Kort Opgemerkt

Posted by admin | | vrijdag 26 december 2008 11:36 am

Kort opgemerkt – C.J. Buys uit Gouda   (last update: 14/12/2016)

Eventuele reacties naar:   buys@solcon.nl    &  Laatst ontvangen brief.

In memoriam onze vriend en broeder C.J. Buys uit Gouda (14/12/2016) 

 

Kort Opgemerkt uit het nieuws en kerkelijk leven (18)  (05/10/2016) 

Kort Opgemerkt uit het nieuws en kerkelijk leven (17)  (25/07/2016) 

Kort Opgemerkt uit het nieuws en kerkelijk leven (16)  (13/04/2016) 

Kort Opgemerkt uit het nieuws en kerkelijk leven (15)  (22/10/2015) 

Kort Opgemerkt uit het nieuws en kerkelijk leven (14)  (23/06/2015) 

Kort Opgemerkt uit het nieuws en kerkelijk leven (13)  (27/02/2015)   

Kort Opgemerkt uit het nieuws en kerkelijk leven (12)  (15/12/2014)

Kort Opgemerkt uit het nieuws en kerkelijk leven (11)  (05/05/2014)

Kort Opgemerkt uit het nieuws en kerkelijk leven (10)  (09/01/2014)

Kort Opgemerkt uit het nieuws en kerkelijk leven (09)   (19/10/2013)

Kort opgemerkt uit het nieuws en kerkelijk leven (08)    (30/05/2013)

Kort opgemerkt uit het nieuws en kerkelijk leven (07)    (27/03/2013)

Kort opgemerkt uit het nieuws en kerkelijk leven (06)    (12/01/2013)

Kort opgemerkt uit het nieuws en kerkelijk leven (05)   (15/11/2012)

C.J. Buys over de laatste ontwikkelingen in Israel   (15/11/2012)

C.J. Buys – Kritisch opgemerkt bij het overlijden van H.J. Hegger    (03/10/2012)

Kort opgemerkt – C.J. Buys periode juli/augustus 2012    (18/08/2012)

Kort opgemerkt – C.J. Buys    periode april/mei 2012       (19/05/2012)

We eten allen al islamitisch! Beluister en zie met onderstaande link dat veel van ons voedsel op HALAL wijze bereid is. Wat moeten we? Meerderen geven op deze video hun mening, onder andere AFSHIN ELLIAN. Ik vond deze video in “Christenen voor de waarheid”, een uitnemende organisatie. MOET ER NIET EEN ALGEMEEN PROTEST KOMEN IN ONS LAND, MET NAME UIT DE REFO-HOEK? WIE WEET EEN OPLOSSING OM TE KOMEN TOT ACTIE. Bijvoorbeeld de predikanten te vragen te protesteren in (kerk)bladen en vanaf de kansel?  Kijk hier :  www.bit.ly/halalvideo

Kort Opgemerkt – C.J. Buys   periode febr / maart 2012    (23/03/12)

Bart Jan Spruyt: “protestant en katholiek hebben elkaar nodig”, met commentaar Buys

 

** HEEL KORT.  Lezers van het Bijbels/Toekomstblad “Verwachting”, dat verscheen van jan.1988 t/m dec. 2009, zullen de aanduiding “Kort Opgemerkt” niet vreemd voorkomen. In deze rubriek werden allerlei kerk- en wereldgebeurtenissen vermeld en al of niet kort becommentariseerd. Maar ook werden allerlei citaten opgenomen over de heilsleer en de gebeurtenissen die het Profetisch Woord ons voorhoudt. Vanwege de grote ernst van de tijdsomstandigheden en hetgeen zeer nabij is gekomen willen we middels deze opgestarte rubriek, daar onze voorgangers er hardnekkig het zwijgen aan blijven toedoen en jong en oud verstoken blijven van wat er werkelijk gaande en komende is, in deze lacune trachten te voorzien. Zolang we kunnen zullen deze berichten op onregelmatige tijden verschijnen. Controversiële onderwerpen zullen niet geschuwd worden. De HEERE geve er Zijn zegen over!            

***

** Verwarring.  “Een Babel van verwarring omringt ons. De uiterlijke belijders ijveren voor letterschors en kerkvormen en zijn geheel doortrokken van de alles besmettende zuurdesem van bijeinden, mensenbehagen, eer, lof en gewin. En de kostelijke kinderen Sions zijn in onze geesteloze dagen de aarden flessen gelijkvormig geworden. Zij gaan met de tijdgeest mee, hebben de liefde der Waarheid verloren, horen lijdelijk aan uit zondige toegevendheid dat Koning Jezus wordt ontkroond en het doodgevallen Adamskind gekroond.” (Dit schrijft ds. E. Fransen in een voorbericht aan de lezer, voorafgaand aan ene verzameling van enige brieven van hem, geschreven aan mej. G. Sieven.)

***

** Tot duizend tellen.  Op 28 december 2011 was er weer de jaarlijkse Israëldag van de Gereformeerde Gemeenten te Hardinxveld/Giesendam. Een van de sprekers was ds. C.J. Meeuse. Deze predikant, die zoals meerderen niet meer om de werkelijkheid van de staat Israël heen kan, maar nóg altijd niets van Gods bedoeling met dit volk begrijpt, sprak ook op deze dag. Tijdens zijn betoog over Jesaja 9, vers 5 en 6 meende hij op te moeten merken dat deze zaken niets te  maken  hebben  met  de “Chiliastische dromerijen van mensen die alleen maar tot duizend kunnen tellen.” Mijn berichtgever (was op die dag aanwezig) merkte op: “Erg jammer en klonk ook redelijk arrogant!” Intriest vinden wij het. Dominee Meeuse moest eindelijk eens gedegen studie van deze grote zaken gaan maken. Laat hij ook het volgende woord van ds. Philpot maar eens goed tot zich door laten dringen: “Te beweren, zoals sommigen nu doen, dat het heden de duizendjarige bedeling is, en dat we geen andere hebben te verwachten, is een van die teugelloze, onbesuisde en onschriftuurlijke verklaringen, die gaarne verwacht worden door mensen die het waarachtige en bijzondere Zoonschap van onze aanbiddelijke Heere loochenen. Kan dan niets hen bevredigen dan Jezus Zijn “vele kronen” te ontnemen, Openb. 19:12? Eerst beroven zij Hem van Zijn dierbaarste en eeuwige kroon, dat Hij is “de Zoon van de Vader in waarheid en liefde”, en nu willen zij een andere van Zijn hoofd stoten, en willen niet toestaan dat alle volken Hem zullen zegenen, of dat de ganse wereld vervuld worde van  Zijn heerlijkheid.”

***

 **  Het Vrederijk. “Heere, doe snellijk de val van de antichrist komen; neem weg de moeder en de meesteres der gruwelen der aarde. Doe weg de gesneden beelden en het bijgeloof en breng de Joden bij menigten in. Dat de tijd kome, dat deze gemeente van vreugde zal zingen, wanneer het licht van Schotlands maan zal zijn als het licht der zon, en het licht der zon zevenvoudig zijn zal als het licht van zeven dagen. Kom en leg haar stenen gans sierlijk en grondvest haar op saffieren; maak haar glasvensters kristallijnen en  haar  poorten robijnstenen. Dat  de  naam  van haar steden zij: Jehova-Shamma, DE HEERE IS ALDAAR; en het opschrift van het leven der mensen de HEERE der heiligheid zij. O, dat de aangename bloemen gezien mogen worden en de zangtijd mag genaken. Amen. (Dit zijn woorden, uitgesproken bij de bediening van het Heilig Avondmaal, door ds. John Willisson (1680-1750) 

***

** Jacobus Koelman. “Op de bekering der Joden zal volgen een uitnemende inkomst van de heidenen, welke bijzonder door middel van de bekeerde Joden toegebracht worden. Te dier tijd, wanneer de Joden zullen bekeerd, en in haar eigen land hersteld zullen zijn, dan zullen er over de gehele kerk en wel bijzonder over het deel ervan dat uit bekeerde Israëlieten zal bestaan, uitnemend vele en grote zegeningen worden uitgegoten, wanneer de bloeiende staat van de kerk aldus op zijn hoogst zal zijn, gelijk het weleer was met het Koninkrijk Israëls ten tijde van de vreedzame koning Salomo.” 

Hoewel Koelman meende dat het duizendjarig rijk begonnen was met de Kerkhervorming geloofde hij toch, ondanks deze misvatting, dat de echte vervulling eerst gezien zal worden na de bekering van de Joden! Zie zijn “Sleutel tot de Openbaring”.

***

** Duizendjarig Rijk. Reeds sinds jaren is mijn verwachting en verlangend uitzien geweest naar Israëls bekering tot zegen en leven voor de kerk, volgens Romeinen 11. Vr.: Bidden zij  ook dat de HEERE de onvervulde beloften mag volbrengen? Antw.: Ja, om de val van Babel, de bekering der Joden, de komst van het duizendjarig rijk, de toebrenging van zijn uitverkorenen en hun eeuwige zegepraal, Matth. 25:34.

(Ds. E. Fransen-‘De verheerlijkte Immanuel’ in verkl. Zondag 19)

***

**  De beste wijn komt nog!  Verlangt u naar een tijd van overvloed voor de leden van de kerk? Naar een volle tafel die voor hen toegericht wordt in het woord en de sacra­menten, opdat ze er in overvloedig mee gevoed worden? Bidt dan! Onze Heere houdt in het bedienen van Zijn huis het beste altijd voor het laatst. De beste wijn komt het laatst. Het middagmaal wat Hij nu bedient is al zo goed. De kerk zit nu al meer dan 1700 jaar aan Zijn tafel. Velen zijn gekomen en werden heerlijk verzadigd. Maar de dag van de wereld is groten­deels voorbij; de nacht komt al dichterbij en daarom nadert het avondmaal ook. En dat is de beste maaltijd in het huis van onze Heere. Nu, als de Joden geroepen worden om binnen te komen wordt het avondmaal opgediend. Zalig zijn zij die deel hebben aan het middagmaal; maar zij zullen zaliger zijn die deel krijgen aan het avondmaal, vóórdat het bruilofts­maal in de hemel genoten wordt! “En hij zeide tot mij: Schrijf; Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods,” Openbaring19:9.                                        (Thomas Boston in een verhandeling over Zacharia 12:12)

***

** Verleidende geesten.  In zijn eschatologische rede van de Heere Jezus, zoals we die lezen in Mattheüs 24, waarschuwt de Zaligmaker ervoor dat er valse profeten en valse Christussen zullen opstaan, welke grote tekenen en wonderheden zullen doen. En we dienen er goed acht op te geven dat het een dusdanige verleiding zal zijn, dat zelfs de ware gelovigen -de uitverkorenen- verleid zouden worden. Maar daar zal de Heere hen voor bewaren. Zij hangen aan het eeuwigheidskoord en zij zullen bewaard worden voor de toverijen van de vorst der duisternis, die krachtig werkt in allerlei profeten en profetessen in onze verwarde dagen. We dienen echter wel te geloven dat de verleiding en het spreken en handelen van de valse profeten soms zoveel op het echte kan lijken dat de ware gelovige er nog grote moeite mee kan hebben om het te onderkennen. “Zie”, zegt de Zoon Gods, “Ik heb het u voorzegd”; “Geloof het niet”, lezen we in Markus 13:21. Dat ook ware gelovigen niet kunnen verstrikt raken in allerlei dwalingen zullen we niet ontkennen, maar zij zullen er niet in omkomen. Laten we in elk geval alle ‘waarzeggers’ uit onze stikdonkere tijd ver van ons werpen, zodat ze ons en onze kinderen geen schade kunnen berokkenen.

***

** Wir haben es nicht gewusst.  Iemand die dat zegt is er van overtuigd dat hij het wél wist! Alleen mensen die naast bergen met lijken stonden zeggen,“wir haben es nicht gewusst”. Het staat symbool voor een walgelijke ontkenning; altijd gekoppeld aan de vernietiging van zes miljoen joden. Ook in Nederland staat het gebruiken van deze zinsnede gelijk aan schuld bekennen. “Wir haben es nicht gewusst” staat gelijk aan het afleggen van een bekentenis. “Wij hebben het niet geweten” betekent eigenlijk: “wij wisten alles”. Het Pausdom was en is er heel sterk in. De paus en al zijn kardinalen, en heel veel anderen uit dit satansrijk, hebben geweten van de verschrikkelijke misdaden die de laatste tijd openbaar zijn gekomen. Kardinaal Simonis zei letterlijk “Wir haben es nicht gewusst”. Maar toen hem het mes op de keel werd gezet kwam openbaar dat hij volledig op de hoogte was. En de huidige paus wist als kardinaal Ratzinger in Duistland van dit alles af en… hield het onder de pet. En als paus wist hij het ineens niet meer? We hebben geen lust verder over deze gruwelen te schrijven. De Heere verhaaste de dag, dat naar Zijn belofte, het pausdom van de aarde weggebrand zal worden. Wat zal dat een heerlijke dag zijn! Dan gaat Openbaring 17 t/m 19 heerlijk in vervulling!

 ***

**  Over de antichrist. Toen Johannes Paulus II in 1985 Nederland bezocht, schreef De Wachter Sions, het kerkelijk weekblad van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland: „Het is niet te veel gezegd, dat we de paus van Rome, in de lijn van onze gereformeerde vaderen, de antichrist noemen.” Daarmee sloot de auteur zich aan bij wat het blad eerder had geschreven: „In alle opzichten draagt de paus de kenmerken van de antichrist” (citaat uit 1959), en: „De paus van Rome, die zichzelf in de plaats van Christus heeft opgeworpen en alzo de antichrist is” (citaat uit 1960).

***

**  Spurgeon en Rome.  Tijdens een reis door Italië kwam de Schotse predikant Robert Murray M’Cheyne in aanraking met de pauselijke kerk. In zijn dagboek schreef hij er o.a. het volgende over: “Zondag – Wij waren genoodzaakt deze dag hier door te brengen, maar het was een liefelijke dag. Gisteren omstreeks vier uur hield de regen op, zodat wij een wandeling konden doen door de nauwe straten van “Genoa la Superba”– Genua de Prachtige. Groot was mijn verontwaardiging toen ik, een blik slaande in de biechtstoelen,  de aanwijzingen las voor de priester ten opzichte van de vragen, die hij zijn boetelingen moet doen. Zij waren gedrukt in het Latijn en hadden betrekking op de onnoembare misdaden, die de vuurregen over Sodom hebben gebracht, en de vloek zijn van het heidendom. Jonge maagden te zien nederknielen en op die wijze ondervraagd te worden, deed mij wensen dat alle priesters uitgeroeid mochten worden van de aardbodem, als niet waard te leven, en zeer bepaald heb ik de rechtvaardige wraak van een beledigd God over hen uitgeroepen! Na mijn vertrek heeft mijn sober en kalm nadenken mijn toorn en verontwaardiging ten volle onderschreven. Hoe kan de Heere dit alles verdragen! Voorwaar, Zijn lankmoedigheid is groot!”                    (Dit komt uit de “Levensgeschiedenis” van Spurgeon, samengesteld door zijn echtgenote)

***

**  Evangelienodiging.  “God biedt zichzelf in Zijn Evangelie door Christus Zijn Zoon daartoe aan ons allen aan en Hij wil ons tot een God van zaligheid, ja, van volkomen zaligheid worden, zo hier in de tijd, als namaals in de eeuwigheid. O! dat het slechts van ons erkend, aangenomen en hartelijk geloofd mocht worden! En dat wij onze zielen eens voor God mochten openen en Hem met geheel Zijn zalige algenoegzaamheid tot ons inlaten, opdat wij eeuwig uit Zijn vereniging in Christus mochten leven! Zou ds. Van der Groe nog wel enigermate begrepen worden?                                                         

(Th. v.d. Groe-Zondag 10)

***

**  Toen ds. Hegger nog waarheid sprak. “Tenslotte een woord tot u heel persoonlijk. Jezus is aan Paulus verschenen en heeft hem de vraag gesteld: “Waarom vervolgt gij Mij?”  Deze  vervolger  van  Gods  volk werd toen, door het krachtdadig ingrijpen van de genade, radicaal omgevormd tot een apostel, die zich totaal, zelfs tot de marteldood, heeft ingezet voor Gods volk. Moge zich dat ook aan u voltrekken. “Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk”, Matth. 19:26. Door uw valse voorlichting worden miljoenen mensen geleid op een weg, die voert naar de hel. Eens zal God u daarvoor ter verantwoording roepen. Want elke door u misleide ‘zal sterven door zijn eigen schuld, maar van u eis Ik zijn bloed op’, zo spreekt de Heere in Ezechiël 33:8. Daarom: Paus Johannes Paulus II, bekeer u, voordat het voor eeuwig te laat is. Weet: ‘Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God” – Want onze God is een verterend vuur”, Hebr. 10:31 en 12:29.                                                                                                                                                                                                                                      (Dit heeft in “In de rechte straat” gestaan)

 

 

———————————————————————————-

 

 

De duizendjarige heerlijkheid

Een van de opmerkelijkste zaken in de geschiedenis is het bestaan van het Joodse volk, als een eenheid onderscheiden van alle andere rassen; hoewel zij al gedurende bijna 2000 jaar verstrooid zijn onder de volken van deze wereld. Zij hebben in heel die lange tijd hun eigen identiteit behouden. Gedurende vele eeuwen hebben zij vreselijke vervolgingen doorstaan. De ergste daarvan, die nog vers in het geheugen ligt, is de poging van Adolf Hitler het Joodse ras uit te roeien in Duitsland en alle andere landen die onder zijn heerschappij waren.

Dat die verblinding van de overheden de Joden overkwam als gevolg van hun kruisigen van de Heere der heerlijkheid, kan alleen ontkend worden door hen die het duidelijkste bewijs niet willen erkennen. Hoe kan de geschiedenis van het Joodse volk in de jaren daarna anders verklaard worden? Het is overduidelijk dat de vervloekingen, waarmee zij in het Oude Testament bedreigd waren als zij hun God zouden verlaten, in hun geschiedenis volkomen vervuld zijn.

Het feit dat de Joden op grote schaal gedurende zo lange tijd zozeer onderworpen waren aan verblinde machten, betekent niet dat de gehele Joodse natie gedurende die tijd vergaan is. Zoals in het Oude Testament wel heidenen, hoewel weinigen, van tijd tot tijd toegebracht werden, zo zijn in de Nieuw Testamentische tijd wel Joden tot de christelijke kerk geleid. Er is een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Sommigen daarvan zijn uitnemende heiligen geweest in Gods Kerk op deze aarde. In alle delen van de wereld hebben zendelingen zich beijverd om het Evangelie aan het Joodse volk te verkondigen. Maar deze arbeid heeft nooit zo’n vrucht gehad als van christen-zendelingen onder de heidenen. Toch zijn er onder de zegen van de Heere wel mensen, die naar het vlees uit het zaad Abrahams waren, ook naar de Geest kinderen van Abraham geworden. Dezen zullen blinken als juwelen aan de eeuwige kroon van Christus.

De Bijbel leert ons echter dat dit niet alles is wat Christus uit de Joodse natie als volgelingen zal ontvangen. De Schrift onderwijst ons veelmeer dat de tijd aanstaande is waarop de Joden zich als volk geheel tot de Heere zullen wenden. De tijd die bepaald is voor deze opmerkelijke toebrenging der Joden is wanneer de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.

Zonder twijfel is dit de tijd van de duizendjarige heerlijkheid der kerk, als de Geest uitgestort wordt op alle vlees. In de vroegste kerk was de dag van het Pinksterfeest een gedenkwaardige tijd. Toen werd de Geest uit de hoge uitgestort en menigten van zielen werden wedergeboren door het horen van het Evangelie. Maar hoeveel heerlijker zal die tijd zijn als de Geest uitgestort  wordt op  alle  volken. De heidenvolken worden gewaarschuwd voor trots en hoogmoed. Zij zijn in het bezit gekomen van die voorrechten en zegeningen welke voorheen alleen de Joden genoten.

Zij worden vermaand acht te geven opdat zij niet afgesneden worden. En als dat zo is, is God zeker machtig de ware ranken  weer in hun eigen olijfboom te enten.  Dit is het wat God  beloofd  heeft  te  zullen  doen.  De heidenen behoeven echter niet te vrezen dat zij hierdoor afgesneden zullen worden. Zij zullen zich verblijden in de terugkeer der Joden in het koninkrijk van Gods geliefde Zoon Jezus.

Wat zal dat een dag zijn! Wat was het in Egypte vroeger een dag toen Jozef, die zolang gescheiden was van zijn broeders, zich aan hen bekendmaakte. Het hele huis van Farao en al de Egyptenaren hoorden ervan. Hoeveel te meer vreugde zal het zijn als Christus, die lang verachte en verworpen Messias van Israël, Die door hun ongeloof zolang van Zijn eigen Huis buitengesloten was, Zichzelf bekend zal maken aan de Joden. De wereld zal er zeker van horen. “Indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal de aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden?” – “En alzo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob.”

Wij moeten bidden voor de komst van die beloofde tijd,want de Heere zal Zijn Woord op de bestemde tijd zeker vervullen. “Want het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn, dan zal Hij het op het einde voortbrengen en niet liegen; zo Hij vertoeft, verbeid Hem, want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven'”

Hoeveel kostbare beloften Gods Woord ook bevat waarop wij mogen pleiten, dit is zeker niet de minste daarvan. Dat het de Heere moge behagen deze tijd weldra te doen komen.

 

=====================================================

 

Het bovenstaande heeft gestaan in “The Free Presbyterian Magazine” van maart 1988, een uitgave van een kleine kerk in Schotland. De zendingsarbeid van deze kerk in Afrika wordt gesteund vanuit Nederland middels de “Mbuma-zending. In de Free Presbyterian Church of Scotland is de leer van het 1000-jarig vrederijk net zo gewóón als het hier òngewoon is. Deze Schriftuurlijke verwachting is aldaar in eer – hier is ze veracht. Hier zijn kerken en christenen doorgaans verklaarde vijanden van de leer van het chiliasme – de kleine Schotse kerk heeft een verwachting in overeenstemming met die welke de Puriteinen hadden en ten onzent Van der Groe, Witsius, à Brakel, als representanten van vrijwel alle gereformeerde theologen van voorheen. Er is geen twijfel aan dat alle ontkenners en bestrijders van het chiliasme, tevens bestrijders van de beloften dienaangaande zijn en – het mocht eens tot ze doordringen –  de HEERE van leugen betichten.