar als je goed kijkt dan zie je aan de achterzijde van het hoofd wederom de kop van een reptiel, en vanuit het hele corpus vrij duidelijk een gehoornde duivelse bokkenkop. Kijk hier voor meer en uitgebreidere uitleg.

 

Franklin ter Horst over het oude Babylon en haar vele afgoden

Franklin ter Horst over het beest uit de zee, n.a.v. Openb. 13

Xander – Over de wederoprichting van het Ottomaanse Rijk 

Charles P.T. Chiniquy over het ware gezicht van Rome 

De gruwelen van Rome   &   De vervloekte paapse mis  

Kort Opgemerkt over de RKK door C.J. Buys   &   Verwachting

C.J. Buys: Moet de antichrist nog komen?    &   H.J. Verwoerd

Roomse dwalingen :  16 Roomse ketterijen en leerdwalingen

RD — Negen dingen die je moet weten over het concillie van Trente 

Lees hier over de Bijbelse rechtvaardigingsleer der reformatie   &   Lees hier 

Lees en kijk hier hoeveel ware gelovigen door de RKK zijn doodgemarteld 

C.J. Buijs uit Gouda citeert oudvaders omtrent hun gedachten over antichrist

Bisdom Augsburg verliest 180.000 leden door schandalen   &  Augsburg

NOS: paus houdt nachtmis in St. Pieter te Rome tijdens kerstdagen 2012

NOS dossier misbruik Rooms Katholieke Kerk   &  Joep Dohmen NRC

NOS: eindrapport commissie Deetman   &    “Misbruik was bekend”

Nieuwsuur: RK kerk in debat met misbruikte slachtoffers

Een Vandaag : Protest tijdens pausbezoek aan Engeland   &   ‘schaamte’

De hovaardij en opgeblazen oppermacht der roomse pausen van eertijds

L.M.P. Scholten – Nuttig tot lering (GBS)  het getal 666 –  klik hier

 

Rome als geharnaste vijand van Jood en Christen in licht van Openb. 17

 

Oranjemis WK voetbal 2010:  Zo de priester, zo zijn parochianen..!! 

.

St. Pauls Cathedral (London) : Rolstoelbasketbal in de kerk..!!  (2012)

 

Ds. T. Cabaret : Verhaal over roomse zieltjeswinnerij tijdens Reformatie 

.

Franklin ter Horst :  Kerk en Israel    &   Babylon

F. ter Horst : Desmond Tutu – Israël-hater  Aartsbisschop WK 2010 

F. ter Horst :  Nieuwe wereldorde in opkomst   &   New Age 

F. ter Horst :  Wereldreligies op weg naar eenheid 

F. ter Horst :  Euro-Babel en de vrouw op het beest 

 

 

============================================

 

De eed of gelofte die elke roomse Jezuïet moet afleggen

Mijn zoon, eertijds is u onderwezen te handelen als een huichelaar: onder Rooms Katholieken een Rooms Katholiek, en om een spion te zijn zelfs onder uw eigen broeders; om geen mens te geloven, om geen mens te vertrouwen. Onder de Gereformeerden, een gereformeerde te zijn; onder Hugenoten, een Hugenoot te zijn; onder Calvinisten, een Calvinist te zijn; tussen andere Protestanten, in het algemeen een Protestant te zijn, en hun vertrouwen te verkrijgen, zelfs te willen prediken vanaf hun preekstoel, en met al de felheid welke in uw aard ligt onze Heilige Godsdienst en de Paus aan de kaak te stellen; en zelfs zo laag afdalen door een Jood onder de Joden te worden, zodat u in staat wordt gesteld om alle informatie te verzamelen ten voordele van uw Orde als gelovige soldaat van de Paus. U bent onderwezen om verraderlijk de zaden van jaloersheid en haat te planten tussen gemeenschappen, provincies, staten welke in vrede waren, en hen tot aan te sporen tot bloederige daden, hen te betrekken in oorlogsvoering met elkaar, en om revoluties en burgeroorlogen te creëren in landen welke onafhankelijk en rijk waren, kunsten en de wetenschappen tot bloei kwamen en genietend van de zegen van vrede.

Om stelling te nemen met de strijders en in het geheim te handelen met uw broeder Jezuïet, welke mogelijk aan de andere zijde deelneemt aan de strijd, maar openlijk tegen datgene waarmee u zou kunnen worden verbonden, slechts zodat de Kerk aan het eind er voordeel aan zou kunnen hebben, middels de voorwaarden vastgelegd in de vredesverdragen en dat het eind de middelen rechtvaardigt. U bent onderwezen in uw plicht als spion, om al statistieken, feiten en de informatie in uw vermogen en uit elke bron te verzamelen; maak jezelf bemind in de vertrouwelijkheid van de familiecirkel van Protestanten en ketters van elk klasse en karakter, evenals dat van de handelaar, de bankier, de advocaat, onder de scholen en de universiteiten, in de parlementen en wetgevende machten, en de rechterlijke macht en de raden van staat, en wees alles aan alle mensen, voor het belang van de Paus, wiens dienaars wij zijn tot in de dood. 

U hebt al uw instructies eertijds ontvangen als nieuwkomer, een beginneling, en heeft gediend als mede-eedgenoot, biechtvader en priester, maar u bent nog niet uitgerust met alles dat noodzakelijk is om bevel te voeren in het Leger van Loyola in dienst van de Paus. U moet ter zijner tijd dienen als het instrument en beul zoals bepaald door uw meerderen ; want niemand kan hier bevelen wiens werk niet gezegend is met het bloed van de ketter; want ” zonder bloedvergieten kan geen mens worden gered.” Daarom, om uw voor te bereiden op uw werk en uw eigen redding zeker te maken, zult u, naast uw vroegere eed van gehoorzaamheid aan uw orde en trouw aan de Paus, na me herhalen— De extreme Eed van de Jezuïeten:

” Ik, _nu, in aanwezigheid van Almachtige God, Heilige Maagdelijke Maria, heilige Michaël de Aartsengel, heilige St. Johannes de Doopsgezinde, heilige Apostelen St. Peter en St. Paul en alle heiligen en het hemelse hof, en aan u, mijn geestelijk vader, Generaal-oversten van de Sociëteit van Jezus, die door St. Ignatius Loyola in het Pontificaat van Paulus de Derde werd opgericht, en voortgezet tot heden, bij de schoot van de maagd, de matrix van God, en de staf van Jezus Christus, verklaart en zweert, die zijn heiligheid de paus is Christus plaatsbekleder en is het ware en enige hoofd van Katholieke of Universele Kerk over de gehele aarde; en dat krachtens de sleutels van het binden en het losmaken, die aan zijn Heiligheid door mijn Verlosser, Jezus Christus werden gegeven, hij macht heeft om ketterse koningen, prinsen, staten, gemenebesten en overheden af te zetten, allen zijnde onwettig zonder zijn heilige bevestiging en dat zij zonder angst kunnen worden vernietigd.

Daarom, tot het uiterste van mijn vermogen moet en zal ik deze doctrine van zijne Heiligheid recht verdedigen en gebruik het tegen alle overheersers van het ketterse of enig ander Protestants gezag, vooral Lutheranen van Duitsland, Holland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, en het nu pretenderend gezag en de kerken van Engeland en Schotland, en de aftakkingen van hetzelfde welke nu in Ierland en op het Amerikaanse continent wordt gevestigd en elders; en alle betreffende aanhangers zodat ze worden overweldigd en verketterd, zich verzettend tegen de heilige Moeder Kerk van Rome. Ik doe nu afstand en verstoot enige eed van trouw aan enig ketterse koning, prins of staat genoemde Protestants of Liberalen, of gehoorzaamheid om het even aan welke wetten, magistraten of ambtenaren.

Verder verklaar ik dat de doctrine van de kerken van Engeland en Schotland, van de Calvinisten, Hugenoten en anderen in naam Protestanten of Liberalen vervloekt zijn en zijzelf zijn vervloekten wie het niet verlaten.

Ik verklaar verder, dat ik zal helpen, assisteren, en adviseren allen of om het even welke van zijne heiligheidsagenten in elke plaats waar ik me bevind, in Zwitserland, Duitsland, Holland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Engeland, Ierland of Amerika, of in enig ander Koninkrijk of grondgebied waar ik zal komen, en doe mijn uiterste best om ketterse Protestantse of Liberalen doctrines uit te roeien en om al hun gepretendeerde bevoegdheden, vorstelijke of anderzijds, te vernietigen.

Ik beloof verder en verklaar, ondanks dat ik het zonder kan stellen, mijn ketterse godsdienst voort te zetten, voor het propaganda belang voor de Moeder Kerk, om al haar periodieke agenten beraadslagingen geheim en voor mezelf te houden, zodat zij me kunnen toevertrouwen en niets wordt openbaar gemaakt, direct of indirect, door woord, het schrijven of welke omstandigheid dan ook; maar alles uit te voeren dat zal voorgesteld worden, waarvoor ik verantwoordelijke ben of aan me bekend is gemaakt, door u, mijn geestelijk vader, of iets van deze heilige overeenkomst.

Ik beloof verder en verklaar, dat ik geen eigen mening of wil heb, of enige geestelijke terughoudendheid, gelijk aan een lijk of kadaver, maar zal zonder aarzelen elk bevel uitvoeren dat ik zal ontvangen van mijn meerderen in de Militie van de Paus en van Jezus Christus.

Dat ik naar enig deel van de wereld ga waar dan ook ik naar toe mogen worden gezonden , naar de bevroren gebieden van het Noorden, het brandende zand van de woestijn van Afrika, of de oerwouden van India, naar de beschavingscentra van Europa, of naar de woeste verblijfplaatsen van de barbaarse wilden van Amerika, zonder mopperen of klagen, en zal volgzaam zijn in alle dingen welke dan ook aan mij worden medegedeeld.

Ik beloof verder en verklaar dat ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, meedogenloze oorlog zal voeren, in het geheim of openbaar, tegen alle ketters, Protestanten en Liberalen, zoals ik geïnstrueerd ben te doen, om ze uit te roeien en te verdelgen van de gehele aarde; en dat ik geen leeftijd, sekse of stand zal sparen; en dat ik zal ophangen, zal doen wegkwijnen, zal koken, zal villen, zal wurgen en levend begraven deze schandelijke ketters, de magen en baarmoeders van hun vrouwen zal openrijten en de hoofdjes van hun kinderen tegen muren zal verpletteren, met het doel hun afschuwelijke ras voor altijd te vernietigen. Wanneer dit niet openlijk gedaan kan worden, zal ik in het geheim de beker met gif gebruiken, een wurgtouw het staal van een dolk of de loden kogel, ongeacht de eer, rang, waardigheid of autoriteit van de persoon of personen, ongeacht wat hun levensstaat mogen zijn, hetzij publiekelijk of privaat, zoals ik op enig moment kan worden op gedragen te doen door enig agent van de Paus of Overste van het Broederschap van het Heilige Geloof, de Sociëteit van Jezus.

Hiermee in overeenstemming, stel ik hierbij mijn leven ten doel, mijn ziel en al mijn lichamelijke krachten, en met deze dolk welke ik nu ontvang, zal ik met mijn naam ondertekenen in mijn eigen bloed, als bewijs daarvan; en zal ik valselijk blijken te zijn of zwak in mijn beslissingen, mogen mijn broeders en mede soldaten van de Militie van de Paus mijn handen en mijn voeten afsnijden, en mijn keel van oor tot oor, mijn buik geopend en brandend zwavel erin, met alle straffen welke op aarde toegepast kunnen worden en mijn ziel voor altijd gemarteld door demonen in een eeuwige hel!

Dit alles, zweer ik, bij de Zalige Drie-eenheid en de gezegende Sacramenten, welke ik nu zal ontvangen, en van mijn kant uit te voeren en onschendbaar te houden; en roep ik al het hemelse en het prachtige hemels hof te getuigen bij het heilige Sacrament van de Eucharistie, en getuigen dezelfde verder met het schrijven van mijn naam en met het punt van de dolk gedoopt in mijn eigen bloed en bezegeld in aanwezigheid van dit heilig verbond.”

(Hij ontvangt de hostie van de Overste en schrijft zijn naam met de punt van zijn dolk welke wordt gedoopt in zijn eigen bloed genomen van boven zijn hart.)

De Overste spreekt: “U zult nu opstaan en ik zal u instrueren in de Catechismus noodzakelijk om u bekend te maken aan enig lid van de Sociëteit van Jezus behorend tot deze rang. In de eerste plaats, zult u, als Jezuïet broeder, met elk ander wederzijds een gewoon kruisteken maken zoals elke gewone Rooms-katholiek doet; dan kruist één zijn polsen, de palmen van zijn handen open, en de ander kruist zijn voeten in reactie, één boven de ander; de eerste wijst met de wijsvinger van de linkerhand naar het midden van de rechterpalm, de eerste maakt vervolgens met zijn rechterhand een cirkel rond zijn hoofd, het aanrakend; de andere raakt vervolgens met de wijsvinger van zijn linkerhand de linkerkant van zijn lichaam net onder zijn hart; de eerste trekt vervolgens zijn rechterhand over de keel van de ander, en de laatstgenoemden trekt vervolgens een dolk over de maag en buik van de eerste. De eerste zegt dan Iustum; en de ander antwoord Necar; de eerste Reges. De ander antwoord Impious.” (De betekenis hiervan is reeds gegeven.) “De eerste zal dan een klein stukje papier overhandigen gevouwen op een eigenaardige wijze, vier keer, welke de ander in de lengte zal snijden en bij het openen zal de naam Jezus drie maal geschreven gevonden worden aan de bovenkant en de armen van een kruis.

 

U zult met hem dan de volgende vragen en de antwoorden geven en ontvangen:

 

Vraag. – waar vandaan komt u?

Antwoord. – het Heilige geloof.

 

Vraag. – wie dient u?

Antwoord. – de Heilige Vader in Rome, de Paus, en de Rooms-katholieke Kerk Universeel over de hele wereld.

 

Vraag. – Wie beveelt u?

Antwoord. – de Opvolger van St. Ignatius Loyola, de stichter van de Sociëteit van Jezus of de soldaten van Jezus Christus.

 

Vraag. – Wie ontving u?

Antwoord. – een eerbiedwaardige mens met wit haar.

 

Vraag. – hoe?

Antwoord. – met een naakte dolk, ik knielend op het kruis onder de banieren van de Paus en van

onze heilige order.

 

Vraag. – deed u een eed?

Antwoord. – deed ik, om ketters te vernietigen en hun overheden en heersers, en noch leeftijd, geslacht noch conditie te sparen. Te zijn als een lijk zonder eigen mening of wil, maar impliciet mijn meerderen te gehoorzamen in alle dingen zonder aarzeling of mopperen.

 

Vraag. – zult u dat doen?

Antwoord. – ik zal.

 

Vraag. – hoe reist u?

Antwoord. – in de bark van Petrus de visserman.

 

Vraag. – waarheen reist u?

Antwoord. – naar de vier hoeken van de globe.

 

Vraag. – met welk doel?

Antwoord. – om de orders van mijn generaal en Oversten uit te voeren en de wil van de Paus uit te voeren en trouw de voorwaarden van mijn eed te vervullen.

 

Ga u dan de hele wereld in en neem bezit van alle landen in de naam van de Paus. Laat hem,

die hem niet zal accepteren als de Plaatsvervanger van Jezus en zijn plaatsvervangend bestuurder op aarde, vervloekt zijn en uitgeroeid worden.”

 

Bron: Jezuïeten Eed (librije033.nl)