Interview Refdagblad met dominee F. Mallan 2009

Posted by admin | | maandag 28 september 2009 3:51 pm

In de leer bij de hoogste Docent :  klik hier

 

Refdag.nl : Hij was meer dan veertig jaar docent van de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en leidde in totaal vijftien studenten op tot predikant. Het onderwijs gaf hij aan huis, in de pastorie, op zijn studeerkamer. Ds. F. Mallan (84): „Ik denk met vreugde terug aan de momenten waarop de studenten met mij de Schriften onderzochten. Meer dan eens ontspon zich dan een gesprek van hart tot hart.” Zijn gezondheid laat een vraaggesprek nauwelijks toe. Zijn stem is zwak. De predikant, die de afgelopen zestig jaar meer dan 10.000 keer de kansel beklom, spreekt slechts fluisterend. „Ik verlang naar Boven”, zegt hij met een glimlach terwijl hij beide handen opheft.

 

DJK : Deze zielenwens kan en mag niemand hem misgunnen. Wat zal dat toch wezen, om nooit meer te hoeven zondigen, en eeuwig God groot te mogen maken. Daar mag Gods volk gaan doen, waar ze hier op aarde slechts een voorproefje van hebben mogen smaken.  

 

Refdag.nl : Aanvankelijk houdt ds. F. Mallan de boot voor een interview af, maar later komt hij erop terug. „Ik las Psalm 84. Over de mus en de zwaluw. Zoals die onbeduidende vogeltjes, die nesten bouwen bij Gods altaren, heb ik vele jaren de dienst des Heeren mogen waarnemen. En zo, als een zwaluw, wil ik wel vertellen over het werk als docent.” Zijn voorstel is om eerst, geholpen door zijn dochter, enkele gedachten op papier te zetten en daarna een gesprek te hebben bij hem thuis in Alblasserdam, waar hij tot zijn emeritaat in 1996 de plaatselijke gereformeerde gemeente in Nederland diende. Ds. Mallan werd zelf kort na de oorlog als student toegelaten tot de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten. „Ik wist al op jonge leeftijd dat ik mijn leven in de dienst des Heeren zou moeten en mogen doorbrengen. Daarom las ik als kind al de geschriften van de reformatoren en de oude bevindelijke schrijvers. Ik was 6 jaar toen ik de ”Redelijke godsdienst” van Brakel in de oude druk bestudeerde.”

 

DJK : Jammer dat ds. Mallan dan nooit gebleven is bij de leer der Reformatoren. Van de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze, naar Rom. 4:5 en Rom. 5:6, moet ds. Mallan en zijn gehele kerkverband werkelijk NIETS hebben. Zo zie je maar weer hoe ook kinderen van God beïnvloed kunnen worden vanuit de lijn der vaderen, die in de leer ook al een beetje water bij de wijn hebben gedaan. Wellicht allemaal onbedoeld, maar het maakt er de zaak niet minder erg om.    

 

Refdag.nl : Aan zijn studie ging een veelbewogen weg vooraf, zegt de predikant. „Bevindelijk kwam ik aan de weet dat ik door de zonde een helwaardig schepsel was. De verschrikkingen van de hel bleven me niet onbekend. Maar als in een dodelijk tijdsgewricht is de weg tot de eeuwige gelukzaligheid ontsloten en ben ik gewezen op de Persoon van de Middelaar. Als kind mocht ik er getuigenis van geven. Het heeft de Heere behaagd mij daarna tot meerdere kennis van de weg der zaligheid te brengen. Ik was nog maar 15 jaar toen ik met een Drie-enig God werd verzoend.”

 

DJK : Een groot voorrecht voor een kind, om vanaf je 15e levensjaar den Heere te mogen vrezen. Wat bespaart dat niet veel voor de zonden. En toch, kijk eens naar Salomo, die voor zijn twintigste levensjaar het Hooglied mocht schrijven. Maar. Wat is ook deze koning niet afgedwaald. Genade is immers geen bewaarmiddel voor de zonden, dat is alleen de vreze des Heere in beoefening.  

 

Refdag.nl : Persoonlijke doorleving van genade is voor predikanten noodzakelijk, zegt ds. Mallan. „Zij mogen innerlijk geen vreemdeling van het werk der genade zijn gebleven. Velen kunnen er in deze tijd nog wel over spreken, maar ze spreken er niet uit. Overigens moet niemand denken dat ik altijd als een goed en stevig bekeerd mens mijn werk hebben kunnen doen. Maar in de weg van inwendige ontdekking en verarming is de leer van vrije genade me steeds dierbaarder geworden.”

 

DJK : Amen. Maar wat is het nog groter, wanneer knechten van God de zuivere bevinding van Gods Kerk op een zuivere theologische wijze mogen verklaren, en dan met name vanuit de Romeinen en Galatenbrief. Het is een onuitwisbaar feit dat men binnen de afgescheiden kerken zeer weinig vanuit deze brieven preken. Het kan ook niet anders, want anders zouden ze geheel vastlopen op vele punten van hun dogmatische beschouwingen. Lees hier de inleiding van de kanttekenaren op de Romeinenbrief van de apostel Paulus : klik hier. Daarom zijn lang niet alle knechten Gods, zuivere theologen geweest. Zij die het Woord het zuiverste hebben mogen snijden, zijn daarom ook het meest gehaat geworden. Denk bijv. aan mannen als Van der Groe, Huntington en Kohlbrugge.

 

Refdag.nl : De roeping tot het ambt kwam op jonge leeftijd op hem af. „Ik zal nooit vergeten dat ik na de oorlog terugkeerde naar huis. Helemaal verzwakt, sterk vermagerd. Toen ik met mijn baas had afgesproken in augustus weer te gaan werken, kwamen de woorden naar mij toe: „Zegt gij niet: Het zijn nog vier maanden, en dan komt de oogst? Ziet, Ik zeg u: Heft uw ogen op en aanschouwt de landen; want zij zijn alrede wit om te oogsten.”  „Vele bezwaren rezen in mij op, ik voelde zo veel onbekwaamheid tot het ambt. Ik sloeg op de vlucht, vanuit Rotterdam naar Veen, waar ik de oude, Godvrezende Bertus Schreuders opzocht. Er was geen ontkomen aan. Al spoedig vroeg hij mij: „Moet jij je niet aanmelden bij het curatorium?” De Heere Zelf heeft mij toen op een liefderijke wijze voor het ambt ingewonnen. Kort nadat ik was toegelaten, kreeg ik een oproep voor militaire dienst. Omdat ik ging studeren, kreeg ik vrijstelling. Gods leidingen zijn wonderlijk. Want zo hoefde ik niet voor drie jaar naar Nederlands-Indië en bleef ik gespaard voor een moeilijke tijd, maar mocht ik drie jaar lang worden onderwezen door ds. G. H. Kersten, precies de laatste jaren dat hij nog in leven zou zijn. Ds. Kersten overleed in 1948, kort voordat ik werd bevestigd tot predikant.”

 

DJK : Voor de wijze waarop ds. Mallan zijn ambt heeft aanvaard, heb ik vele malen meer achting dan hoe ds. Moerkerken tot het ambt is getreden. Ds. Mallan kan verklaren hoe God hem hiertoe riep, ds. Moerkerken is, naar zijn eigen zeggen, vanuit een bepaalde begeerte uiteindelijk dominee geworden. Werkelijk geen geringe zaak…!! Ik heb er in TOONZETTERS alrede iets over willen schrijven. Maar, ik wenste wel dat ds. Mallan zijn opleiding had gekregen bij een man als dr. H.F. Kohlbrugge, dan had de inhoud van zijn prediking op vele punten wel degelijk anders geweest. Wat zien we ook bij deze man weer, dat iemand een zuivere zielsbevinding kan bezitten, maar deze op een dwaalwijze op de kansel brengt.    

 

Refdag.nl : Zijn leermeester wees altijd op het belang van dogmatiek en kerkrecht, aldus ds. Mallan. „Die vakken waren volgens hem onmisbaar voor een goed kerkelijk leven. Om dezelfde reden stelde ds. Kersten ook hoge eisen aan de prediking. Wij waren gebonden aan een strakke indeling: voorafspraak, drie punten, toepassing. Alles moest precies op tijd aan de orde komen. Als student schreef ik de preken helemaal uit. Later had ik daar geen gelegenheid meer voor en hield ik het bij een korte schets.”

 

DJK : Ds. Mallan is zijn leermeester ds. G.H. Kersten, met name aangaande de dogma’s helaas geheel gevolgd. Beiden stelden het geestelijke leven uit Christus alrede voor het heilige Recht Gods, de verzoening stellen zij pas in de verzegeling. Zij hebben in hun prediking helaas ook de Wet achter het Evangelie geplaatst, waardoor velen van Gods’ verloste volk helaas veel in donkere dienstbaarheid werden gehouden, en de troost die hen naar Jes. 40 juist toekomt, vele malen moesten ontberen. Heel Gods Woord leert dat pas achter de kruis- en vloekdood het leven Gods in Christus ligt. Maar in hun prediking heeft de zondaar alrede het leven alvorens hij geestelijk aan de vloekeis der Wet heeft leren sterven. Het Evangelie in hun dogma’s en prediking is dan als volgt geworden : ‘Want, de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken dat alrede wedergeboren is.’ Verschrikkelijk…!! Zeg niet dat dit niet zo is, weerleg me dan vanuit het Woord, en NIET met een oudvader. We hopen DV binnenkort enkele van zijn dwalingen uit de Wachter Sions, Bijbels te gaan weerleggen.

 

Refdag.nl : Ds. Mallan was nauwelijks 40 jaar oud toen hij in 1966 het docentschap van de Theologische School in handen kreeg. Zijn kerkverband vroeg hem die taak op zich te nemen na het overlijden van dr. C. Steenblok. „Voor mij als jonge predikant een gewichtige zaak. Ik voelde me niet geschikt mijn leermeester op te volgen. Toch heb ik het mogen doen. Met Gods hulp. Tot vorig jaar heb ik, samen met de heer L. M. P. Scholten, het docentschap waargenomen. Tijdens mijn ziekte heb ik het zelf kunnen overdragen aan ds. J. Roos.”

Welk vak doceerde u het liefst?

„Dogmatiek. Ik zei altijd tegen elke student: „Dogmatiek is je ruggengraat, oefen je in het bijzonder in de gereformeerde leer.” Ook de praktische vakken kwamen aan bod: hermeneutiek, polemiek, liturgiek. De laatste jaren had ik als docent het voorrecht dat ik uit eigen pastorale ervaring veel kon vertellen. Bij het lesgeven heb ik altijd gebruikgemaakt van de dictaten van ds. Kersten en dr. Steenblok.”

 

DJK : De dogmatiek vanuit de zgn. embryoleer van dr. Alexander Comrie, waar nu onderhand bijna geheel behoudend kerkelijk Nederland mee vergiftigd is geworden. Ik moet hierbij wel opmerken dat Comrie in zijn prediking vele malen zuiverder was dan in zijn befaamde filosofieën. En juist vanwege dat Comrie, in zijn prediking, vele malen zuiverder was dan in zijn filosofieën, en zich daarom ook vaak tegensprak, denk ik weleens dat ds. Kersten en ds. Kuiper, werkelijk de verkeerde kant zijn opgegaan met sommige van zijn uitspraken. Ik denk weleens, wanneer Comrie nu zou hebben geweten, wat men van zijn leer etc. uiteindelijk allemaal gemaakt zou hebben, hij zichzelf in zijn graf zou hebben omgedraaid. Hoe bekend is deze embryo-leer niet geworden, én verdedigd, mede door ds. G.H. Kersten. Een pasgeboren kind heeft een vader en moeder, en is daarmede een erfgenaam, maar kent zijn ouders niet en weet (nog) niet hoe rijk het is. Het kindje kan zich slechts bevuilen, het bipsje gaat branden, en verlangt wenend om verschoond te worden, en krijgt de borst van moeder, maar weet niet van wie het voeding krijgt. In dit beeld is het pasgeboren kind, de wedergeboren zondaar die al wenend en biddende over de aarde gaat, om met God in het reine te komen. Hoe haaks staat dit zgn. leven, en deze zgn. wedergeboorte op de Romeinen en Galatenbrief. Een vrouw, wanneer zij baart, heeft droefheid, dewijl haar ure gekomen is; maar wanneer zij het kindeken gebaard heeft, zo gedenkt zij de benauwdheid niet meer, om de blijdschap, dat een mens ter wereld geboren is, Joh. 16:21. Hoe geheel anders tekent Christus hier het beeld van Zichzelf, waarbij de barende vrouw, een verloren zondaar is in wiens hart het Kindeke Jezus met smarten geboren wordt. Precies het tegenovergestelde als wat bijna de gehele afscheiding leert. Hoevelen zijn door deze dwaalleer niet voor eeuwig met een ingebeelde Hemel voor eeuwig ter helle gevaren?    

 

Refdag.nl : U heeft in totaal vijftien studenten opgeleid – mannen met geheel verschillende achtergronden: de een was agrariër, de ander docent. Hoe ging u om met die diversiteit?

„Ik heb dat nooit als een probleem ervaren. Elke student heb ik met liefde en in een geest van vertrouwen onderwezen. Ik ontving van hen veel liefde en geduld, ook in mijn hoge ouderdom. De studenten kwamen altijd bij mij thuis. Ik gaf les op mijn studeerkamer. Het doceren lag me wel, mag ik zeggen. Ik ben ervan overtuigd dat de opleiding nodig is; het gewicht van het ambt van dienaar van Gods Woord vraagt erom. Het onderwijs is de middellijke weg waardoor studenten worden gevormd. Tegelijk is het alleen Gods Geest Die hen bekwaam maakt, zodat ze als instrument in Zijn hand het werk kunnen verrichten.”

 

DJK : Het ware misschien beter geweest, om vanuit zulk een dwaalleer, geen één student te hebben opgeleid. En toch haalt God Zijn volkje eruit, en werkt Hij er bij tijden dwars door heen. Maar, wat is NL met ontzaggelijke dwalingen geslagen geworden. Wat zijn we toch ver, ja ontzaggelijk ver afgeweken van de nije leer der Reformatoren, en die van de apostelen. Hoevelen mogen dit nu opmerken, en wenende smart over dragen…?

 

Refdag.nl : Stelde u hoge eisen aan uw studenten? Was u streng?

Hij lacht. „Ik heb ze er nooit over horen klagen. Nee, het tegendeel is het geval. We hebben met elkaar goede uren doorgebracht. Ik was vaak blij gestemd als een student vertrok. Meestal kwamen ze enkele dagdelen per week. Regelmatig bespraken we Bijbelteksten met elkaar. Meer dan eens ontwikkelde zich, vanuit het Woord, een gesprek van hart tot hart. We onderzochten de Schriften om tot een juiste exegese te komen. In de uitleg is altijd wel enige vrijheid. Maar er zijn natuurlijk grenzen: niemand mag afwijken van de leer.”

 

Elke student moest, voordat hij beroepbaar werd gesteld, een proefpreek houden. Hoe ging dat tijdens uw docentschap in zijn werk?

„Samen gingen we naar de kerk in Alblasserdam. De student beklom de kansel, ik nam plaats in de kerkbank. In de tekstkeuze liet ik mijn studenten altijd vrij. Na anderhalf uur keerden we terug naar huis. Dan namen we het gesprokene door. Hoe werd de stof verklaard? Hoe werd de preek voorgedragen? Ik lette niet alleen op de inhoud, maar ook op allerlei praktische zaken.”

 

Wat heeft u uw studenten in het bijzonder willen meegeven?

„Ik heb hen willen leren om te staan naar een eenvoudige, Schriftuurlijk-bevindelijke prediking, waarin Gods volk wordt vertroost en bemoedigd, waarin de weg wordt aangewezen die noodzakelijk moet worden gekend tot zaligheid van de ziel, maar waarin ook wordt gewaarschuwd voor een verkeerde leer en waarin de noodzakelijkheid van de bekering in liefde en met ernst op het hart van de hoorders wordt gedrukt. Ook heb ik de studenten voorgehouden dat zij niet alleen geroepen zijn om te verkondigen dat de Heere verloren en doemwaardige zondaars zaligt zonder enige verdienste van hun kant, maar ook op welke wijze Hij dat in hen werkt. De drie stukken van ellende, verlossing en dankbaarheid moeten worden gekend en in elke preek aan de orde komen.”

 

DJK : Ds. Mallan heeft hen willen leren, dat een zondaar al behouden is alvorens hij verloren is gegaan. Hij wijst erop waar het moet komen, maar wanneer iemand aan de weet gekomen is ongeneeslijk ziek te zijn, dan is hij al genezen. Geestelijk overgezet, een zondaar gaat zien dat hij tegen een almachtig en alwetend God gezondigd heeft, krijgt daar een innerlijke smart over, zoekende een weg tot Behoudenis, en is daarmede al behouden en wedergeboren, ondanks dat hij zijn Redder (nog) niet kent. Gods heilige Recht wordt hiermee onteert, omzeild, c.q. verkracht, en de kroonrechten van Christus worden op de straten geworpen…!! Op een paar punten na, is het feitelijk niet anders dan de zgn. veronderstelde wedergeboorteleer van dr. Abraham Kuiper.

 

Refdag.nl – ds. Mallan: Zeer belangrijk vond ik het om te wijzen op het onderscheid tussen een inwendige en een uitwendige roeping. Na de eis van geloof en bekering en het wijzen op de verantwoordelijkheid van elke hoorder mogen zij in de preek geen punt zetten. Nee, dan komt een komma. Er mag niet alleen worden gewezen op de doodstaat van de mens, maar ook op het welbehagen van God Die Zelf voor een weg heeft gezorgd waardoor, op grond van Christus’ werk, Gods Geest de verloren en verdoemelijke zondaar inwendig roept. Alleen in een weg van ontdekking en ontgronding krijgt Christus in het Evangelie alle waarde. Prediking dient daarom verkondiging van Wet en Evangelie te zijn. Het Evangelie moet, als een blijde boodschap van Gods genade tot zaligheid van schuldige zondaars, aan alle hoorders worden gepredikt.”

 

DJK : Het aanbod van genade, en de oproep tot geloof en bekering komen in hun prediking geheel niet naar voren. Dit is on-Bijbels. Zij bieden de genade slechts voorwaardelijk aan, op voorwaarde van geloof en bekering. Maar vertel me dan eens, tot wie sprak Christus in Joh. 6 dan deze woorden: “Ik ben dat levende Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het Brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende: Hoe kan ons deze Zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Tenzij dat gij het vlees des Zoons des mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven. Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. Want Mijn vlees is waarlijk Spijs, en Mijn bloed is waarlijk Drank.Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij, en Ik in hem.” Stonden hier dan ook niet vele farizeeërs bij, die later zeiden dat deze rede hard was om te horen, Joh. 6:60-61. Geliefden, voor een verloren zondaar zijn deze woorden een reuke des levens ten Leve, maar iemand die het leven in eigen hand zoekt te behouden, zijn deze woorden een reuke des doods ten dode. Vandaar dat Christus zovele malen gezegd heeft : Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen; en zo wie hetzelve zal verliezen, die zal het in het leven behouden, Luk. 17:33. Dit heilgeheim schenkt Hij slechts aan hen, aan wie het gegeven is deze woorden geestelijk te verstaan, Markus 4:10-12.

 

Refdag.nl : Leerde u zelf van uw studenten?

„Zeker. Soms moet je als oudere nog van een kind leren, waarom dan niet van een student? Elke student was anders. Ik leerde met hun verschillen om te gaan. Nu ik zelf niet meer kan voorgaan, luister ik met de kerktelefoon mee naar de diensten in Alblasserdam. Soms wordt een preek gelezen van een van de studenten die reeds zijn overleden, soms gaat een oud-student voor. Dan mag ik met aangenaamheid luisteren en dan ben ik er verwonderd over dat het bij ons nog mag gaan zoals het gaat.” Na enige stilte: „Elke student en elke predikant heeft het nodig om Christus te zien als onze meerdere en hoogste Docent. Hij heeft als de grote Leraar der gerechtigheid op een rechte wijze Zijn prediking gebracht. Hij heeft bekendgemaakt hoe zijn prediking ingang in de harten van Zijn hoorders kreeg. Maar ook heeft Hij getoond hoe het kwam als de prediking niet de gewenste uitwerking had. Dat bracht Hem, bij het zien van de inwoners van Jeruzalem, tot grote bewogenheid. „Jeruzalem, Jeruzalem”, riep Hij uit, „hoe menigmaal heb Ik u bijeen willen vergaderen, maar gij hebt niet gewild.” Bij de door God in waarheid geroepen knechten is dat niet anders. Zij zijn bewogen over het lot van hun onbekeerde hoorders als zij eraan denken dat zij onder een ruime Evangelieprediking verloren moeten gaan.”

 

DJK : Dit laatste wil ik gerust geloven, maar ze hebben helaas wel de leer verdorven. Ikzelf heb er ook zolang aan mee gedaan, totdat God me de dwalingen liet zien. Wanneer iemand mij vragen zal, waarom ik hier zo sterk op ageer, moet ik u het volgende zeggen: “Die vader of moeder liefheeft boven Mij (en Mijn Woord – DJK), is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig, Matth. 10:37.” Door hoevelen ben ik werkelijk niet gehaat geworden om hetgeen ik hier en in andere stukken schrijf. Al was het alleen maar om de droeve reden dat ik hiermede ook nog hun afgodsbeelden aan flarden sla. Maar dat maakt me zeer weinig. “Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij” (2 Tim. 4:2-5) 

 

Ds. F. Mallan mag vijf boeken op de plank zetten die voor hem bij zijn werk als docent van bijzondere betekenis waren.

”Eigenschappen des zaligmakenden geloofs” van Alexander Comrie. „Comrie is voor- en onderwerpelijk zo zuiver, dat blijkt uit dit boek, maar ook uit zijn ”ABC des geloofs” en zijn ”Examen van Tolerantie”.”

”Redelijke godsdienst” van Wilhelmus à Brakel. „Zeer leerzaam voor aankomende leraars.”

”De viervoudige staat” van Thomas Boston. „Hij beschrijft de gevallen staat en wijst op wat aan de mens moet gebeuren om welgetroost te leven en te sterven.”

”Het groot aanbelang der zaligheid” van Thomas Halyburton. „Hij doet in zijn boek zo duidelijk ons weten dat er een aanbieding van genade in de prediking moet zijn, maar dat dit aanbod voorwaardelijk is. Er moet plaats voor dat aanbod in onze harten komen. Hoe verschikkelijk zal het toch zijn als dat niet gebeurt. En dat doet hem ook zeggen: „Och of gij nog bekendet in deze uw dag wat tot uw vrede dient!””

”Al de werken” van Ralph en Ebenezer Erskine. „Het zielenleven van Gods volk is er duidelijk en klaar in te vinden.”

 

DJK : Op dergelijke wijze maakt één lepel azijn de maaltijd onsmakelijk of zelfs oneetbaar. Hier noemt demagoog Mallan met enkele rechtvaardige klanken degelijke namen van enkele betrouwbare oudvaders om achting te vergaren en te behouden. Hij vergat hierbij helaas wel te vermelden dat wanneer ouderlingen uit zijn kerkverband tijdens zondagse leesdiensten teveel preken lazen uit de werken van oudvaders die hij hier opsomt, dewelke teveel indruisten tegen de kerkleer die hij in zijn ambtelijke leven met hand en tand verdedigde, de week erna bij dominee Mallan op het matje werden geroepen om hierover rekening en verantwoording af te leggen. Wat een vreselijke dubbelhartigheid, dit is helaas niets anders dan roomse schone schijn en zwaardoenerij!! Want, wat was deze gereformeerde paus Mallan toch bevreesd zijn macht over zijn kerkvolk te verliezen. Had hij maar iets van de theologische zuiverheid van een man als Thomas Boston, en had hij in zijn prediking betreffende het aanbod van genade, ook maar iets van de gebroeders Erkine. Dat hij zo’n liefhebber is van hun werken kan ik om voernoemde redenen dus niet begrijpen. Ds. R. Kok had hier wél iets van weg, en kwam hierdoor in de verdrukking en is er destijds zelfs om geschorst geworden. Dr. Steenblok heeft van de Erskines destijds gezegd, dat er door hun werken een remonstrantse rode draad liep. Dit durfde een man te zeggen, die de beloftenissen des Evangeliums middels zijn prediking slechts voorwaardelijk aanbood. Lees hier kortelings wat Thomas Boston, één van de marrowmen, over het aanbod van genade schreef. Steenblok wist het immers nog beter dan Kersten, of zou hij er, aangaande de leer, een nog grotere puinhoop van hebben gemaakt…? De Heere mocht nog een wederkeer willen geven tot de zuivere uitleg van Zijn Woord, en nog arbeiders daartoe uit willen stoten. Mag u daar weleens om bidden, lezer?  Want, ook omwille van deze voornoemde vervloekte dwaalleringen, kunnen velen van het volk niet meer samen wonen en wandelen, terwijl ze toch straks samen voor diezelfde Troon zullen juichen Zijn Naam ter eer.

 

 

========================================================

 

 

Ds. F. Mallan over de kerkscheuring van 1953, die God gewild heeft

 

Enkele dingen over het aanbod van genade in de Ger. Gem. in Ned

 

Samenspraak over de leerdwaling van ds. R. Kok in de Ger. Gem.  

 

 

======================================================

 

Van der Groe – Schadelijk misbruik van gemene overtuigingen tot valse rustgrond

Maarten Luther vanuit Gal. 4:17 over de valse leraren onder de betoverde Galaten

DJK :  Standenleer en andere grove dwalingen uit de afscheiding weerlegd

DJK :  Open brief aan student M. Krijgsman over de zuivere uitleg van HC zondag 7

P.H. den Boer :  De leer der Gereformeerde Gemeenten weerlegd

G.J. Zwoferink :  De prediking van de Ger. Gemeenten getoetst aan Gods Woord 

A.A. Bart : Waar staan de Ger. Gemeenten in hun honderd jarig bestaan…??

Openbare aanklacht : Theologie van ds. A. Moerkerken (G.G.) loopt uit de hand

Klacht van de hemel: Open brief over de rechtvaardiging in vierschaar der consciëntie

J. Durham over dwalingen in de leer : Opdat de bediening niet gelasterd worde

Thomas Halyburton: Een zedig onderzoek naar rechtvaardiging en wedergeboorte

DJK weerlegging: Uitleg ds. Mallan omtrent verondersteld geloof in wedergeboorte

DJK weerlegging WS :  Dwaalleer ds. Mallan over Jes. 54 vers 1 & Gal. 4 vers 27

DJK :  mailwisselling over de leer en prediking van ds. F. Mallan 

Waarschuwende brief van voormalig ouderling uit de GGiN te Bruinisse

 

En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, en een haastig verderf over zichzelven brengende; En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden [2 Petrus 2:1-2]

 

DJK weerlegging WS: Dwaalleer ds. Mallan omtrent rechtvaardiging van eeuwigheid

Reactie Betuwnaar omtrent het leerstuk over de rechtvaardiging van eeuwigheid

Twee vrienden over de wedergeboorte en de rechtvaardigmaking

DJK weerlegging WS :  Doch gij, spreek hetgeen der gezonde leer betaamt, Titus 2:1

Weerlegging Stephan Bogert : uit Jeugdbode Ger. Gem. in Ned. –  Maart 2010, nr. 4

Lezenswaardige brief omtrent weigering kinderdoop binnen de Ger. Gemeenten

Valse kerkelijke toonzetters van de 20e eeuw op grond van Gods Woord weerlegd

G. Den Hertog : Iets over de diepere oorzaak van het leergeschil in de Ger. Gemeenten

DJK weerlegging on-Bijbels onderwijs ds. J. Roos (GGiN) in WS van 6 Mei 2010

Matthew Meade : De bijna-christen ontdekt     (weerlegging van valse bevindingen!)

DJK : Vermenging Wet en Evangelie aangetoond, en verworpen

DJK :  Verhandeling over de on-Bijbelse en Bijbelse verklaring van HC zondag 7

Vergelijk: ds. Moerkerken over HC zondag 7.mp3  &  ds. KV over HC zondag 7 

DJK : ds. Moerkerken scheidt geschonken geloof van het geloven in Jezus Christus

Uit Wachter Sions 1975: On-Bijbelse kritiek ds. Mallan op biografie Th. Van der Groe

Reactie van D. Hendriks op weerlegging DJK over leergeschil ds. Mallan vs Van Dijk

Zielsmisleidende uitleggingen voor een vraagsteller uit de O.G.G.  – ds. G. Gerritsen

Vraag uit de Wachter Sions : Is er dan echt geen leven voor de rechtvaardigmaking?

Ds. Zweistra omschrijft waarin Teellinck, Brakel, Comrie afweken van Calvijn  

Luister en huiver hoe ds. Brugge de leer van Kohlbrugge verdraait tot eigen verderf

 

Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke dingen sommige zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt, en uitvalt van uw vastigheid. [2 Petrus 3:16-17]

 

Ds. Schultink (GGiN) loochent bewuste geloofskennis van Christus in wedergeboorte

DJK weerlegging dwaalleer ds. J. Roos (GGiN) over de tabernakel artikel 46

D.H. Van der Meer: zet de oude palen niet terug, die uw vaderen gemaakt hebben

J. Alderliesten: Is de leer der wet verduisterd…??   (apologetisch onderwijs)

J. Alderliesten : Wordt de leer van Theodorus Van der Groe nog wel verstaan?

Ds. J. Roos bespot zichzelf door boeken van Erskines en Van der Groe aan te bevelen

Ds. J. Roos (GGiN) loochent in WS opnieuw de rechtvaardigingsleer der reformatie

Ds. J. Roos zegent te vroeg in door valse wedergeboorteleer, en waarschuwt ernstig tegen te vroege bekeringen?

DJK over het stappenplan van bloemboltheoloog ds. A. Moerkerken   &   klik hier

Aanbeveling boek ds. A. Kort over de wedergeboorte     &    Recensie DJK

Vijandige open brief van dr. ir. Bunt aan ds. A. Kort    &    Reactie DJK

Ellenlange discussie omtrent boek ds. A. Kort : Wedergeboorte of Schijngeboorte?

Refdagblad: ds. J. Roos plaatst ‘zuiver beginwerk’ wederom onder oud beginsel

Th. Van Thuynen :  Korte uitleggingen van het Christelijk Gereformeerd Geloof

Kasten met oude vroomheid – Ouderling G.M. Van Zuijlen (Ger Gem Katwijk a zee)

 

Doch al ware het ook dat wij, of een engel uit den hemel, u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. [Galaten 1:6-9]