2. Februari – 2009

Posted by admin | | maandag 15 maart 2010 2:04 pm

  

Bram Moskowicz, strafpleiter en zoon der wet : klik hier

 

Commentaar – DJK : Geachte lezer, graag wilde ik langs deze weg even reageren op dit interview van de heer Ben Tramper met deze balletdanser van de Nederlandse wet. De Heere leert ons bij monde van apostel Paulus, middels zijn Efezebrief : En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen, Efeze 5:11-12″ Dit geschreven en vermanende woord, was gericht tot Gods volk in de gemeente van Efeze. Maar wat voor Gods volk geldt, geldt ons allemaal, lezer. Maar dat kan van deze strafpleiter bepaald niet gezegd worden, daar hij de onvruchtbare werken der duisternis geheel niet bestraft, maar ze eerder zelfs bepleit. Ik citeer hier nu even een stukje uit het interview uit het RD : „Ik plaats een imaginaire muur tussen professie en privé. Natuurlijk raakt mij het bericht dat iemand in België een mes in babylichaampjes zet. Maar ik zou wel diens advocaat kunnen zijn. Elk mens heeft recht op verdediging. Dat is het uitgangspunt. Mijn vader leerde mij: vergelijk je werk met dat van een chirurg. Je krijgt een meneer op tafel over wie een groen kleed wordt gelegd. Het enige wat jou te doen staat, is het uitvoeren van de ingreep. Niet meer en niet minder.”  Deze enkele woorden geven nu precies aan, wie en wat deze strafpleiter is. Met dit soort bewoordingen denkt hij het straatje van zijn geweten schoon te kunnen vegen. Hij voegt hier ook nog toe dat hij dit notabene van zijn vader geleerd heeft. Van zijn vader, die drie jaar lang in Auschwitz gezeten heeft, en daar dingen gezien heeft  die met geen pen te beschrijven zijn. Wat die man daar gezien heeft, en dat hij daar liever nooit over sprak, wil ik van harte geloven. Maar weet u wat ik dacht, wanneer ik de hypocrisie en deze  dubbelzinnigheid aangaande zijn professie lees, geliefde lezer. ‘Mijnheer Moskowicz, zouden u en uw vader dan ook de kampbeulen van Auschwitz destijds verdedigd kunnen hebben, die zovelen van uw volk op zulk een gruwelijke wijze vermoord hebben…??  Tenslotte kon u, in uw gedachten, over de gezichten en de daden van deze moordenaars  immers ook een visueel groen kleed gelegd hebben, om hen vervolgens te gaan verdedigen en/of vrij te pleiten, vanwege de hiaten in de wet en de evt. vormfouten in de aangespannen processen van hun aanklagers?!  Per slot van rekening kunnen dit soort  moordenaars,  dieven,  afpersers en maffiosi, u  meestentijds het meeste geld bieden en betalen. Daar het toch vaak met  misdaadgeld betaald wordt. Geachte  mijnheer Moskovicz, bedenk toch dat, ondanks al het geld  wat u hiermee verdiend, ook u eens voor uw hemelse Rechter zal moeten verschijnen, Die alles ziet, weet en hoort (Hebr. 4:13), en dan zal ook u van angst, schrik en beving geen woord meer uit kunnen brengen, u zult daar verstommen en uzelf niet meer vrij kunnen pleiten, vanwege dat Zijn wet en uw geweten u daar volkomen aan zal klagen, ja, u zelfs zal vervloeken en verdoemen. U zegt in dit interview dat u nooit bidt. Maar dan zult u tot de bergen gaan bidden, of ze alstublieft op uw hoofd willen vallen, vanwege de toorn die op u zal zijn, komende van uw hemelse Schepper en Rechter!!’  Want geliefde lezer, het is namelijk door o.a. dit soort mensen waarom ons arme blinde vaderlandje richting de afgrond gaat, en vele Nederlanders het vertrouwen in het rechtssysteem en hun rechters verliezen, hun rechtsgevoel kwijt raken, omdat keer op keer het vuile, het kromme en de overtredingen, door dit soort ‘sluwe jongens’, recht en goed  gepraat  wordt, en het rechte krom gepraat wordt…   

 

 


Oproep tot gebed voor Israël en de onvervulde profetieën

Commentaar – DJK : Geachte lezer, u moet dit bovenstaande linkerplaatje nu eens goed bekijken, in het licht en in de context van wat hier volgt uit Jesaja 19 vers 23-25 : “Te dien dage zal er een gebaande weg wezen van Egypte in Assyrië, dat de Assyriërs in Egypte, en de Egyptenaren in Assyrië komen zullen; en de Egyptenaren zullen met de Assyriërs den Heere dienen. Te dien dage zal Israël de derde wezen met de Egyptenaren en met de Assyriërs, een zegen in het midden van het land. Want de HEERE der heirscharen zal hen zegenen, zeggende: Gezegend zij Mijn volk, de Egyptenaren, en de Assyriërs, het werk Mijner handen, en Israël, Mijn erfdeel! Ja lezer, hopelijk begrijpt en verstaat u nu wat meer en dieper, waarom er nu in en rondom de rode en roze gebieden de meeste vervolgingen zijn. Dit zijn namelijk de gebieden waar nog onvervulde profetieën voor liggen. Veelal gecentreerd rond dat verachte landje aan de Middellandse Zee, dat landje wat door God apart gezet is geworden om der beminde vaderen wil. Vanwege de vele en rijke beloften aan Abraham, Izak en Jacob. En wie zou deze onvervulde beloften nu ook weten en kennen, denkt u…?? Juist, we hebben het hier over de overste dezer wereld, die rond gaat over de aarde als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En toch doet hij dit maar met de macht en de kracht die hem nog slechts van God gelaten is geworden. Het moet dus allemaal medewerken ten goede, geliefde lezer. Want in Gods’ verborgen raad heeft deze hellehond nog nimmer kunnen blikken. Hij heeft het geprobeerd om de Joden uit te roeien, middels Haman, middels Hitler, middels de Arabieren, maar het zal hem nimmer gelukken. En dit zelfde tracht hij nu ook gedurig te doen bij de geestelijke Joden, Gods verkoren volk. Dat volk moet weg, verdwijnen van deze aarde, net als hun Koning, “weg met Hem, kruist Hem”, hebben ze geroepen, onder ophitsing van welke duistere macht…?? Maar dat nu in Zijn dood, wat tevens Zijn overwinning was, zijn vuile harige kop er afgeslagen zou worden, had Satan zelf nimmer kunnen bedenken. Wat hebben we toch met een wonderlijk God te doen, geliefde lezer. “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.” Tenslotte aan u en mij de vraag, hoeveel mogen wij nu verwaardigd worden, om gelijk onze voorvaderen dagelijks deden, om te bidden voor de bekering van het volk Israël als natie, en daarom ook te bidden voor de vervulling van de onvervulde beloften en profetieën die er voor dit blinde volkje en hun zgn. vijanden nog liggen…?? Misschien komt u hier met een grote schuld uit, maar mag ik u dan aanmoedigen, om er vandaag nog mee te beginnen…??

Wilt u ook eens lezen wat onze oudvaders hierover geschreven hebben? : klik hier

In het blad ‘Verwachting’ kunt u over deze dingen ook veel nuttigs lezen : klik hier

“Hamas, Hamas, joden aan het gas!” – klik : hier  &  hier

Commentaar – DJK : Wanneer je in Nederland een moord begaat, krijg je een paar jaar cel. Voor een verkrachting krijg je ook maar een fractie, vergeleken met het levenslange leed van het slachtoffer. Voor het uitschelden van een agent op straat, staat ook al bijna geen straf meer op, daar men anders het werk wellicht niet meer aan zou kunnen. En als je meeloopt in een anti-Israeloptocht, en je schreeuwt uit volle borst mee: “Hamas, Hamas, alle joden aan het gas” , dan krijg je een taakstraf van dertig uur, of een geldboete van 400 Euro. Maar als je als politicus het tegenwoordig nog tracht op te nemen, voor de nationale belangen van ons arme blinde vaderlandje, en je hierdoor gedurig verdrukkingen moet lijden, en telkens ladingen kritiek over je heen krijgt van een stel blinde struisvogels, dan…, ja dan…, krijg je het Nederlandse gerechtshof op je nek, via een zekere mijnheer Gerard Spong. Via een homofiel, die zich in de zomermaanden uitleeft op homo-naaktstranden. Geachte lezer, krom wordt recht gepraat, en recht wordt krom gepraat. Kijk, dit is nu een duidelijk beeld van het beest uit de aarde c.q. de geest uit de afgrond, welke zijn macht heeft gekregen van het beest uit de zee. Lees daartoe Openbaringen 13. Maar geachte lezer, ook onze geeerbiedigde overheid, die het zwaard van God in zijn handen heeft gekregen om het recht te handhaven en het kwaad te straffen, zal ook hier toch eens rekening en verantwoording over af moeten leggen, jegens hun hemelse Schepper & Rechter…

Meer weten over het beest uit de aarde? : klik hier

Open Doors – Christenvervolgingen wereldwijd :klik hier

Vervolgingen in Moslim-landen nemen weer toe : klik hier

Noord-Korea weer nummer 1 op lijst van christenvervolgers : klik hier

Commentaar – DJK : Dit keer geen commentaar, dan alleen een hartelijke oproep tot een gedurig gebed aan een ieder die dit leest, voor deze verdrukten die in gevangenissen kwijnen, en misschien ook een geheel vrijwillige financiele bijdrage aan de Stichting Open Doors (klik hier). Dit zijn de weinige, doch niet geringe dingen die wij als rijke welvarende westerlingen, voor deze mensen kunnen doen. Als u de vrijheid in eigen land nog hoog mag achten en ook nog ten zeerste mag waarderen, dan behoeft deze oproep wellicht geen  uitgebreider betoog. Een ieder schenke en geve vanuit de liefde van zijn/haar hart naar eigen draagkracht en vermogen.

 

 

25% van Engelsen gelooft nog in Darwins’ Evolutie theorie : klik hier

Commentaar – DJK : Mag ik aangaande dit befaamde onderwerp drs. Ben Holbrink eens aan het woord laten, vanuit zijn boek ‘Moderne wetenschap in de Bijbel’. Ik heb dit boek bij boekrecensiesop deze website geplaatst, maar ook twee aparte pagina’s aan dit boek gewijd. Met de theologie van Holbrink kunnen wij het niet eens zijn, vanwege dat dit helaas een beetje naar ‘Pinksterachtige’ neigt. Maar als je leest hoe uitgebreid, en toch vrij eenvoudig om te lezen/verstaan, hij vanuit o.a. de natuur, en vanuit de geschiedenis Darwins’ Evolutietheorie heeft weerlegd, is toch werkelijk zeldzaam mooi…!! Voor meer Ref-dag.nl-persberichten aangaande het Darwin-jaar, klik hier.

Schepping of Evolutie…?? –  klik hier

Wat schuilt er in de oude Chinese lettertekens…?? –  klik hier

Andries Knevel – “Het geloof is voor mij een mozaiek…!!” : klik hier

EO wil platform zijn in Evolutie-debat : klik hier

Tumult rond scheppingsdebat EO : klik hier

Commentaar – DJK : Vier wolven in schaapsklederen c.q. zielenmoordenaars op een rijtje, uitgaande van de Evangelische Omroep. Wat hebben o.a. deze vier mannen, met al hun zgn. goede bedoelingen al niet velen met een ingebeelde hemel ter helle doen laten varen, geachte lezers. En nu het ergste van alles, is dat ze hun eigen leugens geloven, en daarom blijven verspreiden. Ik heb eens een interview van Henk Binnendijk met profvoetballer Ruud Gullit kortelings bekeken, toen ik ergens even op visite was. Binnendijk presenteerde destijds zijn EO-programma ‘Fifty-Fifty’-klik hier, waarin hij telkens een geestelijk gesprek met bekende Nederlanders probeerde aan te knopen. Op de nieuwsgierige vraag destijds aan hem van Gullit, ong. aan het einde van het programma, over wat Ruud zich dan moest voorstellen van het leven in de Hemel, probeerde Binnendijk een eenvoudige uitleg te geven, “ons leven hier op aarde is maar een test…etc”, met de toevoeging dat natuurlijk niemand weet hoe mooi en goed het in de Hemel zou zijn. Waarop Gullit hem tenslotte letterlijk vroeg: “zou ik daar dan misschien ook ooit weer kunnen gaan voetballen, zoals hier op deze aarde…??” Waarop Binnendijk hem antwoordde: “Ik denk van wel, Ruud…!!” Dit gruwelijke zielsmisleidende antwoord van deze bedrieglijke zgn. evangelist, ben ik nimmermeer vergeten. Wat kunnen dit soort mensen toch op een ontzaggelijke wijze met God en Goddelijke zaken spotten, in de stille hoop, om net als Rome destijds, zgn. zieltjes te winnen voor de eeuwigheid. En toch geloven dezulken dat ze het evangelie van Jezus Christus op en met een oprecht bedoelde wijze altijd uitgedragen hebben. Dat is namelijk het ergste van alles. Nu is Andries Knevel weer aan het woord geweest met zijn goddeloze uitspraken middels zijn TV programma’s over de uitleg van de schepping in de Bijbel, waarmee hij zichzelf én zijn Schepper onteert. Knevel neigt toch meer naar de uitleg van Charles Darwin dan de uitleg van onze getrouwe vaderen, en hoe het dus ook letterlijk door de Heere zelf in Zijn Woord is opgetekend geworden, door de hand van Mozes, en noemt zich hiermee een ’theistische evolutionist’. Wel een schepping door en uit God, maar dan wel op de wijze zoals Darwin het uitlegt. Geen 7 dagen van 24 uur, maar deze 7 dagen konden dus ook 7 perioden zijn. Terwijl Gods’ Woord ons letterlijk leert, in Genesis 1 vers 5 :En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag.” Kijk, dit is nu weer zo’n beproefde tactiek van de duivel, namelijk om vanzelfsprekende Bijbelse zaken ter discussie te stellen, zeggende bij monde van welke godslasteraar dan ook: “Is het niet dat God gezegd heeft…??” In het Paradijs was het bij monde van de slang, en heden ten dage door o.a. Andries Knevel en/of zijn  soortgenoten. Geachte lezer, deze dingen moeten gebeuren, opdat de beker van Gods’ gramschap vol worde. Maar, moet u zich toch eens voorstellen lezer, al die duizenden jongeren die de EO-jongerendagen bezoeken, in die volgepakte stadions, welke werkelijk vol worden gegoten met leugens die regelrecht uit de hel vandaan afkomstig zijn. Binnendijk is/was ook vaak zo’n spreker op deze dagen. Een keer was het onderwerp van zo’n EO jongerendag: ‘Hoe kan ik contact met God maken?’ En daar stond Henk Binnendijk op het podium met een stekker in zijn handen, zeggende: “Dat is heel eenvoudig jongelui, eigenlijk precies hetzelfde als hoe ik deze stekker in dit stopcontact steek…!!” Maar, ook Jan Van den Bosch en Feike ter Velde hebben hun leugenstreepjes op hun namen geboekt staan. Jan Van den Bosch heeft het nu inmiddels ook voor elkaar om op elke zondagmorgen via RTL het goddeloze programma “The hour of power” in Nederland te verspreiden. In de USA wordt dit programma van de New Age predikanten Robert Schuller, father and son (klik hier), inmiddels door 40 miljoen mensen bekeken. Een duidelijk kenmerk van deze uitzendingen is dat men vaak uit is op het geld van de luisteraars. Inmiddels schijnt het programma, dat dus in NL vanuit de USA wordt uitgezonden, ook nu al zo’n 50.000 kijkers opgeleverd te hebben. In eerste instantie geloofde Van den Bosch niet zo in het voorstel van de oude ds. Schuller, maar dominee Schuller had hem immers gezegd: “Jan, if you believe in it, you can do it”. Eigenlijk natuurlijk een beetje voorgesteld vanuit een droomvoorstelling, zei Jan in een gesprek met Andries Knevel, ‘maar deze woorden hielpen mij wel in m’n zoektocht naar een TV-uitzender die dit evt. voor ons wilde gaan uitzenden…” Geliefde lezer, wat willen toch ontzaggelijk vele mensen bedrogen worden voor de eeuwigheid. Ik heb hier weleens een poosje over na gedacht. Als bijvoorbeeld mensen van plan zijn een huis te gaan kopen, dan zoekt en pluist men alvorens zoveel mogelijk uit, of er geen addertjes onder het gras zitten, op de evt. verborgen gebreken, is het wel te bekostigen? Om toch maar elke mogelijke onaangename verrassing te kunnen/willen voorkomen. Rekenen en nog eens over rekenen…!! Maar als het hun eeuwig huis en hun eeuwige bestemming betreft, dan is men veelal te beroerd om eens goed uit te pluizen wat Gods’ Woord ons nu werkelijk leert. Nee, men laat zich liever leugens verkopen en de gruwelheden des satans ingieten, liever een geestelijke kat in de zak te verkrijgen, dan te willen onderzoeken wat Gods’ Woord ons verkondigt, lees 1 Thess. 5:21 & Hand. 17:11.Gods Woord verkondigt ons namelijk: de dood in Adam en het leven in Christus. Van het tweede wil men natuurlijk wel weten, maar van het eerste liever niet, Rom. 6:7. Maar geliefde lezer, waar Adam in Gods’ heilig recht nimmer wordt geleerd, wordt ook de Tweede Adam ook nimmer waar  begeerd. Maar, wee oh wee nu diegenen, die deze gruwelijke leugens gedurig geleerd én verspreidt hebben…

Lees ook RD-commentaar over Andries Knevel : klik hier

Lees ook – artikel uit de Telegraaf over Knevel : klik hier