Wat gelooft een Jood?

Posted by admin | | maandag 7 september 2009 2:54 pm

Enkele Joodse synagoges met vanbinnen de ark, met daarin de Thorarollen, de eerste vijf Bijbelboeken door Mozes geschreven.

 

 

 

 

Geachte lezer, hoe wonderschoon preekt hier zelfs de Joodse godsdienst ons het Heilig Evangelie. De Wet die de mens in Adam verbroken heeft, heeft Christus hersteld voor diegenen die in Hem geloven. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet; Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! Gal. 4:4-7. In Hem heeft de Schepper hersteld hetgeen Zijn schepsel in Adam verbroken had. In en door het werk van Christus, is die verbroken Wet volkomen volbracht geworden. Daartoe gebood de Heere aan Mozes de stenen tafelen der Wet in de ark des verbonds te leggen. Een teken dat Gods heilige Wet in Christus vervuld is geworden. Deze ark was hout van binnen, en goud van buiten, hetgeen zag op de mensheid en Godheid van Christus. Zie ook hierboven, hoe in iedere synagoge de Thora-rollen van Mozes in de ark (met gouden sieromlijsting) staan te pronken. Zalig worden uit de werken der Wet. En toch heeft Abraham, de vader aller gelovigen, de Erfenis niet verkregen vanuit de werken der Wet, Gal. 2:21, maar juist temeer vanuit de beloftenissen des Evangeliums, Gal. 3:18. Dit is hetgeen de Joden overgehouden hebben van de door God ingestelde offerdiensten in de Tabernakel, hetgeen Gods heiligdom bij Zijn bondsvolk Israël was. Hoe sierlijk prediken hier de Joden ons, Jezus Christus en Dien gekruist, die zij helaas (nog) verachten, die het Beeld Gods door Zijn offer in Zijn volk volkomen heeft hersteld, Kol. 3:10. Het Beeld van kennis, wijsheid, gerechtigheid en heiligheid, 1 Kor. 1:30. Maar ook dat blinde bondsvolk der Joden zal ook eens aan het einde van de werken der Wet gebracht gaan worden, naar Rom. 10:4, opdat Christus hen tot zaligheid geopenbaard zal worden. En dan zullen zij Hem gaan bewenen, Die zij veracht en doorstoken hebben….etc, naar Zach. 12:10. Bidt dan gedurig voor de vrede van Jeruzalem, en de bekering der Joden.

 

Wist u trouwens ook dat, het eerste religieuze feest der Joden in hun Joods begonnen nieuwjaar, begint met de grote verzoendag….? Jom Kippoer! Ter herinnering aan hun verlossing uit het diensthuis van Egypteland. Lees hier deze volgende woorden uit Ex. 12:13-14. En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn aan de huizen, waarin gij zijt; wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbij gaan; en er zal geen plaag onder ulieden ten verderve zijn, wanneer Ik Egypteland slaan zal. En deze dag zal ulieden wezen ter gedachtenis, en gij zult hem den HEERE tot een feest vieren; gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting.

 

Weet u wat ook hier de Joden ons preken, geliefden…?  Namelijk, dat :

 

De vernieuwing des geestelijken levens, begint met de vergeving der zonden door het bloed van dat volmaakte Lam, Jezus Christus, Die Zijn bloed heeft willen storten op Golgotha’s  kruisheuvel …!!

 

 

 

Joodse visies, gebruiken en literatuur

 

Flavius Josephus – Joods geschiedschrijver.pdf   &    Vloek en Zegen.pdf

 

Bar Mitzvah – zoon der wet.pdf     &    Chasiedisme.pdf

 

De 613 geboden.pdf    &    De Joodse Tenach.pdf

 

De Peshtittah.pdf    &   De geschiedenis van het Hebreeuws.pdf

 

Drieduizend jaar geschiedenis Aramees van Mesopotamie

 

De Heere Jezus is een Jood.pdf    &   De heerlijkheid van de Messias.pdf

 

De Messias in de Rabbijnse literatuur.pdf    &   De Joodse vrouw.pdf

 

De Tempel van Salomo.pdf    &   Het meten van de Tempel.pdf

 

De Synagoge en de Tempel.pdf    &   De wetgeving in het Jubeljaar.pdf

 

De zonde van Nadab en Abihu,pdf   &  De oorsprong van de Menorah.pdf

 

Dina – de dochter van Jacob.pdf    &   Een man naar Gods Hart.pdf

 

Hebreeuws denken.pdf     &    Het Gouden Kalf.pdf

 

Het Jubeljaar.pdf    &   Joodse gebruiken.pdf

 

Joodse stromingen.pdf    &   Joodse gebeden op de vastendagen.pdf

 

Karaieten.pdf     &   Kimchi.pdf

 

Lukas was een Jood.pdf     &    Pirkee Avot.pdf

 

Spinozisten.pdf     &    Stromingen in het Judaïsme.pdf

 

Talmud structuur.pdf    &    Verhandeling over Jacob.pdf

 

Wat gelooft een Jood.pdf     &   Wie is een Jood.pdf

 

httpv://www.youtube.com/watch?v=ydwxy9yqhzM 

Jeruzalem :   De getrouwden der wet bij de klaagmuur van de oude tempel

NOS :  Ultra orthodoxe Joden in Israel   &   Ik ben niet minder Joods dan jullie!

NOS :  Netanyahu: “Orthodox geloof niet aan anderen opleggen!”

 

 

 

 

Joden die in Jezus Christus geloofden

 

Wonderlijke leidingen Gods in het leven van Christian Salomon Duitsch

 

De wonderlijke bekeringsweg van de Russische Jood : Isaac Levinsohn

 

De krachtdadige bekering van de Jodin : Sara Diamant

 

 

 

 

DJK : Ik kan het niet anders zien als, dat het aards verkoren volk Israel een beeld is van het geestelijk verkoren volk Israel. En wel o.a. om de volgende redenen :

 

 

Jezus Christus

De zaligheid is uit de Joden, Joh. 4:22. Maar ook uit de geestelijke Joden. Christus is uit het aardse volk Israel geboren, maar ook geestelijk geboren uit/in het geestelijk verkoren Israel, Joh. 3:6b, Matth. 19:28, 1 Joh. 3:9, 1 Joh. 4:7, 1 Joh. 5:1-18, Titus 3:5, Jac. 1:18, Openb. 12:1-13.

 

 

Tarwe en Onkruid

Het aardse Israel bestond uit tarwe en onkruid, het geestelijke Israel uit enkel tarwe dat moet opgroeien met het onkruid, Matth. 13:30.

 

 

Verlossing uit Egyptische diensthuis

Het aardse bondsvolk Israel werd verlost middels een weg van bloedstorting en gerechtigheid, het geestelijke Israel precies eender, 2 Kor. 1:10, Gal. 3:13, 1 Thess. 1:10. Israels’ behoudenis en verlossing lag verklaard in het gestreken bloed aan de deurposten, en het eten van het vlees van het geslachte en gebraden paaslam, zo ook bij het geestelijke Israel, Joh. 6:53, Matth. 26:28, Joh. 19:34, Rom. 3:25, Efeze 1:7, Kol. 1:14, Hebr. 9:22, 1 Joh. 5:6.

 

 

Zelfde heiliging

Het aardse bondsvolk is apart gezet en geheiligd van alle volkeren op aarde, zo ook het geestelijk verkoren Israel, Num. 23:9, Lev. 21:8, Deut. 33:28, Jer. 49:31, 1 Petrus 1:14-16.  

 

 

Zelfde Leidsman

Het aardse bondsvolk werd des daags geleidt door de wolkkolom en des nachts door de vuurkolom. Zo ook het geestelijk verkoren Israel door de verworven Geest van Christus, Gal. 5:18, 1 Kor. 2:14, Mark. 4:11, Rom. 8:4-11, Hebr. 12:2, Openb. 7:17.

 

 

Zelfde opwas

Christus geboren uit het volk der Joden. En het Kindeken wies op, en werd gesterkt in den geest, en vervuld met wijsheid; en de genade Gods was over Hem, Lukas 2:40. Zo ook het geboren Kindeke Jezus in het hart van het verkoren Israel. Ook zij wassen op de in kennis van Christus en van Goddrie-enig, en worden gesterkt en getroost door dezelfde Geest van Christus. De apostel Johannes spreekt van kinderen, jongelingen en vaders in de genade, 1 Joh. 2:12-14. De discipelen waren in hun omgang met Christus op aarde nog geestelijke kinderen, Joh. 21:5, 1 Petrus 2:2, en konden toen geestelijk nog niet dragen/verstaan, wat zij later wel konden dragen/verstaan, Joh. 16:12, Matth. 13:31-32.

 

 

Zelfde onderwijs in de woestijn

Na hun verlossing werd het aardse bondsvolk Israel door God onderwezen in wet en evangelie, door de dienst van de tabernakel. God kwam onder/bij Zijn volk wonen, daartoe moest Israel zich heiligen, zo ook het geestelijke Israel. Gods heilige wet moest in de ark des verbonds gelegd worden, met daarboven het gouden verzoendeksel. Israel moest onderwezen wat deze zaken betekenden, zo ook het geestelijk verkoren Israel. Het geestelijke Israel moet onderwezen worden in hetgeen ze in Christus ontvangen hebben, HC zondag 8 t/m HC zondag, opdat ze door die vermeerdering van kennis hun roeping en verkiezing ten opzicht van hunzelf vast mogen maken, naar 2 Petrus 1:10 (met kant.), om vervolgens vanuit de baten des geloofs te mogen leven, HC zondag 23, Kol. 2:2-7, 2 Petrus 1:5-9. “Want dat doende zullen zij nimmermeer struikelen….”

 

 

Zelfde Doop

Het aardse bondsvolk Israel werd na hun verlossing uit diensthuis van Egypteland gedoopt in de Rode Zee en in de rivier de Jordaan, waardoor zij droogvoets heentogen. Die beiden wateren hadden dezelfde bron, namelijk de berg Hermon. Zo ook het geestelijke Israel. Een ieder die in en door die Meerdere Jozua het geestelijke Kanaan wil beërven, moet gedoopt worden in het badwater der wedergeboorte, dat zijn oorsprong heeft in het eeuwige Vaderharte Gods, Hand. 2:38, Hand. 8:12, Hand. 10:47, Hand. 16:32-34, Titus 3:5.

 

 

Zelfde getuigenis

Beide volkeren getuigen van dezelfde God Die zeer machtig is om te verlossen, Ex. 13:5-8, Num. 11:27-29, Lukas 1:46-54, Lukas 1:67-79, Lukas 2:10-20, Lukas 2:28-32, Joh. 4:29, Joh. 9:38, Lukas 24:46-52, Hebr. 11:39, 1 Joh. 1:2, 1 Joh. 4:14, 1 Joh. 5:10.

   

 

Zelfde vijanden en verdrukkingen

Ook het aardse Israel moest kampen tegen de driekoppige vijand, namelijk satan, wereld en eigen vlees. Zo ook het geestelijke Israel. Wat heeft de satan dit volk niet vervolgd door andere volken tegen Israel op te hitsen, (tot op de dag van heden) denk aan de kindermoord in Egypte, de kindermoord in Bethlehem. Denk ook aan de duivelse list van Bileam die het volk Israel wilde vloeken. Het draaide alles om dat ene Kind dat geboren moest worden om Zijn volk te verlossen van hun zonden. Christus is in de woestijn door de duivel verzocht, zo wordt ook de geestelijk geboren Christus in Zijn geestelijk verkoren Israel vervolgd in de woestijn des levens, Openb. 12:4-6. In de woestijn moest Israel kampen met vele vijandige volkeren, zo ook het geestelijke Israel, Matth. 24:9, Joh. 16:33, Joh. 17:14, Hand. 14:22, Rom. 8:35. Het aardse bondsvolk moest onder leiding van Jozua in Kanaan zijn vijanden uitroeien. Zo ook het geestelijk verkoren Israel die door de verworven Geest van die Meerdere Jozua tegen hun vijanden moeten strijden en dienen uit te roeien, Rom. 8:13,    

 

 

Zelfde erfenis en thuiskomen

http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/uploads/2009/03/gods-belofte-aan-abraham-izak-en-jacob.pdf  Door de beloofde Messias Die komen zou, zou het volk Israel het land Kanaan beërven. Zo ook het geestelijke Israel, dat in Jezus Christus hun eeuwig thuiskomen zal hebben, Matth. 19:29, Gal. 4:30, Openb. 21:1-7.

 

 

Joods Nieuwjaar begint met verlossing door bloed en water

De kennis aan de vergeving van schuld en zonden door het toegepaste / gestreken bloed van het Meerdere onschuldig geslachte Paaslam is daarom het begin van het geestelijk leven bij het geestelijk verkoren Israel, 1 Kor. 5:7, 2 Kor. 5:17, vergelijk dit eens met het aards verkoren bondsvolk Israel. De HEERE nu had tot Mozes en tot Aaron in Egypteland gesproken, zeggende: Deze zelfde maand zal ulieden het hoofd der maanden zijn; zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn…, Ex. 12:1-5. Zo ook bij de geestelijk verkoren Joden, lezer. Want, daar ben ik afgesneden van mijn eigen werken, en ga ik rusten en leven op kost en rekening van het volbrachte werk van een Ander.

Zelfde duizendjarige vrederijk :  lees hier

 

 

Kinderen baren

Het aardse bondsvolk Israel droeg het beloofde Vrouwenzaad in haar schoot, en heeft kinderen gebaard waaruit de Messias geboren is geworden, Gen. 3:15, Matth. 1. Zo ook het geestelijk verkoren Israel, Jes. 54:1.

 

Wie heeft ooit zulks gehoord? Wie heeft dergelijks gezien? Zou een land kunnen geboren worden op een enigen dag? Zou een volk kunnen geboren worden op een enige reize? Maar Sion heeft weeën gekregen, en zij heeft haar zonen gebaard, Jes. 66:7-8.

 

 

35) zij barensnood

Te weten Zion, Jes. 66:8; dat is de kerk Gods; en, eer zij barensnood of weeën had, heeft zij gebaard; dat is, de kerk van Christus zal snellijk en onverhoeds aanwassen, doordien haastelijk, boven verwachting, velen uit de heidenen het Evangelie zullen aannemen,, die hun tot kinderen Gods zullen geboren worden; zie Hand. 2:41-47, en Hand. 12:24. De heidenen zijn bij grote menigten in plaats der goddeloze en ongelovige Joden tot de gemeente van Christus gekomen; zie Hand. 11:18-23.

The Shira Chadasha Boys Choir