Dominee A.T. Huijser van Ger. Gemeenten voorziet spanningen vanwege opgelegde solidariteit kerken met kroegen, bioscopen en theaters

Posted by admin | | dinsdag 6 oktober 2020 1:35 pm

Ds. A.T. Huijser is Gode liever meer gehoorzaam dan onze goddeloze regering, behalve de Bijbelse rechtvaardigingsleer

DJK: Volgens dominee A.T. Huijser houdt zijn kerkverband en eigen gemeente zich keurig netjes aan de gestelde regels van de overheid. Zo netjes dat er wel een wonder moet gebeuren wil er iemand in zijn kerk een besmetting op kunnen lopen. Behalve de leerregels van de rechtvaardigingsleer van de Heere Jezus en Zijn apostelen, zoals met name verwoord in de Romeinen en de Galatenbrief, die lappen ze aan hun kerklaarzen. Deze regels en leerstellingen leggen ze netjes terzijde zodat ze week aan week en zondag aan zondag hun vervloekte kerkleer kunnen blijven uitdragen waarmee ze hun kerkvolk bedriegen en misleiden. Hoeveel boter heeft deze brave hendrik, die op last van onze premier desnoods zelfs z’n hand kapot wast, dan op zijn hoofd, die in deze Gode meer gehoorzaam wil zijn dan onze goddeloze regering, vraag ik mezelf dan af?! Ze volharden namelijk in een onbijbelse roomse kerkleer waarin de kruisdood van de Heere Jezus wordt ontkent en geloochend krachtens toepassing. Een leer die nieuw leven uit God leert voor de rechtvaardiging door het geloof, en zonder kennis van de vergeving der zonden. Kortom, een leer van genade voor recht in plaats van door recht. Volgens de kerkleer van dit kerkverband is een geestelijk ontwaakte zondaar, die ontdekt is aan zijn hemelhoge schuld en zijn zonden voor God loopt te bewenen, alrede wedergeboren echter zonder bloedstorting over zijn zondige geweten tot verzoening, en zonder kennis van een hemelse vrede met God en zijn naaste, en zonder kennis van de Heere Jezus Christus in zijn hart. Dit wil zoveel zeggen dat deze ontdekte zondaar alrede uit de doden is opgestaan aleer hij een kruisdood met Jezus Christus is gestorven, Rom.6:3-7, Gal.2:19-21.

Van der Groe – Schadelijk misbruik van gemene overtuigingen tot valse rustgrond

Een grovere schending van Gods heilige recht is derhalve haast ondenkbaar. Want zoals de Heere Jezus het Heil voor Zijn verkorenen in een weg van kruisdood en opstanding heeft verworven, alzo wordt dit Heil door Zijn verworven Geest op geestelijke wijze ook toegepast, middels een weg van vloek en zegen, een weg van verloren gaan en behouden worden, een weg van ondergaan en opkomen in het bad der wedergeboorte, een weg van berouw door geestelijke hartscheuring en ware geloofsvereniging met het Voorwerp van zijn geschonken geloof, een weg van een geestelijke afsnijding en inlijving middels het geloof in Gods heilige wet ten dode en het geloof in het heilig evangelie ten eeuwige leve. Robert Murray McCheyne verwoordde dit destijds zo kernachtig mooi als volgt: “Toen gevoelde ik wat eisen Gods heiligheid deed, daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed, toen vluchtte ik tot Jezus! Hij heeft mij gered; Hij heeft mij verlost van het vonnis der Wet; Mijn heil en mijn vrede, mijn leven werd Hij; Ik boog me, en geloofde, en mijn God sprak mij vrij.” Let wel, dit geschiedde bij McCheyne na een weg van overtuigingen zielsbevindelijk in het uur der minne als in één oogwenk, als in een punt des tijds, als in ene stonde, en niet in een standelijke roomse heilsweg.

Maar nee, integendeel, ze blijven ongehoorzaam aan de rechtvaardigingsleer van de reformatie en volharden liever aan hun geliefde veronderstelde wedergeboorteleer waarmee ze het Goddelijke Woord verdraaien tot hun eigen verderf, een uitvinding van hun geliefde ds. G.H. Kersten, waarin een ontdekte zondaar het geloof en de vereniging met Christus heeft ontvangen zonder Christuskennis en zonder Hem in blijdschap en vreugde te hebben omhelsd. Ze hebben ogen en oren des geloofs maar scheiden dit van het daadwerkelijk zien en horen door een waar geschonken geloof. Theodorus Van der Groe merkte hier destijds terecht over op, dat dit even dwaas is als de hitte van een ontstoken vuur te kunnen scheiden. Ze moesten zich de ogen en oren van hun hoofd schamen, en behoorden zich te bekeren van deze duivelse leringen en wederkeren tot de leer der apostelen en der reformatoren die ze hebben losgelaten. Dan zullen er twee dingen in die kerken geschieden; namelijk diegenen die zich rijk gewaand hebben met een valse wedergeboorte zullen boos de kerken uitvluchten of ze zullen zich voor God in het stof gaan smekende of Hij hen alsnog waarachtig zou willen bekeren, zoals Hij al Zijn volk heeft bekeerd middels een stondelijke weg van kruisdood en opstanding. Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien, Gal.6:7.

Naschrift op 08-10-2020: Er is nogal wat kritiek gekomen op dit artikel, omdat dominee A.T. Huijser kennelijk nog een van de weinige leraren binnen zijn kerkverband is die durft te zeggen waar het op staat en waar het moet komen wil het wel zijn voor de eeuwigheid. Zelfs zodanig, dat als dominee Huijser bijvoorbeeld ergens het HA moet bedienen, hij door veel halfbekeerde vijandige kerkleden wordt weggewenst vanwege zijn  ogenschijnlijke rechtzinnigheid die ze van hem niet kunnen verdragen. Dit kan allemaal zijn, maar dit was bij Maarten Luther wezenlijk niet anders voordat hij zijn 95 stellingen tegen de Roomse ketterijen aan de deur van de slotkapel te Wittenberg spijkerde. De roomse kerk liet Maarten Luther toe te preken over het geloof in Jezus Christus, tot het moment dat Luther overeenkomstig de vijf sola’s van het protestantse geloof begon te preken en de valse kerkleringen van Rome op grond van Gods Woord begon te weerleggen. Toen brak namelijk de hel los! Door de nood in zijn hart werd Hij van Godswege daartoe gedreven en overtuigd, hij kon en wilde uiteindelijk niet anders meer. “Hier sta ik, ik kan niet anders, zo helpe mij waarlijk God de Almachtige!”…riep hij uit tijdens de rijksdag te Worms. Het Woord Gods is hierom niet alleen gegeven tot vermaning en onderwijzing, maar ook tot weerlegging van de heersende leerdwalingen die vele onkundige kerkgangers in een duivelse wurgklem kunnen houden. Beschouw dit artikel hierom niet als een aanval op de persoon van ds. Huijser, maar eerder als een publieke bestraffing in liefde jegens zijn halfslachtige veinzende houding wanneer hijzelf aangeeft een liefhebber te zijn van de bloedtheologie van bijvoorbeeld dominee A. Kort die een groot deel van de gereformeerde gezindte over zich heen kreeg na de publicatie van zijn boek ‘Wedergeboorte of Schijngeboorte Wat was namelijk het grootste verwijt dat dominee Kort kreeg te horen? Namelijk dit; hij had geen namen moeten noemen…dan had zijn boek geen kwaad gedaan en niet zoveel stof doen opwaaien en boze tongen los gemaakt! Terwijl Huijser liever de veilige kant kiest door de ketterijen en leerdwalingen van zijn leermeesters Kersten en Moerkerken te verzwijgen, liever komen vanuit de these dan vanuit de anti-these, en deze dwaalleringen vooral niet publiek aan de kaak te stellen gelijk Luther destijds wel deed. Laat anderen maar hun handen branden door de hete kastanjes uit het vuur te halen! Maar vergeet niet, dat ook in deze de woorden van de Heere Jezus gelden, over dat wie zijn leven zoekt te behouden die zal het verliezen, maar die zijn leven verliezen zal om Mijnentwil die zal het behouden. De veinzende Simon Petrus mocht in berouw en bekering buigen onder de publieke broederlijke bestraffing van zijn mede-apostel Paulus. Ik hoop dat dit ook het geval mag zijn bij ds. Huijser jegens die lekenprediker uit Katwijk aan zee. Het gaat immers niet om mensen, maar om het Woord Gods alleen, om Jezus Christus en Dien gekruist alleen, Die het gezegd heeft, dat wie Hem wil volgen ook zijn kruis moet opnemen. Wij behoeven geen kruiswegen en verdrukkingen op te zoeken, wij zijn enkel geroepen om van onze Zaligmaker te getuigen. En waar dit geschiedt zonder veinzing en andere bijbedoelingen, volgen druk en kruiswegen vanzelf. Dat is nooit van elkaar gescheiden geweest. In martelaarstijden zei men immers zo vaak, dat het belijden van de Waarheid ook lijden om Christus’ wille met zich meebracht. De Heere geve eerlijkheid en getrouwheid aan al Zijn geroepen knechten die voor Zijn Aangezicht staan en wandelen. Vrees toch geen mensen, want zo God voor ons is, wie zal tegen ons kunnen vermogen?!         

 

=========================================================

 

Wee u, gij wetgeleerden, want gij hebt den sleutel der kennis weggenomen; gijzelven zijt niet ingegaan, en die ingingen, hebt gij verhinderd (Lukas 11:52)

DJK: Aan hen die menen dat ik de strijd tegen vlees en bloed heb, wil ik zeggen dat mijn strijd van een geheel andere aard is, namelijk tegen de duisternis dezer eeuw, en tegen de geestelijke boosheden in de lucht, Efeze 6:12. Het gaat mij om de zuivere leer der Waarheid die schier overal op Neerlands kansels bijkans geweken is. Ik gooi geen dominees weg, maar verwerp wél hun leerdwalingen op grond van de Heilige Schrift. Omdat ook ik slechts ten dele weet en profeteer, wil ik opmerken dat men vanuit mijn weerleggingen niet denken of suggereren moet, dat ik het alleen meen te weten. Misschien komt dit vanuit mijn stellig geschrijf op u weleens zo over. Een ieder schrijft naar dat hij geloof(d) heeft, en overeenkomstig van hetgeen hij overtuigd is. Het betreft hier immers geen wetenschappelijke betoog, waarin men vaak ruimte laat en openstaat voor andermans meningen. Ik wens alleen naar voren te brengen wat Gods Woord ons leert en wat daarin geschreven staat. Laat hen die mijn mening niet delen mij liever weerleggen vanuit Gods Woord, in plaats van de strijd tegen mijn persoon aan te binden. Ik sta altijd open voor kritiek, mits u vanuit het Woord tot mij komt. Aan hen die menen dat ik vrees dat straks ook enkele verworpenen de hemel zullen binnensluipen, wil ik zeggen dat God Zich door Zijn Woord en door deze weerleggingen van hen vrijmaakt. Hen is het Evangelie van vrije genade verkondigt, maar het werd hen een reuke des doods ten eeuwige doden. Aan hen die het geheel onverschillig is hoedanig er gepreekt en geleerd wordt, heb ik ook iets te zeggen. Zij redeneren van: ‘als een ziel is uitverkoren dan komt hij/zij er toch wel…’ Op zich geen onwaarheid, maar u vergeet dat God van eeuwigheid niet alleen een volk tot zaligheid heeft uitverkoren, maar ook de zuivere middelen daartoe. Was God dan niet machtig om destijds Zijn verkorenen onder het juk van de Roomse vloekleer te bekeren…?? Ja toch!! Maar het behaagde Hem anders. Hoe dan…?? Namelijk door de nije leer der reformatoren die op hun beurt teruggrepen op de leer van Jezus Christus en Zijn apostelen. De leer werd hervormd en de dwalingen werden vervloekt en afgezworen. Toen men de Waarheid weer zuiver beleed, begon de Geest Gods Zich rijkelijk aan het gepredikte Woord te paren waarop duizenden zielen tot waarachtige bekering werden gebracht.

Aan hen die menen dat m’n weerleggingen vallen of staan omtrent de toonzetting waarin ze geschreven zijn, en daarmee betuigen de scherpte van Gods Woord niet kunnen en/of willen verdragen, wens ik de geestelijke donderklanken van Gods heilige wet toe. De scherpte en de veroordeling van dit Goddelijke Woord heeft mij doorstoken en verbrijzeld, Hand. 2:37, Jes. 57:15, maar ook in en door Christus Jezus vrijgemaakt. Ik wenste ook bij u, voordat u onder toorn en gramschap Gods over uw bedreven kwaad straks voor eeuwig verbrijzeld zult worden. Ge mocht eens ontwaken uit de doodslaap waarin u slapende bent, en te samen met Jona aan het dek van uw levenscheepje bemerken dat de storm is om uwentwil. Wanneer God den Heiligen Geest met u een heilige twist aanvangt en het uit Zijn heilige Wet neemt en het u verkondigt tot uw oordeel, vloek en bestraffing, dan kunnen anderen u niet zoveel kwaad of pijn meer aandoen. Eén ding is wel waar, namelijk dat we in een tijd van grote spraakverwarring leven waarin velen de leer en uitdrukkingen van bepaalde dominees hebben verheven boven de rechtvaardigingsleer der apostelen. Wanneer je dit dan op grond van Gods Woord weerlegt, komt menigmaal de bedreven afgoderij met dominees en met hun dwaalleerringen zeer spoedig openbaar. Men begint dan veelal de staat van een dominee te verdedigen, die meestentijds in de weerlegging niet eens ter sprake is gekomen, om de eenvoudige reden dat ik géén Rechter ben. Men redeneert als volgt: ‘onze dominee is/was een bekeerde man en sprak daarom vanuit een zuivere leer’. Slechts weinigen beseffen dat een zuivere bevinding ook vanuit een valse leer voorgesteld kan worden. Daaraan staan velen van Gods volk helaas ook schuldig! Dat zijn de wijze maagden die slapende zijn met de dwaze maagden. Ik wenste hen door deze liefdevolle vermaningen wel wakker te mogen bazuinen. De meesten van Gods volk bakeren anderen, luisteren anderen op, en onderwijzen anderen, vanuit de leer die men iedere zondag wekelijks indrinkt. Er zijn slechts  weinigen die Schrift met Schrift verklaren, die spreken vanuit de zuivere leer der apostelen, en die Gods Woord boven de leer van alle leraren plaatsen. Die dit mogen doen, worden het meest verdrukt en geestelijk vervolgt door de uitwendige farizeïsche godsdienst. Het komt ook omdat men de uitwendige kennis is gaan verachten, velen doen helaas niet meer gelijk destijds de edele Bereeërs deden, ‘….mijn domineetje weet het wel voor mij, die onderzoekt wel voor mij…..en als mijn bekeerde / geleerde domineetje dwaalt……zou ik het dan wél zuiver kunnen zeggen? ’

Mensen geloven ook graag hetgeen zij willen geloven, zo blijkt helaas veelal het geval te zijn. En zo waakt men zeer krampachtig dat er geen heilige huisjes omver getrapt worden. Hierin komt de grootste vijandschap openbaar, namelijk dat wanneer ‘mijn dominee’ mogelijk dwaalt, ik misschien toch nog onbekeerd zou kunnen zijn… Dan gaat de strijd helemaal al niet meer om de zuivere leer, maar slechts om een valse en onzuivere bekering heimelijk te willen handhaven. Wat is een mens toch een vijand van zijn eigen zaligheid, en stekeblind in ’s hemels wegen. Terwijl ik toch niets anders zou wensen dan dat die vrome godsdienstige huichelaars eens goed door de verrotte plankenvloer van hun té vroege en valse bekering mochten zakken, voor dat het voor eeuwig te laat is. De goddeloze en vijandige Saulus Van Tarsen kon immers ook nog bekeerd worden. God maakte van deze vijandige blinde farizeeër de grootste apostel der heidenen! In deze geldt het toch ook beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald te zijn. Geliefde lezer, als u eens wist hoe ik gedwaald heb, maar ook hoedanig den Heere mijn ogen voor deze dingen heeft willen openen. Den Heere zegene dit eenvoudig onderwijs, niet uit haat, maar uit liefde bedoeld en geschreven. De Waarheid mocht u eens inwinnen en overwinnen, opdat ge u zelf kwijt zou geraken en God alleen over mocht houden. Tot nader onderwijs voor hen die dwalen, tot versterking van de broederen, en tot nadere ontdekking en tot waarachtige bekering voor hen die zich heimelijk rijker rekenden dan ze voor God waren. Dat schenke den Heere, uit vrije genade om niet, alleen om Jezus wil. 

 

DJK – ingezonden ter weerlegging :  Standen in het genadeleven door ds. Gerritsen 

Maarten Luther vanuit Gal. 4:17 over de valse leraren onder de betoverde Galaten

Van der Groe – Schadelijk misbruik van gemene overtuigingen tot valse rustgrond

DJK :  Standenleer en andere grove dwalingen uit de afscheiding weerlegd 

DJK :  Open brief aan student M. Krijgsman over de zuivere uitleg van HC zondag 7 

P.H. den Boer :  De leer der Gereformeerde Gemeenten weerlegd 

G.J. Zwoferink :  De prediking van de Ger. Gemeenten getoetst aan Gods Woord 

HHG Katwijk : Wijk de Noord beroept door het geloof vijf dominees in één jaar tijd! 

A.A. Bart : Waar staan de Ger. Gemeenten in hun honderd jarig bestaan…?? 

Openbare aanklacht : Theologie van ds. A. Moerkerken (G.G.) loopt uit de hand 

Klacht van de hemel: Open brief over de rechtvaardiging in vierschaar der consciëntie 

DJK weerlegging: Uitleg ds. Mallan omtrent verondersteld geloof in wedergeboorte 

DJK weerlegging WS :  Dwaalleer ds. Mallan over Jes. 54 vers 1 & Gal. 4 vers 27 

DJK :  mailwisselling over de leer en prediking van ds. F. Mallan  

Waarschuwende brief van voormalig ouderling uit de GGiN te Bruinisse 

DJK – ingezonden ter weerlegging: Over het verkrijgen en toepassing van Beloftenis 

DJK over evangelist Willem den Hertog :  Het Evangelie in een arrestantencel  

DJK weerlegging meditatie uit de Saambinder :  Kerst voor de ziel – ds. C. Sonnenvelt 

DJK weerlegging WS: Dwaalleer ds. Mallan omtrent rechtvaardiging van eeuwigheid 

Twee vrienden over de wedergeboorte en de rechtvaardigmaking 

DJK weerlegging WS :  Doch gij, spreek hetgeen der gezonde leer betaamt, Titus 2:1 

DJK weerlegging on-Bijbels onderwijs ds. J. Roos (GGiN) in WS van 6 Mei 2010 

DJK : Vermenging Wet en Evangelie aangetoond, en verworpen 

DJK :  Verhandeling over de on-Bijbelse en Bijbelse verklaring van HC zondag 7 

Vergelijk: ds. Moerkerken over HC zondag 7.mp3  &  ds. KV over HC zondag 7  

DJK : ds. Moerkerken scheidt geschonken geloof van het geloven in Jezus Christus 

A. Van Dijk :  Die des nachts Zijn huis bewaakt  (leven, werk, en theologie v/d Groe) 

Uit Wachter Sions 1975: On-Bijbelse kritiek ds. Mallan op biografie Th. Van der Groe 

Reactie van D. Hendriks op weerlegging DJK over leergeschil ds. Mallan vs Van Dijk 

Zielsmisleidende uitleggingen voor een vraagsteller uit de O.G.G.  – ds. G. Gerritsen 

Ds. A. Kort spreekt terecht zijn bezorgdheid openlijk uit omtrent de leer in de O.G.G 

Vraag uit de Wachter Sions : Is er dan echt geen leven voor de rechtvaardigmaking? 

Ds. Zweistra omschrijft waarin Teellinck, Brakel, Comrie afweken van Calvijn 

Luister en huiver hoe ds. Brugge de leer van Kohlbrugge verdraait tot eigen verderf 

Ds. Schultink (GGiN) loochent bewuste geloofskennis van Christus in wedergeboorte 

DJK weerlegging dwaalleer ds. J. Roos (GGiN) over de tabernakel artikel 46 

D.H. Van der Meer: Zet de oude palen niet terug, die uw vaderen gemaakt hebben 

J. Alderliesten: Is de leer der wet verduisterd…??   (apologetisch onderwijs) 

J. Alderliesten : Wordt de leer van Theodorus Van der Groe nog wel verstaan? 

Ds. J. Roos bespot zichzelf door boeken van Erskines en Van der Groe aan te bevelen 

Beluister preekfragment van ds. T. Cabaret over Hand. 2:11 met mijn commentaar 

Ds. J. Roos zegent te vroeg in door valse wedergeboorteleer, en waarschuwt tegen te vroege bekeringen? 

DJK over het stappenplan van bloemboltheoloog ds. A. Moerkerken   &   klik hier 

Ellenlange discussie omtrent boek ds. A. Kort : Wedergeboorte of Schijngeboorte?

Refdagblad: ds. J. Roos plaats ‘zuiver beginwerk’ wederom onder oud beginsel

Th. Van Thuynen :  Korte uitleggingen van het Gereformeerd Geloof

Th. Van Thuynen : Verweerschrift tegen aanval van prof. A. Driessen 

Kasten met oude vroomheid – Ouderling G.M. Van Zuijlen (Ger Gem Katwijk a zee)

Helaas! Ook bij ds. Teunissen is geopenbaarde Christus niet geschonken door recht 

Bij ds. J. Van Laar kan een zondaar zonder kennis aan het Bloed toch naar de hemel!

Leer der reformatie ds. KV – HC zondag 7    &   Leer uit de hel ds. A. Verschuure

Volgens HHK kand. H. Roelofsen begint het nieuwe leven niet met Jezus Christus

Opnieuw bevestiging ger-gem vloekleer in HHK door ds. Roelofsen  &  hele preek

Boek van ds. A. Kort — Wedergeboorte of Schijngeboorte? 

Boek van ds. A. Kort — Het rechtvaardigend geloof volgens de Heilige Schrift