5. Mei – 2009

Posted by admin | | maandag 15 maart 2010 2:20 pm

 

Ds. Stam neemt afscheid van Katwijk : klik hier &  klik hier

Interviewer : “In de ’EO-Visie’ hebt u ooit de uitspraak gedaan dat u een slechte vader en een slechte dominee bent.”

 

Ds. Stam : ’Wat is een goede vader? De beste vader is God zelf. Vergeleken met Hem ben ik een hele slechte vader. Misschien had ik af en toe strenger moeten zijn als vader en soms juist weer niet. Ik ben een slechte echtgenoot en hier en daar had ik liever moeten zijn voor mijn vrouw. Ik ben een slechte predikant, maak ook fouten, net als elk mens. Ik hoop en bid dat mijn kinderen zullen zeggen: zo’n slechte vader was het niet. Ik hoop dat God zal zeggen: zo’n slechte dominee was het niet’.

 

Paulus : Ik ben roemende onwijs geworden; gij hebt mij genoodzaakt, want ik behoorde van u geprezen te zijn; want ik ben in geen ding minder geweest dan de uitnemendste apostelen, hoewel ik niets ben, 2 Kor. 12:11

G. Whitefield : Onbekeerde voorgangers zijn de vloek van de christelijke kerk. Zoals God geen groter zegen aan een land of volk kan zenden dan door ze getrouwe, ernstige en oprechte dienaren te geven, zo is de grootste vloek die God mogelijk aan de mensen in deze wereld kan zenden, om ze over te geven aan blinde, onwedergeboren, vleselijke, lauwe en onervaren leidslieden. En toch ontdekken we dat er in alle eeuwen vele wolven in schaapsklederen zijn geweest, velen die pleisterden met loze kalk en die zachter dingen profeteerden dan God had toegestaan. En zoals het vroeger was, zo is het ook nu….!!”  

 

Katwijkse dominees in den vreemde : klik hier  of  klik hier

Commentaar – DJK : Wanneer je destijds in Katwijk lid was van jeugdvereniging Berea, en af en toe een mooie inleiding hield over een bepaald onderwerp of Schriftgedeelte, en dan ook nog zondagschoolmeester erbij was geworden, en ook nog een keer ouderling of diaken was geweest, en een beetje -met een ernstig en scheefhangend gezicht- mooi op toon kon bidden, en ook nog een redelijk goed verstand had, wat dan? Wel, dan was er namelijk al gauw een heel aardig godsdienstig domineetje van je te maken. Hoevele dominees er via deze godsdienstige kermissen, op zo’n manier, vanuit ons arme godsdienstige dorpje aan de zee, al niet zijn klaargestoomd, is werkelijk onvoorstelbaar. De mensen die hier destijds terecht weleens de draak mee staken, hoorden je daarom dan weleens zeggen, dat je in ‘Kattek’ bij aankoop van een pakje ‘butter’ ook een gratis dominee bij kon krijgen. Ik denk bijv. ook aan Prof. dr. J. Hoek, hoe ‘ver’ heeft hij het op kerkelijk gebied welniet geschopt? Als hij ergens weleens een toespraak of een rede hield, begon hij steevast met : ‘geachte broeders en zusters’. Nou, ik zou er nog geen verre geestelijke achterneef van willen wezen. Maar, hoevelen van hen waren nu werkelijk van God door God Zelf geroepen, bekwaamt en uitgestoten geworden? Bij hoevelen van hen was misschien wel de wens de vader van de gedachten? Hoevelen van hen zouden nu ook nog van God door God waarachtig bekeerd zijn geworden? Het bleek in ieder geval meestentijds geheel niet uit hetgeen ze leerden vanaf hun kansels, want velen van hen leerden een leer van deugden en plichten. Dit doen en dat laten c.q. een leer waar je voor eeuwig mee verloren gaat. In zulk een leer wordt Christus veelal vernederd tot een zaligmakende helpende zondebok, voor al de dingen die men zelf nog net niet uit dankbaarheid tot Hem, kon betrachten. Echt verschrikkelijk! En hoevelen hebben hier ook maar niet zeer vroom achter aan gehuppeld? Maar ook hierin is God geen ledig Toeschouwer. Wie van hen preekte de Wet en het heilig Recht Gods in al zijn scherpheid? Wie van hen is daardoor zo ontzaggelijk gehaat geworden, gelijk men Stephanus destijds de stenen naar zijn hoofd gooiden? Zeg het eens, wie? Wie preekte nu werkelijk de dood in Adam en het leven in Christus, en dat tussen de geestelijke bediening van Gods heilige Wet en de geestelijke bediening des Evangeliums, Gods heilige Recht verborgen ligt? Geliefden, wie het dan ook moge zijn, maar wanneer deze zaken niet gedurig vanaf de kansels gepredikt worden, dan misleid men hun volk waar ze zgn. voor gesteld zijn geworden, met halve gepredikte waarheden. En halve waarheden zijn nog steeds hele leugens, of men er voor wil vallen of niet. ‘Ja maar’, hoor ik iemand in gedachte zeggen, ‘sommigen van hen hebben toch ook wel goeie dingen gezegd?’ Geliefden, alles wat men u verkondigt buiten Gods heilige Recht om, zijn regelrechte leugens uit de hel vandaan. Misschien een beetje cru voor sommigen om te horen, maar het mocht eens een keertje naar binnen vallen. Paulus zegt in zendbrieven dat niemand die eer van en uitzichzelf mag aanmeten, tenzij hem die eer van God Zelf wordt gegeven. Daarbij wil ik nog opmerken, dat diegenen die het werkelijk moesten worden, het voor God niet konden wezen. Denk eens aan een man als Gideon, of aan Jeremia en Jesaja. “Heere, ik kan niet spreken…” was dan veelal hun bange klacht. “Vrees niet, IK zal u de woorden geven in de ure dat gij het nodig hebt…”, was dan het vertroostende Woord van Hem die ze riep, bekwaamde en uitstootte. Maar van hoevelen uit ons godsdienstige dorpje aan de zee is het toch zeer te vrezen, dat ze die eer zichzelf maar hebben aangemeten? Hun spraak maakt ze immers duidelijk openbaar. Een mens kan er over spreken, maar er UIT spreken is nog wat anders. Daarvoor moeten we immers in/uit dat geestelijke Kanaän geboren zijn, hoe zouden we anders die geestelijke Kanaänieten kunnen vertroosten? Eén van de weinige dominees uit Katwijk waar ik nog wel achting voor had, was de zendeling of evangelist P. Kuijt, die later uitgezonden is geworden vanuit de Ger. Gem. naar donker Afrika. 

 

 

Ds. C. Stelwagen neemt afscheid van Elspeet : klik hier  &  klik hier

Commentaar DJK : Hoewel ik het persoonlijk altijd een raadsel heb gevonden dat deze (voor mij) achtenswaardige predikant is achtergebleven in een kerk met een valse en vermengde grondslag, geloof ik toch dat deze man een kind en een knecht Gods is. Waarom dit zo heeft moeten gaan, en waarom deze man van Godswege geen vrijmoedigheid kreeg om van haar uit te gaan, gaat ons niet altijd iets aan. “Maar wat zal dan deze? – Wat gaat het u aan, volgt gij Mij.” waren de wijze woorden van Christus tot een discipel van Hem die ook graag altijd alles wilde weten, en het soms ook nog beter wist als zijn geduldige lieve Meester, Joh. 13:37-38. De vaderlijke kastijdingen zijn deze dominee in zijn gezin en huwelijk niet bespaard gebleven. Toen ik dit las kreeg ik het weer even met deze man te doen. Dat God deze dingen uit liefde doet, is voor de wereld niet te vatten en is de natuurlijke mens, een dwaasheid. Het deed me denken aan ds. Joh. Van der Poel, die voor de zoveelste keer in het ziekenhuis was opgenomen voor een operatie. Deze dominee kreeg een bezoekje van zijn geestelijke broer, Leen Potappel. Bij het afscheid nemen sprongen bij Potappel de tranen in zijn ogen. Waarop Poel hem vroeg waarom hij verdriet had. “Ik heb je er niet voor over, waar God je wél voor over heeft, geliefde broeder!” was het antwoord van Leen Potappel. Ik heb dit weleens gehoord in een preek van ds. Joh. v/d Poel, en ben dit nooit meer vergeten. Daarnaast moet ik hierbij nuchter opmerken dat een keuze voor de HHK de oplossing immers ook niet had geweest. Waarom dan niet? Wel, omdat er, achteraf bezien, nooit een Reformatie in de leer en/of geestelijk Reveil aan verbonden is geweest. Ook ik ben destijds zo dwaas geweest om het tijdens de scheuring voor deze HHK op te willen nemen. Eigenlijk meer voor de twee dominees op Katwijk die niet mee konden, die op een zeer vuile en gemene wijze met een ontzaggelijk onrecht bedreigd werden, dan voor de HHK. Want ik ben eigenlijk nooit een vechter voor bepaalde kerkjes geweest. Voor mij bestaat er maar ene Kerk, en dat is de organische Kerk. Dewelke het Lichaam van Christus is, en Hij het Hoofd. Maar ik ben nu werkelijk op kerkelijk gebied overal doorheen gezakt, en heb gemerkt dat ’s Heeren tempel eigenlijk nergens meer is. “Daar waar er twee of drie in Mijn Naam vergaderd zijn, ben IK in hun midden.” Dat is voor mij de constitutionele kerk op aarde. God werkt nog wel in de middelijke weg, waardoor velen hun leer en hun kerkverbandje zoeken te rechtvaardigen en in stand trachten te houden. Maar laten we nu eens eerlijk zijn tegen elkaar. Toen de HHK zich afscheidde of gedwongen werd zich af te scheiden, hoe je het ook wilt noemen, doet er op dit punt nu even niet toe. Maar vertel me eens, wat heeft het ons gebracht? Waar bleven de vele waarachtige bekeringen, waar bleef de opwas in de kennis en de genade Gods in Christus? Waar bleven de geroepen en uitgestoten mannen die het heilige Recht Gods moesten gaan preken én verdedigen? Zegt het nu eens? Ik zal het u zeggen. Voor dat levende geboren Kind, is nog immer geen plaats in die vuile hoerachtige Herberg. Geen plaats in PKN, maar ook niet in de HHK. Want, laten we maar eerlijk zijn en blijven. Het is nog immer de dood in de pot, als dat het voorheen was. Wanneer de HHK uit God had geweest, dan had er zekerlijk een Reformatie en een Reveil op gevolgd. Maar Gods Geest heeft Zich stil gehouden. Waarom? Wel, dat stond nu zo treffend in het tweede artikeltje vermeld door ds. Stelwagen : “We hebben de wet weer uit de ark gehaald….!!” Verstaat u deze taal nu, geachte lezer? “Alleen in Christus is de wet op zijn plaats, we moeten zo veel. Maar we moeten als goddelozen gerechtvaardigd worden. Dát moeten we. En levenslang geoefend worden in zondag 1 en 23 van de Heidelberger Catechismus.” aldus ds. Stelwagen. Amen – DJK. Ik zal het u trachten uit te leggen. De wet wordt in zijn geestelijke bediening niet meer verklaart, niet meer gepreekt als een doemwet ten dode. De vervulling van de Wet is de Liefde Christi, daartoe moest destijds de wet in de ark gelegd worden. Maar we zijn nu helaas in een tijd terecht gekomen waarin men het leven (uit Christus ) weer, net als ROME en de farizeïsche Joden destijds deden, vanuit de wet is gaan preken, de zaligheid uit de wet is gaan preken. Maar het leven is niet uit de wet, maar uit de beloftennissen de Evangeliums, Gal. 3:18. Wat bedoel ik hiermee? Over een ziel die in zijn ongeluk en ontddeking op aarde voor God gedurig loopt te wenen om vergeving, zegt men heden ten dage dat deze ziel alrede het leven (in Christus) heeft. Zij het dan onbewust. Maar dan vraag ik u, maken dan de overtuigingen en de zielsontdekkingen, gewerkt door de H. Geest, een ziel alrede levend voor God? Dan vraag ik u weer, uit en middels welk heilig instrument worden deze overtuigingen dan gewerkt? Door de Wet of door het Evangelie? Ik zeg u, dat ze afkomstig zijn vanuit de geestelijke bediening van Gods heilige Wet ten dode. Want uit de wet is immers de kennis der zonden, zegt den Heere bij monde van de apostel Paulus in zijn Romeinenbrief. Deze wet, dewelke een afspiegeling is van Gods heilige Recht, baart immers géén geloof en is niet machtig een zondaar levend te maken, lees daartoe eens Gal. 3:12-25. Wie maakt die zondaar dan wél levend? Dat doet de wederbarende werking van het zaligmakende geloof in de beloftenissen des Evangeliums, hetgeen de zondaar doet inlijven in Zijn verbroken Lichaam. Het gelooft verenigd daarom met Hem, en wederbaart de ziel van de verloren zondaar door het geschonken nieuwe leven uit Hem. Uiteraard gewerkt en toegepast door de onwederstandelijke werking van Gods Heilige Geest. Ik hoorde onlangs iets treffend van een jongeman die ook een dominee aansprak op zijn vermenging van Wet & Evangelie, in zijn prediking. De betreffende dominee antwoordde hem : “kan dan een dood mens ook horen?” Waarop die jongeman hem het volgende treffende Bijbelse antwoord gaf: “Ja dominee dat kan, want doden zullen horen de stem van de Zone Gods, en die Ze gehoord hebben, die zullen leven, Joh. 5:25

 

 

Kiest u maar : ISLAM haten of omhelzen….??  klik hier  &  klik hier

Commentaar – DJK : Graag laat ik ditmaal de zeer Bijbelse en nuchtere Maarten Luther maar eens aan het woord, lees onder :

“Een ander Evangelie?Ach ja, Heere God, lieve Vader, heilig toch Uw Naam, beide in ons en in de hele wereld, verwoest en roei uit de verschrikkelijke afgoderij en ketterij van de Turk*,  van de paus en van allerlei valse leraars en geestdrijvers die Uw Naam verkeerd gebruiken, en zo onbeschaamd misbruiken en vreselijk lasteren. Ze zeggen en snoeven dat hun leer Uw gebod en de leer van Uw kerk is, terwijl het niet anders is dan leugen en bedrog van de duivel, waarmee ze onder Uw naam, door de hele wereld zo veel zielen rampzalig verleiden. En bovendien ook Uw kinderen ter dood brengen, onschuldig bloed vergieten en vervolgen, alsof zij U daarmee een dienst zouden doen. Lieve Heere God, bekeer ze of weerhoudt ze, bekeer degenen, die nog bekeerd moeten worden, dat zij met ons en wij met hen, Uw Naam heiligen en roemen, beide met de ware reine leer en met een goed en heilig leven. Weerhoudt ze die zich niet bekeren willen, dat ze moeten ophouden Uw Naam te misbruiken, te ontheiligen, te onteren en de arme mensen te verleiden. Amen”

Wie man beten sol, für Meister Peter Balbierer, W.A. 38, 360, 12 – 28

(voetnoot*: De Turk of het Ottomaanse rijk, tijdens Luthers leven steeds een grote bedreiging vanwege hun veroveringsdrift binnen het oude Europa. Luther doelt hier meer op hun religie: het mohammedanisme. Luther was goed geïnformeerd, in 1542 schrijft Luther een ‘voorrede en getrouwe waarschuwing’ in een Duitse vertaling van de koran uit het Latijn, waarin het volgende: Dit boek [een in het Latijn vertaalde koran uit het Arabisch] van broeder Richardi een Dominicaner monnik [ongeveer 1300] heb ik vroeger al meer gelezen…)

 

 

 

 

Minister roept volk op tot gemeenschap met sodomitische zonde : klik hier

Commentaar – DJK : Wat deze goddeloze agnost al niet op zijn ministeriële kerfstok heeft staan, is met geen pen te beschrijven. De gruwelheden die God in Zijn Woord vervloekt en tot in de wortels verdoemt, worden door een lid van onze regering gebagatelliseerd. Erger nog, hij roept ze ertoe op om er gemeenschap mee te hebben. Nederland gaat werkelijk met rasse schreden zijn ondergang tegemoet, met zulke regeerders. Maar ook deze agnost zal het eens, met grote schrik, aan de weet komen dat ook zijn Rechter wel degelijk leeft, en geen ledig Toeschouwer is. Ook deze spotter zal op zijn sterfdag eens rekening en verantwoording af moeten leggen van al zijn goddeloze praktijken. Gemeenschap hebben met zonden waar zelfs de meeste natuurlijke nuchtere mensen van walgen en kotsen. Er langzaam aan wennen, is de tactiek van de duivel. En wanneer je weigert, wordt het langzaam maar zeker door je strot heen geduwd, aan de hand van dreigementen betreffende het inhouden van bepaalde schoolgelden en overheidssubsidies voor bijzonder schoolonderwijs. Maar de maat en de beker van Gods gramschap moet vol worden. Na de oorlog was er nog een volk dat kon bidden voor kerk, staat, volk en vaderland. Maar die gebeden zijn nu opgehouden. Leen Potappel heeft het weleens gezegd, dat we nooit tegen de oordelen Gods moeten in bidden vanwege dat we anders God tegen krijgen. Maar geliefde lezer, wat zal ons arme blinde landje nog te wachten staan, en welke ontzaggelijke oordelen zullen toch een over dat Israël van het westen gaan komen? En wie zal dan de oordelen niet meer afbidden maar juist gaan aanbidden. Moeten wij dan nog bidden voor deze goddeloze regering en het koningshuis? Moeten wij dan nog gaan stemmen op de zgn. kleine christelijke partijen die spreken waar ze moesten zwijgen, en juist zwijgen waar ze moesten spreken….? Gaat uit van hen!, zegt den Heere, En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer, Efeze 5:11.